Wczoraj t.j. 30 listopada br. o godz. 15:45 na skrzynkę biuro@ozzg.pl wpłynął list z Wydziału Geodezji, Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy którym przesłano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków wraz z załącznikami, uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Przedmiotowe rozporządzenie jest wpisane w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pod numerem 66.

Jednocześnie poproszono o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma, tj. do 14 grudnia 2022 r. włącznie.

Pismo-do-konsultacji

uzasadnieniu czytamy o rocznym okresie obowiązywania aktualnego rozporządzenia ws ewidencji gruntów i budynków, który pozwolił na analizę własną

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz napływające sygnały ze strony organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawców prac geodezyjnych wskazują na potrzebę modyfikacji bądź doprecyzowania niektórych obowiązujących regulacji.

Przede wszystkim Główna Geodetka Kraju wskazała na rychłą modyfikację

dopuszczalności czasowego ustalania granic przebiegu naturalnych śródlądowych cieków i zbiorników wodnych w wyniku dokonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (§ 46 ust. 2 ww. rozporządzenia egib). Obecny przepis dopuszcza wykazywanie w ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi  za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tych granic dokonano zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), do czasu ustalenia linii brzegów dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w art. 220 ust. 5 ww. ustawy – jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Projektowana zmiana polega na uchyleniu przepisu czasowo ograniczającego możliwość stosowania ww. procedury. Upływ wspomnianego terminu może doprowadzić do poważnych utrudnień w procesach związanych z obrotem nieruchomościami graniczącymi z ciekami wodnymi, zbiornikami i jeziorami, dopóki granice te nie zostaną ustalone w trybie art. 220 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne. Projektowana zmiana ma na celu wyeliminowanie stanu niepewności co do przebiegu granic jaki mógłby powstać do czasu ustalenia takich granic na ww. zasadach.

Drugą kwestią z perspektywy GGK jest:

Projekt dokonuje ponadto doprecyzowania zakresu i treści wydawanych z ewidencji gruntów
i budynków dokumentów/raportów (przepisy § 36 ust. 3 i 5–7 rozporządzenia egib). Zmiana ma na celu precyzyjne określenie zawartości wypisów, wyrysów i wykazów z ewidencji gruntów i budynków przy uwzględnieniu funkcjonalności tych dokumentów w ramach postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno-prawnych. Dostosowano nazwy wypisów niezawierających danych osobowych do nazwy tego dokumentu znajdującego się w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Trzecim problemem w dotychczasowym rozporządzeniu ws. EGiB, którym zajmuje się projekt, to klauzule:

Ponadto projekt rozporządzenia wprowadza możliwość opatrywania klauzulą informującą, że dokument może być przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej – wypisów wydawanych dla wybranych działek, budynków, lokali. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, w jednej jednostce rejestrowej znajdują się nieruchomości opisane w różnych księgach wieczystych i dokumentach. Przedmiotowa zmiana pozwoli m.in. na wydawanie wypisów zawierających wybrane działki, budynki i lokale z jednostki rejestrowej (np. dla określonych ksiąg wieczystych), co usprawni i ułatwi pracę sądów wieczysto-księgowych. Po zmianie to wnioskodawca będzie decydował, czy chce uzyskać wypis jedynie dla wybranej działki, czy wszystkich działek w jednej jednostce rejestrowej.

Czwarta projektowana zmiana, a w ocenie środowiska geodezyjno-mierniczego PIERWSZA, to usunięcie poważnego błędu w dotychczasowym przepisie:

…zmiana polega na dodaniu w ewidencji gruntów i budynków adresu korespondencyjnego (jeżeli jest znany) jako dodatkowego adresu właściciela, obok obecnie ujawnianego adresu zameldowania na pobyt stały (§ 21 ust. 1 lit. d rozporządzenia egib i dodanie ust. 1a).
Aktualizacja tego typu informacji będzie mogła zostać zrealizowana tylko na wniosek właściwego podmiotu, niemniej decyzja o przekazaniu swojego adresu do korespondencji na potrzeby ewidencji gruntów i budynków pozwoli na skuteczniejszą komunikację organu z właścicielem nieruchomości.  

Piąta zmiana dotyczy usunięcia nr księgi wieczystej:

W celu dostosowania przepisów rozporządzenia egib do wymogów ochrony danych osobowych, projekt zakłada modyfikację istniejącego zakresu usługi sieciowej dotyczącej udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (usuniecie nr księgi wieczystej) i wprowadzenia osobnej usługi sieciowej dedykowanej udostępnianiu danych wyłącznie na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (§ 39 ust. 2a oraz załącznik nr 8 i 8a rozporządzenia egib).

Szusta zmiana dotyczy grupowania budynków w jednostki rejestrowe:

Projekt zakłada uzupełnienie regulacji dotyczącej grupowania budynków w jednostki rejestrowe (zmiana § 13 ust. 2 rozporządzenia egib). Uregulowania wymaga bowiem sposób postępowania w przypadku budynków stanowiących odrębną jednostkę rejestrową, w których zostały wyodrębnione lokale i są posadowione na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Przedmiotowa zmiana pozwoli na wyeliminowanie problemów związanych z wydawaniem wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Pozostałe zmiany w Uzasadnieniu ocenia się jako zmiany redakcyjne, doprecyzujące i dostosowujące. I właśnie tym zmianom zamierzamy przeglądnąć się szczególnie.

Projekt rozporządzenia

Projekt-rozporzadzenia-MRiT-zm.-EGiB_do-uzg

Załącznik nr 1

Zalacznik_Nr_1-zm.-EGiB_do-uzg

Załącznik nr 2

Zalacznik_Nr_2-zm.-EGiB_do-uzg

OSR

OSR-zm.-EGiB_do-uzg

AKTUALIZACJA 02.12.2022

Zestawienie-projektowanych-zmian-do-rozp.-ws-EGiB

One thought on “Projekt rozp. Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego przepis ws EGiB”

Dodaj komentarz