STANOWISKO OZZG WS. PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA “O UPRAWNIENIACH”

            Odnosząc się do przedstawionego projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31.01.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii na wstępie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii należy do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych.

Dlatego naszym zdaniem zmiany zaproponowane w przedstawionym do konsultacji projekcie rozporządzenia są jedynie powierzchowne i dla poprawy sytuacji w kwestii nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz poprawy jakości przeprowadzanych egzaminów dla kandydatów do otrzymania tych uprawnień niezbędne jest utworzenie samorządu zawodowego geodetów oraz samorządu zawodowego kartografów i powierzenie tym izbom kompetencji w zakresie nadawania uprawnień zawodowych.

 

Dostrzegamy następujące nieprawidłowości w zapisach ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne regulujących kwestie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii:

 

1)    Zgodnie z art. 45c:

1.    Główny Geodeta Kraju przekazuje wniosek o nadanie uprawnień zawodowych komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w art. 45 ust. 4.

2.    Postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się z dniem przekazania wniosku komisji kwalifikacyjnej.

 

Zgodnie z takim zapisem Główny Geodeta Kraju nie jest zobligowany żadnym określonym terminem na przekazanie wniosku komisji kwalifikacyjnej. Może więc przechowywać ten wniosek w nieskończoność pozostawiając sprawę bez rozpatrzenia. Zasadne jest aby wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego następowało  z dniem złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną.

 

2)    Zgodnie z art. 45 ust. 2 złożenie wniosku o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43. Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Taka regulacja powoduje, że złożenie każdego kolejnego wniosku niesie za sobą konieczność wniesienia kolejnej opłaty. W tej sytuacji osoba, która chce uzyskać uprawnienia zawodowe w kilku zakresach musi ponieść bardzo duże koszty kilku postępowań sięgające kwoty kilku tysięcy złotych. W związku z tym proponujemy wprowadzenie regulacji umożliwiającej uzyskanie uprawnień zawodowych w kilku zakresach w trakcie jednego postępowania kwalifikacyjnego. Należy podkreślić przy tym, że obecne opłaty za postępowania kwalifikacyjne w wysokości 940 zł za jedno postępowanie są  zdecydowanie za wysokie. Takie wysokości opłat za uzyskanie uprawnień zawodowych nie są spotykane w żadnym innym zawodzie regulowanym.

 

3)    Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5, mogą uzyskać osoby, które posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego wykształcenia geodezyjnego.

 

Uważamy, że rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz dwa lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia są zbyt krótkimi okresami wymaganej praktyki zawodowej. W szczególności jeśli chodzi o uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 konieczna jest dłuższa, np. 3 letnia praktyka zawodowa.

 

W związku z wyżej wymienionymi mankamentami w zapisach ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne regulujących kwestie uprawnień zawodowych oraz biorąc pod uwagę, że  zapowiadany jest projekt nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne uważamy, że konieczne są równocześnie zmiany zapisów wyżej wymienionej ustawy oraz wynikająca z tego zmiana rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

1 thought on “STANOWISKO OZZG WS. PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA “O UPRAWNIENIACH”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *