Do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów jako Członka Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynął od Starszego Sekretarza w Zespole ds. obsługi Rady Przedsiębiorców wniosek o przekazanie informacji w sprawach:

  1. które urzędy prowadzą kontrole najbardziej uciążliwe dla przedsiębiorców;
  2. wskazanie znanych przypadków nieprzestrzegania przez urzędy kontrolne praw przedsiębiorców wynikających z przepisów.
  3. przedstawienie ewentualnych sugestii co do potrzebnych zmian prawa w zakresie kontroli małych i średnich przedsiębiorców

30 maja br. w Warszawie w trakcie posiedzenia Zespołu d/s Geodezji i Budownictwa, powstałego z naszej inicjatywy, zgłosiliśmy narastającą uciążliwą falę czynności kontrolnych dokonywanych przez pracowników Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego wobec geodetów – przedsiębiorców nierzadko powziętych i dokonywanych z naruszeniem prawa a czasami wbrew prawu. Znamy przypadki gdzie pracownik Lubelskiego WINGiK -a latami nęka czynnościami kontrolnymi tego samego Przedsiębiorcę wykorzystując do tego byle pretekst jak np. skargę osoby, która nie była stroną ani nawet zainteresowaną w sprawie. Czy działał wyłącznie w interesie publicznym? Będąc samemu urzędnikiem wojewódzkim a równocześnie na terenie województwa prowadząc geodezyjną działalność gospodarczą można się zastanawiać, czy to nie rodzaj walki z konkurencją?

Dotychczasowe działania Rzecznika w kwestiach uciążliwości kontroli mikro, małych i średnich przedsiębiorców dały się poznać jako bardzo celowe i skuteczne jak chociażby słynna sprawa “żarówki” czy “zawieszania biegu przedawnienia przez US” dlatego przygotowanie w Biurze Rzecznika MiŚP dokumentu Analizy dotyczącej prowadzonych przez uprawnione organy kontroli wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest działaniem, które jest popierane przez Związek.

Na listę Analizy dotyczącej prowadzonych kontroli wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców już sobie zapewniły miejsce:

  1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku;
  2. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
  3. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
  4. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

Te cztery urzędy ale mamy informacje, że nie tylko, to prekursorzy inicjowania bez uprawnień ustawowych czynności kontrolnych wszczynanych wobec geodetów samozatrudniających się . Wszystkie znane nam działania organów administracji wojewódzkiej są co najmniej kontrowersyjne. Ale są i takie, gdzie w wyniku naszych interwencji, potwierdzone zostały przez GUGiK działania WINGiK-a jako czynności niezgodne z prawem.

Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne maja uprawnienia do dwojakich czynności wobec geodetów. Jedne to kontrolne wobec geodetów – przedsiębiorców na podstawie Art. 9 ust. 2,3,7-14 ustawy Pgik a drugie to wyłącznie inicjujące sprowadzone wyłącznie do prawa złożenia na podstawie Art. 46 ust. 2 uPgik wniosku do Wojewódzkiego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec… osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii a nie przedsiębiorcy czy geodety uprawnionego, jak się niestety dość często zdarza.

W przypadku inicjowania przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzorów Geodezyjnych spraw dyscyplinarnych, to pomimo, że nie dysponują żadnymi uprawnieniami do wszczynania postępowań wyjaśniających, bo do tego prawo maja tylko Rzecznicy, to jednak mimo to, łamią prawo i przeprowadzają postępowanie wyjaśniające.
Np. Małopolski WINGiK:

W każdym z tych bezprawnych postępowań “rozpoznawczych” wojewódzcy inspektorzy lub z ich polecenia podlegli urzędnicy występują do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji GiK o przekazanie im operatów technicznych zweryfikowanych pozytywnie i włączonych do powiatowego zasobu. Nie zdarzyło się by Starostowie, w których kompetencjach jest prowadzenie powiatowego zasobu, kiedykolwiek odmówili żądaniom WINGiK-ów, które nie mających ustawowych upoważnień do takich wystąpień.

Jest co prawda w ustawie Art. 7b ust. 1 pkt 1. przepis z którego wynika, że wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy w szczególności co do zgodność WYKONYWANIA prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadanie uprawnień przez osoby samodzielnie wykonujące funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii po to by zapobiec wykonywaniu prac niezgodnie z przepisami przez podmioty do tego nieuprawnione.
Ten przepis mówi o uprawnieniach do kontroli w trakcie wykonywania prac geodezyjnych a nie przenosi tych kontrolnych uprawnień na czas po wykonaniu prac a tym bardziej po roku lub dwóch od daty poprawnego zweryfikowania operatu technicznego z wynikami prac oraz daty przyjęcia ich do powiatowego zasobu.

W kwestii, czy WINGiK-i są uprawnione w trakcie czynności sporządzania wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego, do żądania od powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydawania poza miejsce przechowywania oryginałów operatów będących zasobem geodezyjnych, mają decydujące znaczenie przepisy szczególne rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. A one stanowią w:

§ 18.
4. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy.

Z powyższych ustaleń nie wynika, by wojewódzkiemu inspektorowi przysługiwały jakiekolwiek funkcje kontrolne, wtedy gdy wykonawca prace geodezyjne wykonał a operat przekazał do zasobu, poza tymi uprawnieniami o których mowa w Art. 9 uPgik. Przy czym należ mieć na względzie, że są to uprawnienia WYŁĄCZNIE wobec przedsiębiorcy a nie wobec “geodety uprawnionego” czy “osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Czy w takim razie jest jakaś sytuacja, kiedy Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może kontrolować – weryfikować operat techniczny?

Tak jest taka sytuacja, która wiąże się z tym, że WINGiK jest organem II instancji rozpatrującym odwołania od decyzji administracyjnych wydanych na podstawie Art. 12b ust. 8 uPgik przez organy w zwiazku z odmową przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego danych i materiałów stanowiących operat techniczny. Ale i tu uprawnienia organu odwoławczego ograniczają się jedynie i ewentualnie do kopii operatu nieprzyjętego do PZGiK (jeśli organ I instancji zapobiegliwie wykonał kopie zabezpieczające jego stanowisko), bo oryginał został zwrócony Wykonawcy.

We wszystkich znanych nam przypadkach wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego wykazali się niestety w mniejszym lub większym zakresie ale jednak nieprzestrzeganiem przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wszczynali czynności rozpoznawcze i kontrolne badając przekazywane im z ośrodków powiatowych operaty techniczne, które przecież przez uprawnione do tego organy prawomocnie i ostatecznie były zweryfikowane. Czy WINGiK w ogóle ma prawo do weryfikacji czyli stwierdzania, że wyniki prac geodezyjnych są zgodne lub niezgodne z przepisami prawa obowiązującego w geodezji i kartografii? Dlaczego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego uzurpuje sobie uprawnienia sadów administracyjnych? Kto zapłaci geodecie – wykonawcy za straty moralne i materialne w zwiazku z podrywaniem autorytetu tak potrzebnego przy wykonywaniu działalności gospodarczej!?

Wszystkie znane nam sprawy bezprawnych kontroli geodetów przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w odpowiedzi na skargi osób niezadowolonych z wyników rozgraniczeń nieruchomości, ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych, podziałów itp. przekażemy wraz z materiałami dostarczonymi przez Koleżanki i Kolegów do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą zamieszczenia tych przykładów w “Analizie prowadzonych przez uprawnione organy kontroli wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców“.

Nasz adres: biuro@ozzg.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Renata Panchyrz
Editor
4 lat temu

Czy kiedyś skończy się powszechna praktyka ,,falandyzacji,, prawa stosowana przez szeroką rzeszę urzędników różnego szczebla ? Pozytywne jest to ,że jednak Rzecznik MiŚP zainteresował się tym problemem i musimy to wykorzystać !