STATUT

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GEODETÓW

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba Władz Krajowych

§ 1

Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów – zwany dalej Związkiem.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Władz Krajowych Związku jest Kraków.

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§ 4

Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, partii politycznych, samorządu zawodowego, stowarzyszeń i innych organizacji.

§ 5

Związek zrzesza geodetów i pracowników geodezyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę), jak również czerpiących środki utrzymania z pracy wykonywanej między innymi na podstawie umowy o dzieło, prekariat, prace sezonowe, kontrakty, umowy zlecenia, samozatrudnienie i inne umowy cywilno-prawne. Członkami Związku mogą być także geodeci i pracownicy geodezyjni: bezrobotni, emeryci i renciści. Utrata zatrudnienia nie oznacza utraty członkostwa.

§ 6

1. Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów geodetów oraz przywrócenia zawodowi geodety statusu zawodu wolnego.

2. Celem Związku jest również formułowanie i prezentacja stanowisk w sprawach dotyczących dziedziny geodezji i kartografii w Polsce, wykonywania zawodu geodety, praw obywatelskich i praw pracowniczych.

§ 7

Związek realizuje swoje cele przez:

1.     reprezentowanie swoich członków wobec władz, organów administracji państwowej oraz wobec pracodawcy – w wypadku geodetów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

2.     udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadku konfliktu między członkiem Związku a władzami, organem administracji państwowej lub pracodawcą geodety lub pracownika geodezyjnego – jeśli konflikt dotyczy prowadzonej przez nich praktyki zawodowej,

3.     współpracę z samorządem geodezyjnym.

§ 8

Szczegółowy plan zamierzeń i sposób ich realizacji określony jest w programie Związku. Program może być zaktualizowany przez Zjazd Krajowy Delegatów.

§ 9

W sytuacjach uznanych przez siebie za konieczne Związek może organizować różne, zgodne z prawem formy protestu wobec władz, organów administracji państwowej i pracodawców.

§ 10

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

1.     nie ogranicza się liczby kandydatów,

2.     kandydatami mogą być osoby mające prawo delegatów, uczestniczące w zebraniu lub Zjeździe, a w wyjątkowych, usprawiedliwionych przypadkach, za zgodą Zebrania lub Zjazdu, osoby nieobecne mające prawo delegatów – po wcześniejszym wyrażeniu swojej pisemnej zgody na kandydowanie.

3.     głosuje się na poszczególnych kandydatów,

4.     głosować można tylko osobiście,

5.     głosowanie jest tajne,

6.     odwoływanie członka władz związkowych odbywa się na takich samych zasadach jak wybór,

7.     członkowie dotychczasowego prezydium posiadają prawa delegatów na Zjazdach i Zebraniach odpowiednich szczebli.

§ 11

Uczestnictwo we władzach związkowych wszystkich szczebli nie może kolidować z pełnioną funkcją administracyjną.

§ 12

Ogniwa Związku powstają z inicjatywy geodetów i pracowników geodezyjnych, którzy tworzą w tym celu terenowe organizacje związkowe.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członek Związku ma prawo:

1.     uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,

2.     wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 11,

3.     uczestniczyć w ustalaniu instrukcji dla wybranych delegatów,

4.     korzystać z pomocy Związku w przypadku zagrożenia swojej godności, swoich praw i interesów zawodowych

5.     korzystać z pomocy finansowej Związku w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formy pomocy określa walne Zebranie właściwego szczebla Związku.

6.     występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli,

7.     być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach wszystkich instancji Związku,

8.     brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

§ 14

Członek Związku jest zobowiązany:

1.     przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku,

2.     regularnie płacić składki członkowskie.

§ 15

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej decyzją właściwego Zarządu Terenowego. Od decyzji odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Organizacji Terenowej oraz kolejno do Terenowej, Regionalnej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 16

Członkostwo Związku ustaje wraz z jego wypowiedzeniem. Członka, który nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nielicujący z godnością członka Związku, właściwy Zarząd Terenowy może ukarać udzieleniem nagany lub ostatecznie pozbawić członkostwa. Od decyzji tej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Organizacji Terenowej oraz kolejno do Terenowej, Regionalnej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 17

Zarządy Terenowe prowadzą ewidencję członków i mogą wydawać legitymacje członkowskie.

Rozdział IV
Organizacja i władze Związku

§ 18

Władzami Krajowymi Związku są:

1.     Krajowy Zjazd Delegatów,

2.     Zarząd Krajowy,

3.     Krajowa Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1.     uchwalenie programu działalności Związku,

2.     wybór Zarządu Krajowego, jego przewodniczącego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie,

3.     rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i udzielnie mu absolutorium,

4.     rozpatrywanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej,

5.     uchwalanie zmian statutu,

6.     podjęcie decyzji o likwidacji Związku.

2. Zjazd Krajowy zwoływany jest przez Zarząd Krajowy raz na dwa lata oraz na każde żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej albo, co najmniej 1/3 Zarządów Regionu.

3. Do ważności uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów niezbędna jest obecność, co najmniej połowy delegatów w I ogłoszonym terminie Zjazdu. W II terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących delegatów.

4. Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych Geodetów.

5. W skład Zarządu Krajowego OZZG wchodzą członkowie wybrani przez Zjazd Krajowy, oraz przewodniczący każdego Zarządu Regionu .Zamiast przewodniczącego Zarządu Regionu, w posiedzeniach Zarządu Krajowego może uczestniczyć z głosem stanowiącym, inny członek Zarządu Regionu, upoważniony przez przewodniczącego. Liczbę członków Zarządu Krajowego wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów ustala Zjazd.

§ 20

1. Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:

1.     bieżące reprezentowanie Związku w Kraju wobec władz, organów administracji państwowej, pracodawców geodetów i pracowników geodezyjnych a także innych organizacji, instytucji i społeczeństwa,

2.     bieżące kierowanie pracami Związku w Kraju,

3.     uchwalanie budżetu organizacji krajowej,

4.     wybór i odwoływanie członków Prezydium Zarządu Krajowego OZZG z wyjątkiem Przewodniczącego Zarządu Krajowego,

5.     prowadzenie rejestru Regionów i wszystkich Organizacji Terenowych OZZG.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu Krajowego wybierają spośród siebie Prezydium Zarządu Krajowego. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący Zarządu Krajowego, 3 wiceprzewodniczących, 3 sekretarzy, 1 skarbnik i 2 członków. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Krajowego należy bieżące reprezentowanie Związku na szczeblu krajowym. Uchwały Prezydium Zarządu Krajowego każdorazowo podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy OZZG.

4. W przypadku zaistnienia wakatu na funkcji przewodniczącego Zarządu Krajowego, do czasu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów członkowie Zarządu Krajowego mogą powołać „pełniącego obowiązki”, posiadającego uprawnienia i obowiązki wynikające z funkcji przewodniczącego.

5. Przewodniczący reprezentuje Zarząd Krajowy na zewnątrz, kieruje jego pracą, a w stosunku do pracowników zatrudnionych przez Zarząd Krajowy wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

6. Prawo do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do dysponowania rachunkiem bankowym posiadają: przewodniczący, skarbnik oraz inni upoważnieni przez Zarząd Krajowy członkowie Zarządu Krajowego.

§ 21

1. Krajowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu Krajowego oraz zgodność jego działania ze statutem, programem i uchwałami Związku.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów, przy czym nie może ona być mniejsza niż 3.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Krajowego.

§ 22

1. Zakres terytorialny Regionu określa Zarząd Krajowy w porozumieniu z Zarządami Regionu i zainteresowanymi Zarządami Terenowymi. W każdym województwie istnieje jeden Zarząd Regionu.

2. Władzami Regionalnymi Związku są:

1.     Regionalny Zjazd Delegatów,

2.     Zarząd Regionu,

3.     Komisja Rewizyjna Regionu.

§ 23

1. Do kompetencji Regionalnego Zjazdu Delegatów należy:

1.     uchwalanie programu działalności Związku w danym regionie,

2.     wybór delegatów na Zjazd Krajowy oraz ich odwoływanie,

3.     wybór Zarządu Regionu, jego przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej Regionu oraz ich odwoływanie,

4.     rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i udzielnie mu absolutorium,

5.     rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

6.     Przewodniczący reprezentuje Zarząd Regionu na zewnątrz, kieruje jego pracą, a w stosunku do pracowników zatrudnionych przez Zarząd Regionu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Zjazd Regionalny zwoływany jest przez Zarząd Regionu raz na dwa lata oraz na każde żądanie Komisji Rewizyjnej albo Zarządów Terenowych reprezentujących, co najmniej 30% członków organizacji regionalnej Związku.

3. Do ważności uchwał Regionalnego Zjazdu Delegatów niezbędna jest obecność co najmniej połowy delegatów w I ogłoszonym terminie Zjazdu. W II terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących delegatów.

4. Regionalny Zjazd Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych Geodetów.

5. Ilość delegatów na Zjazd Krajowy ustala się na liczbę 1 delegat na każdą rozpoczętą dwudziestkę delegatów wybranych na Zjazd Regionalny: w tej liczbie należy uwzględnić przewodniczącego Zarządu Regionu, który jest automatycznie delegatem na Zjazd Krajowy.

6. Delegata na Zjazd Krajowy jest zgodna z kadencją władz Regionu, z którego pochodzi delegat.

7. Liczbę członków Zarządu Regionu ustala Zjazd Regionalny, musi się ona równać co najmniej liczbie Zarządów Terenowych, gdyż przewodniczący Zarządów Terenowych wchodzą automatycznie w skład Zarządu Regionu.

§ 24

1. Do zakresu działania Zarządu Regionu należy:

1.     bieżące reprezentowanie Związku w danym regionie wobec władz, organów administracji państwowej, pracodawców geodetów a także innych organizacji, instytucji i społeczeństwa,

2.     bieżące kierowanie pracami Związku w danym regionie,

3.     uchwalanie budżetu organizacji regionalnej,

4.     wybór i odwoływanie członków Prezydium Zarządu Regionu OZZG, z wyjątkiem Przewodniczącego Zarządu Regionu,

5.     prowadzenie ewidencji Organizacji Terenowych OZZG, działających na terenie danego Regionu.

2. Kadencja Zarządu Regionu trwa 4 lata.

3. Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu Regionu wybierają spośród siebie Prezydium Zarządu Regionu. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący Zarządu Regionu, 1- 3 wiceprzewodniczących, 1-3 sekretarzy, 1 skarbnik i 1-3 członków.

4. W przypadku zaistnienia wakatu na funkcji przewodniczącego Zarząd Regionu, do czasu najbliższego Regionalnego Zjazdu Delegatów członkowie Zarządu Regionu mogą powołać „pełniącego obowiązki”, posiadającego uprawnienia i obowiązki wynikające z funkcji przewodniczącego.

5. Prawo do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dysponowania rachunkiem bankowym posiadają: przewodniczący, skarbnik oraz inni upoważnieni przez Zarząd Regionu członkowie Zarządu.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu Regionu oraz zgodność jego działań ze statutem, programem i uchwałami Związku.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Liczbę osób Komisji Rewizyjnej ustala Regionalny Zjazd Delegatów, przy czym nie może być ona mniejsza niż 3.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Regionu.

§ 26

1. Przez Organizację Terenową (Oddział Terenowy) rozumie się organizację działającą na terenie jednego zakładu pracy lub kilku zakładów – na określonym obszarze-.. Organizacja Terenowa (Oddział Terenowy) musi liczyć co najmniej 10 osób.

2. W razie, gdy ilość członków określonej Organizacji Terenowej zmniejszy się poniżej 10 osób, organizacja ta może połączyć się z inną Organizacją Terenową Związku, tworząc nową Organizację Terenową. Zarząd Krajowy określi tryb przeprowadzenia powyższego połączenia. Jeżeli do takiego połączenia nie dojdzie w ciągu 6 miesięcy od chwili zmniejszenia ilości członków poniżej 10, określona organizacja Terenowa OZZG ulega likwidacji.

3. Władzami Organizacji Terenowej (Oddziału Terenowego) są:

1.     Ogólne Zebranie Członków Związku,

2.     Zarząd Terenowy,

3.     Komisja Rewizyjna .

4. Organizacja Terenowa (Oddział Terenowy) oznacza organizację zakładową lub międzyzakładową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.

5. W przypadku połączenia dwóch lub więcej zakładów pracy, w których istnieją Organizacje Terenowe Związku, na terenie nowego zakładu powstaje jedna Organizacja Terenowa, która powstaje automatycznie przez połączenie dotychczasowych Organizacji Terenowych, działających w zakładach ulegających połączeniu. Zarząd Krajowy określi tryb przeprowadzenia powyższego połączenia.

6. W przypadku podziału zakładu pracy, w którym istnieje Organizacja Terenowa Związku, organizacja ta ulega automatycznie przekształceniu w Organizację Terenową – międzyzakładową obejmującą zakresem działania nowo powstałe zakłady. Zarząd Krajowy Określi tryb przeprowadzenia powyższego przekształcenia.

7. Nowo powołana Organizacja Terenowa (Oddział Terenowy) ma obowiązek przedstawienia Zarządowi Krajowemu, w ciągu 1 miesiąca od chwili powołania, protokółu z zebrania założycielskiego wraz z niezbędnymi załącznikami, celem rejestracji. Wzór protokółu oraz załączników określi Zarząd Krajowy, który stwierdza powołanie nowej Organizacji Terenowej (Oddziału Terenowego) i przyznaje jej prawo do używania nazwy i logo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów.

8. Rejestracja nowo powołanej Organizacji Terenowej przez Zarząd Krajowy dotyczy również organizacji powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej dotychczasowych Organizacji Terenowych, o których mowa w § 26 ust. 2 i 5 oraz Organizacji Terenowej – międzyzakładowej –  powstałej w wyniku podziału zakładu pracy, o którym mowa w § 26 ust. 6.

9. Każda zmiana władz organizacji terenowych wymaga rejestracji w Zarządzie Krajowym. Tryb rejestracji określi Zarząd Krajowy.

10. Zarząd Krajowy określa procedurę likwidacji Organizacji Terenowej (Oddziału Terenowego).

§ 27

1. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Związku na danym terenie należy:

1.     uchwalenie programu działalności Związku na danym terenie,

2.     wybór delegatów na Zjazd Regionalny oraz ich odwoływanie,

3.     wybór Zarządu Terenowego, jego przewodniczącego i Komisji Rewizyjne oraz ich odwoływanie,

4.     rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Terenowego i udzielanie mu absolutorium,

5.     rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

6.     Przewodniczący reprezentuje Zarząd Terenowy na zewnątrz, kieruje jego pracą, a w stosunku do pracowników zatrudnionych przez Zarząd Terenowy wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Ogólne Zebranie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd Terenowy raz na rok lub na każde żądanie Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 30% członków Związku oraz najpóźniej w ciągu 1 miesiąca po objęciu swoim działaniem każdego kolejnego zakładu pracy.

3. Do ważności uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków w I ogłoszonym terminie zebrania. W II terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących członków.

4. Ogólne Zebranie Członków Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych Geodetów.

5. Ilość delegatów na Zjazd Regionalny ustala się na liczbę równą 1 delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków związku danej Organizacji Terenowej (Oddziału Terenowego): w tej liczbie należy uwzględnić przewodniczącego Zarządu Terenowego, który jest automatycznie delegatem na Zjazd Regionalny.

6. Kadencja delegata na Zjazd Regionalny jest zgodna z kadencją Zarządu organizacji Terenowej, z której został wybrany delegat.

7. Liczbę członków Zarządu Terenowego ustala Zebranie Ogólne. W skład Zarządu wchodzą co najmniej: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. W przypadku, gdy Organizacja Terenowa obejmuje kilka zakładów, przynajmniej jeden przedstawiciel każdego zakładu musi wchodzić w skład Zarządu tej organizacji.

§ 28

1. Do zakresu działania Zarządu Terenowego należy:

1.     bieżące reprezentowanie Związku na danym terenie wobec władz, organów administracji państwowej, pracodawców geodetów i pracowników geodezyjnych, a także innych organizacji, instytucji i społeczeństwa,

2.     bieżące kierowanie pracami Związku na danym terenie,

3.     uchwalanie budżetu organizacji terenowej,

4.     udzielanie pomocy finansowej członkom Związku w określonych wypadkach losowych i trudnej sytuacji materialnej w ramach posiadanych środków.

2. Kadencja Zarządu Terenowego trwa 4 lata.

3. W przypadku zaistnienia wakatu na funkcji przewodniczącego Zarządu Terenowego, do najbliższego Ogólnego Zebrania Członków Związku członkowie Zarządu Terenowego mogą powołać „pełniącego obowiązki”, posiadającego uprawnienia i obowiązki wynikające z funkcji przewodniczącego.

4. Prawo do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dysponowania rachunkiem bankowym posiadają: przewodniczący, skarbnik oraz inni upoważnieni przez Zarząd Terenowy członkowie Zarządu.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje kontroluje działalność Zarządu Terenowego oraz zgodność jego działań ze statutem, programem i uchwałami Związku.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Liczbę osób Komisji Rewizyjnej ustala Ogólne Zebranie Członków, przy czym nie może ona być mniejsza niż 3.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Terenowego.

§ 30

W przypadkach działań rażąco niezgodnych ze statutem, programem czy uchwałami Związku, Zarząd Krajowy może rozwiązać organizację terenową na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu lub Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Fundusze, majątek Związku.

§ 31

Fundusze Związku tworzone są z:

1.     składek członkowskich,

2.     darowizn, zapisów, dotacji,

3.     dochodów z majątku Związku,

4.     dochodów z działalności gospodarczej Związku.

§ 32

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej Związku

§ 33

1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.

2. Budżety uchwalane są na okres roczny.

3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 34

Zasady podziału kwot uzyskanych ze składek członkowskich między organizacje terenowe i regionalne oraz między organizacje regionalne a władzami krajowymi Związku określa Zjazd Krajowy OZZG.

W pokrywaniu kosztów działania władz krajowych uczestniczą organizacje regionalne na zasadach określonych przez Zjazd Krajowy.

§ 35

1. Wysokość składki członkowskiej dla pracujących członków Związku ustala się na 1 % wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku braku możliwości jego wyodrębnienia – w kwocie ustalonej przez Zjazd Krajowy.

2. Zwalnia się z płacenia składki członkowskiej niepraktykujących Geodetów, rencistów i emerytów.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe i przejściowe.

§ 36

W sprawach nieobjętych postanowieniami statutu lub spornych, decyzję podejmuje Zarząd Krajowy.

§ 37

1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów oraz wszystkie jego struktury statutowe, nabywają osobowość prawną z dniem jego zarejestrowania.

2. Struktury statutowe Związku, powstałe po dniu rejestracji Związku, nabywają osobowość prawną z dniem ich powołania