JAK ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ TERENOWĄ OZZG

Zgodnie ze statutem organizację terenową tworzy minimum 10 osób spełniających warunki § 5 statutu.  Wystarczy zwołać zebranie założycielskie. Na zebraniu dokonać wyboru Zarządu Terenowe i Komisji Rewizyjnej.

W terminie 1 miesiąca przekazać protokół z zebrania wraz z listą obecności do Komitetu Organizacyjnego OZZG celem rejestracji, który do czasu powołania władz krajowych zastępuje Zarząd Krajowy.

Wzór deklaracji członkowskiej

Wzór Protokołu z zebrania założycielskiego terenowej organizacji