ZAŁÓŻ OT OZZG

Zgodnie ze statutem organizację terenową tworzy minimum 10 osób spełniających warunki § 5 statutu.  Wystarczy zwołać zebranie założycielskie. Na zebraniu dokonać wyboru Zarządu Terenowe i Komisji Rewizyjnej.

W terminie 1 miesiąca przekazać protokół z zebrania wraz z listą obecności i ewidencją członkowską wg. ustalonego wzoru do Zarządu Krajowego OZZG celem rejestracji.

Wzór listy obecności

Wzór deklaracji członkowskiej

Wzór Protokołu z zebrania założycielskiego terenowej organizacji

Wzór ewidencji członków