OZZG wielokrotnie optowało za jednolitym oprogramowaniem obsługującym ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wnioskowaliśmy o ujednolicenie oprogramowania w PODGiK-ach tak by GGK i WINGiK-i mogły zdalnie kontrolować stan, bądź co bądź, państwowego zasobu. Odpowiedź GUGiK była jedna, choć w różnych permutacjach, a zawsze kończyło się tym, że nie można narzucać Starostom oprogramowania w związku z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Aż do teraz. Okazało się, że jednolitość danych oraz ich pozyskiwanie przez różne podmioty bez konieczności zakładania na warunkach różnych regulaminów i logowania na osobiste konta na powiatowych portalach, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu usług sieciowych, jest możliwe!

RA_IT_Karta_oceny_projektu_IntegrPZGIK

Skończy się wreszcie dominacja PODGiK-ów.

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Wioletta Zwara skierowała na Posiedzenie KRMC w dn. 11 października br. PROJEKT pt.: Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którego Beneficjentem jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a Wnioskodawcą Minister Rozwoju i Technologii. Wielokrotnie

Jak wynika z dokumentu OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny szczebla powiatowego, czyli tego najważniejszego, bo prowadzącego rejestry publiczne dla wścieli gruntów, inwestorów, projektantów, urbanistów, samorządów terytorialnych, a przede wszystkim mierniczych i geodetów. Tymi rejestrami miedzy innymi są informatyczne bazy EGiB, GESUT i BDOT500. Dane z tych baz tworzą Mapę Zasadniczą, która jest wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, zawierającym informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Według dokumentu “Opis założeń projektu…”:

Zakres projektu obejmuje:

 1. przekształcenie dokumentacji w części powiatowej Pzgik z postaci analogowej do postaci
  bazy danych i zasilenie wynikami prac systemów starostw powiatowych
  , z których pochodzi
  przekształcana dokumentacja,
 2. uruchomienie usług udostępniających wybrane dane Pzgik wymagające opłaty, z dowolnego
  obszaru Polski.

W wyniku realizacji projektu interesariusze uzyskają w jednym miejscu:

 • dostęp do usług umożliwiających zakup danych Pzgik, z dowolnego obszaru Polski bez
  potrzeby zakładania kont w systemach starostów,
 • dostęp do ucyfrowionej powiatowej części Pzgik.

Razem wg. KRMC dotyczy to 10 223 328 PODMIOTÓW

Według posiadanej wiedzy przez ministerstwo wnioskujące, Interesariusze: Geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, projektanci, wykonujący działalność profesjonalną na podstawie nadanych uprawnień, użytkownicy indywidualni (m.in. właściciele 41 mln działek ewidencyjnych oraz 15,4 mln lokali i domów), przedsiębiorcy planujący i realizujący zadania inwestycyjne, razem 10 223 328 podmiotów muszą borykać się z problemami:

brak danych cyfrowych Pzgik dla części obszaru kraju,

konieczność wyszukania właściwego dla lokalizacji nieruchomości starostwa powiatowego, do którego składany jest wniosek, jeśli nieruchomość została wskazana na mapie lub wprowadzone zostały wszystkie niezbędne dane identyfikacyjne,

konieczność wielokrotnego wpisywania tych samych danych (dane właściciela) w przypadku występowania z wnioskiem dotyczącym nieruchomości zlokalizowanych w różnych powiatach,
czyli brak jednego miejsca, z którego użytkownik indywidualny mógłby zainicjować interesującą go sprawę, bez potrzeby przeszukiwania / uruchamiania wielu różnych stron internetowych.

brak kompletnych danych dostępnych w formie cyfrowej; również dla tych powiatów, dla których w ciągu ostatnich lat tworzone były bazy danych i digitalizowane materiały Pzgik ciągle część danych występuje jedynie w formie tradycyjnej (analogowej),

brak możliwości pozyskiwania materiałów z wielu powiatowych zasobów, bez zakładania kont, co jest szczególnie uciążliwe przy inwestycjach liniowych lub rozproszonych,

brak jednego miejsca dostępu do pełnego krajowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Starostowie nie przekazują / nie udostępniają danych poprzez geoportal GUGiK lub dane tą są niepełne i różnią się od zasobu udostępnianego przez geoportale powiatowe.

Projekt rozpisany na 2 lata ujednolici oprogramowanie

Jak widać ten Projekt rozpisany na 2 lata ujednolici oprogramowanie realizujące płatne żądania udostępnienia danych z Pzgik.

marcu br. na spotkaniu członków OZZG, online Wydanie Specjalne Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 31-03-2023 z ministrem Piotrem Uściańskim padały uwagi o rozdrobnieniu Pzgik na 380 jednostek, oraz o tym, że winne tu są 20 letnie zaniedbania realizujących z różnym skutkiem ustawowe obowiązki Starostw oraz Prezydentów miast na prawach powiatów.

Zaś 9 marca na spotkaniu zorganizowanym w ministerstwie przez Posła Roberta Warwasa członkowie OZZG przedstawili Ministrowi największe bolączki naszych członków. Nie dotrzymywanie terminów przez PODGiK-i, dostarczanie nierzetelnych danych w niejednolitych formatach również GML.

Oczywiście nie twierdzimy, że to co się teraz wydarzyło jest zasługą OZZG ale zapewne w zmianie optyki na dostępność baz danych mamy swój maleńki udział.

Opis-zalozen-projektu-20231006

Dodaj komentarz