W wywiadzie emitowanym 31 lipca br. “Geodeta – zawód obarczony błędem cd..” u redaktora Adama Sojki z kanału YT “ZROZUMIEĆ RYNEK” nasi koledzy Marcin Kostrzewskim i Sławomir Barasiński dokonali publicznego debiutu projektu ustawy:

W trakcie rozmowy dużo czasu poświecono wyjaśnieniu dlaczego ustawa o zawodzie i samorządzie zawodowym zawodu zaufania publicznego jakim jest Mierniczy Ziemskidotychczasowe zakresy uprawnień “2” i “5” odpowiednik w UK wg. RICS1 Land Surveyor, oraz Mierniczy Budowlanyzakresy uprawnień “1” i “4”, odpowiednik w UK wg. RICS1 – Building Surveyor, jest taka ważna dla inwestycji, gospodarki oraz ochrony własności prywatnych nieruchomości. W trakcie wywiadu Koledzy z OZZG starali się wyjaśnić dlaczego ustawa z 17 maja 1989 r. uchwalona na ostatnim posiedzeniu sejmu PRL działa do teraz. Dlaczego ta ustawa, którą były GGK nazwał “ustawą reżimową“, nie broni własności prywatnej lecz dopuszcza “okradanie” właścicieli gruntów, wprowadza niewiarygodne materiały do państwowego zasobu, katastru nieruchomości i innych rejestrów państwowych (publicznych). Dlaczego wszelkie aktualizacje ustawy tworzą nierówne traktowanie podmiotów? Dlaczego materiały stworzone bez udziału podmiotów uprawnionych nie są usuwane z państwowego zasobu i nadal powodują zmiany w katastrach? Dlaczego preferuje się w ustawie z 17 maja 1989 r. określenie WYKONAWCY (jak w PRL-u), a ani raz nie jest wymieniony GEODETA UPRAWNIONY? Dlaczego wprowadzono jednoinstancyjny tryb czynności weryfikacyjnych wobec efektów pracy dziesiątków tysięcy podmiotów działalności gospodarczej, który nie sprawdza, nie kontroluje, i nie nadzoruje rzetelności, wiarygodności przekazywanych danych? Dlaczego przez ponad 30 lat i wydatkowania miliardów złotych zmodernizowano tylko 30% obszaru kraju w dziedzinie nieruchomości?

Ale czy może być lepiej jeśli Służbę Geodezyjną i Kartograficzną nadzoruje ta sama służba? Czy może być lepiej jeśli ta sama Służba Geodezyjna, poczynając od Głównego Urzędu GiK do około 380 powiatowych Wydziałów GiK nie dotrzymują ustawowych terminów bez żadnych konsekwencji? Nawet następne 30 lat nic nie zmieni, bo jak w starym porzekadle “pies, psu ogona nie odgryzie“.

Projekt ustawy w chwili obecnej jest na etapie recenzowania przede wszystkim przez wybranych posłów oraz różnych ekspertów.

Autorzy projektu starali się wyodrębnić i zdefiniować tematy:


DZIAŁ I STRUKTURA ZAWODU
Rozdział 1 Przepisy ogólne (1-3)

W tym:

Art. 2. Ustawa definiuje pojęcia:
1) mierniczego, o którym mowa w art. 3 i 4 ustawy;
2) aplikanta na stanowisko mierniczego – kandydat na mierniczego;
3) patrona, który jako mierniczy, sprawuje patronat nad aplikantem;
4) kancelarii mierniczej, o której mowa w art. 11 ustawy;
5) samorządu zawodowego, o którym mowa w dziale 2;
6) czynności pomiarowych i obliczeniowych, o których mowa w dziale 1 rozdziale 2 ustawy;
7) opracowań pomiarowych, z wyszczególnieniem tworzenia różnego rodzaju map, wykazów, dokumentów prawnych, o których mowa w dziale 1 rozdziale 2 ustawy.


Rozdział 2 Czynności miernicze (3-6)
W tym:

Art. 13. 1. Z uwagi na wykonywanie przez mierniczego w dziedzinie geodezji istotnych czynności dla sprawnego funkcjonowania państwa, gospodarki narodowej, bezpieczeństwa obywateli, przestrzegania praw jednostki – w imię interesu publicznego i dla jego ochrony rozróżnia się dwa zasadnicze zakresy kompetencyjne mierniczego:
1) Mierniczego Ziemskiego – tytuł wyczerpujący zakres geodezji terenów rolnych i leśnych oraz katastru i gospodarki nieruchomościami.
2) Mierniczego Budownictwa w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej.


Rozdział 3 Tryb nadawania uprawnień (6-7)
W tym:

Art. 15. Absolwent studiów kierunku geodezyjnego, który uzyskał tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera aby zostać aplikantem mierniczym musi zatrudnić się w kancelarii mierniczego.
Art. 16. 1. Aplikant mierniczy, odbywając staż pod patronatem mierniczego, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i spełnia tym samym warunki przynależności do samorządu miernictwa geodezyjnego.

DZIAL II SAMORZĄD ZAWODOWY MIERNICTWA GEODEZYJNEGO (8)


Rozdział 1 Przepisy ogólne (8-10)

W tym:

Art. 24. Powstanie samorządu miernictwa geodezyjnego w swej istocie nadaje i stanowi strukturę organizacyjną tego zawodu, stając się przez to suwerenną organizacją zawodową osób wykonujących zawód zaufania publicznego, w związku z czym jest on niezależny w wykonywaniu swoich zadań, podlegając obowiązującym przepisom prawa i dobru wspólnemu całego społeczeństwa.

Rozdział 2 Krajowa Izba Mierniczych (11-15)

W tym:

Art. 34. 1. Organami Krajowej Izby Mierniczych są:
1) Krajowy Zjazd Izby Mierniczych,
2) Krajowa Rada Izby Mierniczych,
3) Krajowa Komisja Rewizyjna Izby Mierniczych,
4) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Mierniczych,
5) Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby Mierniczych,
6) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Kadencja Krajowej Izby Mierniczej trwa 5 lat.

Rozdział 3 Okręgowe Izby Miernicze (15-18)

W tym:


Art. 45. 1. Organami Okręgowych Izb są:
1) okręgowy zjazd,
2) okręgowa rada,
3) okręgowa komisja rewizyjna,
4) okręgowa komisja kwalifikacyjna,
5) okręgowy sąd dyscyplinarny,
6) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Kadencja organów okręgowych izb trwa pięć lat.

Rozdział 4 Członkostwo w Okręgowych Izbach Mierniczych (19-20)

W tym:

Art. 58. Członkostwo w samorządzie zawodowym miernictwa geodezyjnego jest
obowiązkowe.
Art. 59. 1. Członek izby ma prawo:
1) korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia
właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji w miernictwie geodezyjnym;
2) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby;
3) korzystać z działalności samopomocowej;

Członek samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego może zaskarżyć uchwałę
okręgowej izby do właściwych organów Krajowej Izby, a uchwałę Krajowej Izby do Sądu
Najwyższego.

Rozdział 5 Odpowiedzialność dyscyplinarna (20-22)

W tym:

Art. 64. Członek izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie
obowiązków, o których mowa w Art. 60.
Art. 65. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:
1) postępowanie wyjaśniające,
2) postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym,
3) postępowanie wykonawcze.

Rozdział 6 Mienie i gospodarka finansowa izby (22-23)

W tym:


Art. 75. 1. Działalność samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego jest finansowana
z jego majątku.

Izby otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na:
1) prowadzenie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia w zakresach
wymienionych w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846, 2185, z 2023 r. poz.
803 z późniejszymi zmianami);
2) prowadzenie postępowań za nadawanie uprawnień zawodowych w zakresach
wymienionych w punkcie 1;
3) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych o których mowa w dziale 2 rozdziale 5
pt. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej ustawy;
Majątek samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego stanowią środki finansowe
oraz nieruchomości i mienie ruchome.
Majątek samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z zapisów, darowizn i dotacji,
3) z wpływów z działalności gospodarczej.

DZIAL III PRZEPISY KARNE I PRZEJŚCIOWE

Rozdział 1 Przepisy karne (23)

W tym:

Art. 76. 1. Osoba, która świadczy usługi miernicze zastrzeżone w art. 13, nie mając prawa
wykonywania zawodów Mierniczego Ziemskiego lub Mierniczego Budownictwa, podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe (23-24)

W tym:

Art. 78. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z istniejącymi ogólnopolskimi
organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi mierniczych i geodetów uprawnionych
w zakresach 1, 2, 4 i 5 powoła w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Komitet
Organizacyjny Okręgowych Izb Mierniczych, zwany dalej „Komitetem”.
Zadaniem Komitetu, o którym mowa w ust. 1, jest:
1) opracowanie regulaminów wyborów delegatów na pierwszy Zjazd Krajowej Izby
Mierniczych i wyboru tymczasowych organów izb oraz projektu regulaminu pierwszego
Krajowego Zjazdu Izby Mierniczych;
2) zwołanie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych Okręgowych zjazdów oraz Krajowego
Zjazdu Izby Mierniczych;
Do czasu wyboru krajowych organów samorządu mierniczych Komitet ma uprawnienia
Krajowej Rady Izby Mierniczych.

Projekt do pobrania

Dodaj komentarz