“Prawo powiatowe”

Zacznijmy od pozaprawnych dążeń gestorów Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych do tego by wykonawcy, o których mowa w art. 11 uPgik, wykonywali dodatkowe prace, niż te wynikające z realizacji umów ze swoimi klientami,  a polegające na aktualizacji baz geodezyjnych przy pomocy darmowych aplikacji ośrodka lub odpowiednich platform internetowych – “kont geodetów”. Problem jest ciągle ten sam odkąd powstało prawo geodezyjne w 1952 r. Z tą wszak różnicą, że w latach 1952-1989 wszystkie firmy geodezyjne były państwowe. Natomiast od 1989 r., czyli zmiany ustrojowej wszystkie firmy geodezyjne są prywatne. W związku z tym, organ administracji państwowej czyli Państwo, nie może zmuszać nikogo do wykonywania nieodpłatnych prac geodezyjnych i innych na rzecz tego organu lub państwa. Wymuszanie pracy na rzecz Państwa bądź na rzecz administracji publicznej bez stosownego wynagrodzenia za pracę – to odmiana niewolnictwa XXI w. i jest sprzeczne z Konstytucją RP oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Również sprzeczne z konstytucją i EKPC jest zmuszanie podmiotów gospodarczych do przekazywania na rzecz publicznych organów Państwa, materiałów oraz danych informatycznych, które zostały wytworzone przez te podmioty na swój koszt i ryzyko.  Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia jest objęty prawem ochrony własności. (art. 1 uPaipp)

I nie ma tu znaczenia, czy i ilu osobom, wcześniej te opracowania zostały sprzedane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wytworzone w ramach działalności gospodarczej opracowania i dane informatyczne są własnością tego co je wytworzył. Pozbawienie własności może się odbyć wyłącznie wtedy gdy dokonywane jest na cele publiczne i jeśli następuje za słusznym odszkodowaniem (art. 21 KRP).

Te problemy staną się pierwszoplanowym działaniem OZZG. Postaramy się jako ogólnokrajowy organ związku zawodowego geodetów (właściwość szczególna) skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy art. 12 ust. 1 oraz art. 12a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne w brzmieniu:

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem

oraz

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:
1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i 8–10 oraz ust. 1b;
2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.

są zgodne z Konstytucją.

A o to kilka przykładów w jaki sposób “wymusza” się świadczenie na rzecz Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dodatkowych prac nie mających kompletnie znaczenia dla klientów firm geodezyjnych.  A co bardzo istotne nie znajdujących podstawy w związkach pomiędzy organem a wykonawcą, z przyczyn wyprost banalnych tj. braku umów pomiędzy podmiotami wynikających z kodeksu cywilnego a tym bardziej opartych na kodeksie pracy. Świadczenie dodatkowej i nieopłacanej pracy nie wynika również z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przykład I

Przykład II

Dotyczy roboczych baz danych - Będzin

Przykład III

Prawo_powiatowe

Przykład IV

Analiza funkcjonowania PZGiK w Dąbrowie Górniczej