Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców również złożył swoje uwagi z dnia 6 czerwca br. w odpowiedź na pismo MIIR dotyczące zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Rzecznik opierając się na pracy Rady Przedsiębiorców, w której są członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów oraz Geodezyjnej Izby Geodezyjnej, poinformował iż zna problemy przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne. W tym celu z naszej inicjatywy przy Radzie Przedsiębiorców został powołany Zespół geodezyjno budowlany. Stąd też Pan Adam Abramowicz jest bardzo dobrze zorientowany jaki wady egzystują w przepisach regulujących wykonywanie usług geodetów – przedsiębiorców.

Za jedną ze sztandarowych niesprawiedliwości Rzecznik uznał projekt podwyższenie opłat tylko dla przedsiębiorców geodezyjnych. I to w sytuacji gdy „przedsiębiorca geodezyjny ponosi dodatkowe koszty, a państwo za darmo uzyskuje na bieżąco aktualizację danych z zakresu geodezji i kartografii.”

Dlatego też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pan Adam Abramowicz proponuje zmianę prawa doprowadzającą zachowania zasad równości i sprawiedliwości społecznej. Propozycja jest alternatywna:

nieodpłatne udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego uprawnionym osobom;

zachowanie odpłatności przy pobieraniu materiałów z zasobu, przy jednoczesnym wprowadzeniu płatności za nowe lub zmodyfikowane materiały, przekazywane do zasobu jako wyniki prac geodezyjnych.

Zdaniem RMiŚP to drugie rozwiązanie jest bardziej korzystne zarówno dla organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jak i dla przedsiębiorców. Zaproponowała aby w nowelizacji prawa zmienić treść art. 12a ust. 1 dodając po słowach „zawiadomienie o przekazaniu materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwane dalej „zawiadomienie i przekazaniu materiałów” przekazując odpłatnie:”

Rzecznik tym samym wskazał nam, że kwestia odpowiednich rekompensat za materiały wnoszone do zasobu oraz wydawane z zasobu jako naruszająca konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości powinna zostać oceniona przez Trybunał Konstytucyjny.

Pismo ze strony https://rzecznikmsp.gov.pl

2019.06.12-Pismo-wychodzące

2 thoughts on “Adam Abramowicz za równością i sprawiedliwością”
 1. W ten sposób Rzecznik Adam Abramowicz jest prekursorem pytania do Trybunału Konstytucyjnego:

  czy art. 12a ust. 1 uPgik o przekazywaniu do zasobu państwowego nowych, przetworzonych lub zweryfikowanych danych, opracowanych dokumentów, wykonanych i przekazywanych wyników pomiarów w kontekście z art. 40a ust. 1 o odpłatnym udostępnianiu materiałów zasobu jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP – “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”
  Związki zawodowe są jednym z podmiotów, którym przysługuje na podst. art. 188 ust. 1 pkt 4 Konstytucji RP wniosek do TK w sprawach wymienionych w art. 188 konstytucji.
  “Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 skarga konstytucyjna ust. 1.”
  Zapewne opracowanie takiego wniosku należałoby zlecić jakiemuś konstytucjonaliście…

Dodaj komentarz