OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

CZY STAROSTA MOŻE ODSTĄPIĆ OD WERYFIKACJI…

Zarząd OZZG wystosował do Pani Lidii Danielskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu skargę na Starostę Konińskiego, w którego imieniu działał – Pan Krzysztof Skotnicki – Starszy Geodeta, pracownik „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie”, jednostki budżetowej Powiatu Konińskiego. Skarga dotyczy kilkukrotnego odstąpienia od weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac bez podstawy prawnej oraz faktycznej.

Pan Weryfikator działający prawdopodobnie z upoważnienia Starosty Konińskiego, jako pracownik jednostki budżetowej, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej od 2010 r. nie wchodzący w struktury Urzędu Starostwa, kilkukrotnie odstąpił od weryfikacji operatów technicznych komunikując w Protokole weryfikacji wyników prac, że “dalej nie sprawdza”, bo jego zdaniem Zgłoszenie pracy geodezyjnej było błędne. Celem zgłoszenia, jego zdaniem, winno być “sporządzenie innej mapy do celów prawnych” a nie “sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości”, jak to określiła firma zgłaszająca.

Abstrahując całkowicie od względów merytorycznych jest oczywistym, że działający w imieniu Starosty Konińskiego Weryfikator złamał prawo, bo bezpodstawnie uznał, że Zgłoszenie prac geodezyjnych, podlega jego ocenie w ranach weryfikacji o której mowa w art. 12b ust. 1 ustawy. Założył bezkrytycznie, że ten dokument inicjujący a właściwie nie inicjujący lecz zapowiadający wykonanie pracy geodezyjnej jest:

wynikiem pracy geodezyjnej.

Z powodu tych praktyk, osoby reprezentujące firmy geodezyjne na tym lokalnym terenie zgłaszają jeszcze raz wykonanie, już wykonanej i przekazanej, pracy geodezyjnej zgodnie z poleceniem weryfikatora. Dokonują jeszcze raz opłaty, przerabiają operat i jeszcze raz zawiadamiają o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, co powoduje powtórne oczekiwanie na dokonanie przez Starostę weryfikacji operatu i opatrzenia dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne, klauzulą urzędową.

Ale to wcale nie jest pewne, bo małżeństwo Weryfikatorów, słynie z wymyślania różnych nieprzewidzianych przeszkód, w ich mniemaniu dyskwalifikujących wyniki prac.

Do całokształtu sytuacji konieczne jest ujawnić, że działający w imieniu Starosty weryfikator, od lat prowadzi firmę geodezyjną USŁUGI GEODEZYJNE KRZYSZTOF SKOTNICKI REGON 310031791. O takich przypadkach w geodezji powiatowej pisano https://geoforum.pl/news/25109/starostwo-spolka-z-o-o-udostepniamy-pelna-tresc-artykulu
https://ngopole.pl/2018/02/07/geodeta-starostwo-spolka-z-o-o/

Czy taka sytuacji nie tworzy, i to pod okiem Pana Starosty Konińskiego i za jego milczącym przyzwoleniem, sytuacji co najmniej wskazującej na konflikt insertów? A poza tym, trwanie przez lata sytuacji umożliwiającej – weryfikacją wyników prac geodezyjnych swoich potencjalnych konkurentów, deregulowanie lokalnego rynku przez możliwe wywoływanie uzasadnionego podejrzenia o stronniczość lub interesowność Weryfikatora – potencjalnego konkurenta gospodarczej działalności geodezyjnej jest sytuacją, co najmniej niedozwoloną z punktu widzenia interesu publicznego.

OZZG.15.03.2020.LP_