http://powiatwolsztynski.giportal.pl/

Starosta Wolsztyński woj. wielkopolskie na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2021 r. poz. 1990), dalej zwana ustawa, prowadzący powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 8 października br. na podstawie art. art. 49, 49a i 123 kpa oraz art. 12a ustawy wydał Postanowieni Nr GP.6640.5.2021, którym anulował wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych zgłoszone przed dniem 31 lipca 2020 r. , których wyniki nie zostały przekazane z dniem 30 września 2021r. do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za wyjątkiem prac geodezyjnych, których terminy przewidywanego zakończenia zostały wydłużone, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021r.

Jak wskazuje Starosta w uzasadnieniu postanowienia, anulowania zgłoszeń prac dokonał w związku z zarządzeniem Głównego Geodety Kraju z dnia 27.07.2021 r. w sprawie działań porządkujących rejestr prac geodezyjnych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Starosta Wolsztyński 29 lipca 2021 r. zwrócił się do wykonawców prac geodezyjnych o dokładne przeanalizowanie prac geodezyjnych z terenu Powiatu ujawnione indywidulanie każdemu wykonawcy. Jednocześnie organ poinformował zainteresowanych, że z dniem 2 listopada 2021 r. wszelkie prace geodezyjne zgłoszone przed dniem 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały dotąd przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego zostaną anulowane.

Jednocześnie Starosta wyłączył z anulowania zgłoszeń prac, te które na indywidualne wnioski w uzasadnionych przypadkach zgłoszonych przed dniem 16 sierpnia 2021 r., zawierające wykazy zgłoszeń, które będą kontynuowane w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Starosta w Postanowieniu dokonał stwierdzenia, że w przepisach ustawy obowiązujących przed 31 lipca 2020 r. nie było zapisów dopuszczających możliwość uzupełnienia zgłoszenia prac geodezyjnych, oraz że długookresowej aktywności zgłoszenia nie można podtrzymywać składanymi przez kilkanaście lat zgłoszeniami uzupełniającymi.

To jest dopiero wprowadzenie nieracjonalnych obostrzeń i wprowadzenie utrudnień dla wszystkich. Natomiast ten roczek to bezczelnie zastawiona pułapka na zapominalskich i na ich pieniądze. Sprawa nadaje się dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

POSTANOWIENIE

Wobec kontrowersyjności rozstrzygnięcia Starosty postanawiającego o anulowaniu zgłoszeń z przed 31 lipca 2021 r., kilkoro osób wymienionych w rozdzielniku Postanowienia skorzystało z uprawnień i złożyli zażalenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Natomiast koledzy z Redakcji #kawazmierniczym, Krzysztof Szczepanik i Marcin Kostrzewski przeprowadzili telefoniczny wywiad z Geodetą Powiatowym – Marleną Cwojdzińską realizatorką Postanowienia Nr GP.6640.5.2021 anulującego wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych z przed dnia 31 lipca 2020 r.

Główny Geodeta Kraju we wszystkich publicznych wystąpieniach bezprawną akcję automatycznego zamykania prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 a nie przekazanych efektów prac państwu określa jako działania porządkujące rejestry prac geodezyjnych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Musimy jednak zwrócić uwagę na jeden podstawowy aspekt systemu rejestrów państwowych. Czy znany jest Państwu jakiś publiczny rejestr danych jak np. NIP, VAT, REGON, PESEL, KW itp. z którego nieaktualne dane byłyby bezpowrotnie eliminowane z systemu? A może w rejestrach geodezyjnych dane nieaktualne znikają bezpowrotnie, są wymazywane rekordy i pola? NO OCZYWIŚCIE BZDURA. Rekordy, pola te pozostają w bazie zmieniają się tylko atrybuty opisujące te dane. I tak jest też z REJESTREM PRAC GEODEZYJNYCH, w którym zaniechane bądź zamknięte zgłoszenie pracy nadal egzystuje i na życzenia użytkownika jest wyświetlane z odpowiednią cechą. 

To komu się tu chce namieszać w głowie tym uzasadnieniem o działaniu porządkującym rejestry prac geodezyjnych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym , naprawdę zamykając zgłoszenia w systemie cokolwiek w użytkowaniu rejestru się zmieni? Może bazy danych się zmniejszą? 

Ok, pożartowaliśmy sobie trochę, i wystarczy. Pozostaje jeszcze otwarta sprawa sfery prawnej. Do wyjaśnienia pozostaje:

  1. Czy Główny Geodeta Kraju miał prawo wydać wszystkim Starostom/Prezydentom Miast na prawach Powiatów Zarządzenie z dnia 27.07.2021 r. w sprawie działań porządkujących rejestr prac geodezyjnych w
    Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym?
  2. Czy organy prowadzące Powiatową część PZGiK stosując się do zarządzenia GGK nie widzą sprzeczności w obowiązku stosowania art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782)?
  3. Czy nie stanowi naruszenia prawa przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny kompetencji do orzekania w zakresie uchylenia (anulowania) czynności materialno-technicznej i to w drodze decyzji bądź postanowienia.
  4. Czy organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny posiada kompetencje do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania postanowień w zakresie uchylenia czynności materialno-technicznych tj. anulowania wszystkich zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszone przed dniem 31 lipca 2020 r.?

Wydaje się, że na niektóre pytania pojawiły się odpowiedzi w Postanowieniu Nr GK-III.7220.58.2021.6 z 19.11.2021 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylił zaskarżone postanowienia Starosty Wolsztyńskiego Nr GP.6640.5.2021 z 8 października 2021 r. o co wnosiły osoby autorzy zażaleń oraz 

równocześnie organ II instancji umorzył postępowanie organu I instancji w całości. Czyli w stosunku do wszystkich kilkuset zgłoszeń prac wykonawców, którzy nie skorzystali z prawa do zażaleń.

WINGiK

Końcowe konkluzje mówiące o 

Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny nie posiadają kompetencji do orzekania w zakresie uchylenia (anulowania) czynności materialno-technicznej i to w drodze decyzji bądź postanowienia. Działanie takie stanowiłoby naruszenie prawa.

Można zrozumieć, że organ II instancji wskazując na najdalej idące albo inaczej najcięższe przewinienie Starosty nie widział konieczności ustosunkowania się do problemów merytorycznych wyrażonych w naszym 1 i 2 pytaniu.

Pozostaje tylko czekać i śledzić, czy w tej materii będzie jakiś ciąg dalszy…

Dodaj komentarz