Nieczęsto zdarza się, by w wyniku odwołania od decyzji I instancji w sprawie odmowy przyjęcia operatu do PZGiK, II instancja nie tylko uchyliła w całości decyzję starosty ale jeszcze, a może wypada powiedzieć przede wszystkim, orzekła:

przyjąć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiór danych i inne materiały stanowiące wynik pracy geodezyjnej zarejestrowanej w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych pod numerem GK.6640.718.2023

Ale zacznijmy od początku

Na podstawie decyzji Starosty Kaliskiego, który zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia budowlanego Inwestorzy z Kalisza dokonali przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gospodarczego o pomieszczenie do obsługi istniejącego budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Krzyżówki.

Projektowane prace budowlane zostały wykazane na poniższym fragmencie planu.

Projektant zakres działań opisał na planie następująco:

Oczywiście przyszedł czas na geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, którą wykonał nasz Kolega związkowy przedstawiciel firmy GeoGrunt Usługi Geodezyjne Paweł Lewicz, który oczywiście zgłosił pracę geodezyjną do starosty, dokonał pomiarów, opracował stosowną dokumentację operatu technicznego i po sporządzeniu pliku w formacie PDF z kopii operatu, zawiadomił o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych 3 kwietnia 2023 r. dołączając wyniki prac o których mowa w art. 12a ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Fragment MAPA PORÓWNANIA Z TERENEM Wyk. GeoGrunt

I ROZPOCZEŁY SIĘ SCHODY

Prosta, wręcz trywialna praca geodezyjna dotycząca inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego po rozbudowie, za sprawą negatywnej weryfikacji sporządzonej przez panów: Bartłomieja Niewiadomskiego i Michała Poniatowskiego, działających z up. Starosty Kaliskiego, urosła do konfliktu w kwestii, kto ma i jak określać obszar użytku tzw. “budowlanki” w związku z (i teraz ta trywialność) dobudowaniem do budynku gospodarczego, jednej izby o zewnętrznych gabarytach 9,25 m X 4,45 m.

Weryfikator w protokole sprawę określił tak:

Weryfikacja operatu technicznego w Starostwie nie wykazała innych ustaleń, była to, jak się później okaże, jedyna urojona usterka, pomimo istnienia w operacie innych drobnych błędów, czy raczej pomyłek pisarskich (o których jeszcze bedzie poniżej) ale zajęto się wręcz “ustrojową” kwestią określania wielkości obszaru użytku “B” – “tereny mieszkaniowe”. Jak się okaże “weryfikacja” wyłoniła tezę iście urzędniczą, bo ustalenie lokalizacji granic użytku “B” miał wskazywać nie stan zainwestowania w terenie lecz geodezyjne opracowanie konturu granicy inwestycji z Planu Zagospodarowania Działki.

Zdaniem pana Weryfikatora, Bartłomieja Niewiadomskiego geodeta uprawniony Paweł Lewicz źle określił ten obszar, kierując się wyłącznie faktycznym (a nie projektowanym) zainwestowaniem powodującym zmianę przeznaczenia gruntu, a powinien zakres konturu użytku “B” określić wg. linii ABCD z projektu zagospodarowania. Bagatelka różnica w pow. to wg. ABCD – 0,3828 ha (dane z projektu) oraz wg. WZDE – 0,0524 ha.

SZUKANIE SPRZYMIERZEŃCÓW

W tym stanie rzeczy, Paweł Lewicz trafił do nas z zapytaniem,

Po zapoznaniu się z operatem oraz protokołem weryfikacji, zapewniliśmy Kolegę Pawła, że udzielimy mu wszelkiego możliwego wsparcia merytorycznego i prawnego. A na pytanie czy ma szanse w odwołaniu i czy warto się z tym protokołem nie zgodzić? Odpowiedzieliśmy

2xTAK

Jak widać z tytułu tego artykułu/felietonu można się domyśleć, że mieliśmy 100% rację, bo jak się okaże dalej, Wielkopolski WINGiK nie tylko stanął na wysokości zadania… ale poszedł “o wiele dalej”.

W tym stanie rzeczy, Paweł Lewicz 25 kwietnia br. e-Puapem przekazał zastrzeżenia do weryfikacji. Dalszy opis tego co istotne w sprawie opiszemy kolejnymi fragmentami z Decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Poznania, pana Pawła Białaka.

A zaczniemy od podstawy prawnej i rozstrzygnięcia.

Dlaczego uważamy, że tak ważna jest podstawa prawna tej decyzji, przez prawników zwanej decyzją reformatoryjną organu odwoławczego? Art. 138 § 2 pkt 1 k.p.a. o treści:

Art. 138. KPA

Decyzje organu odwoławczego

§ 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części,

Ten przepis pozwala organowi odwoławczemu, nie tylko na uchylenie CAŁEJ decyzji wydanej w imieniu Starosty Kaliskiego przez Geodetę Powiatowego Michała Poniatowskiego, ale dokonać orzeczenia reformatoryjnego tzn. samemu rozstrzygnąć co do istoty sprawy, tj. przyjęcia operatu do PZGiK.

Tym samym Wielkopolski WINGiK nie dał możliwości rozpatrywania sprawy od nowa przez starostę, czym uchronił wszystkich zainteresowanych od tzw. “mataczenia w sprawie”.

Tylko czy na pewno?

Bo już 1 czerwca 2023 r. przedmiotowa praca geodezyjna, czyli w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego po wydaniu decyzji administracyjnej o odmowie na platformie informatycznej obsługującej ośrodek dokumentacji geodezyjnej, dostępnej przez Internet otrzymała bezprawnie status

Dalej, w uzasadnieniu decyzji WWINGiK opisuje tak:

Starosta Kaliski negatywnie zweryfikował przekazane zbiory danych i dokumentów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii w protokole z weryfikacji wyników prac geodezyjnych nr GK.6640.718.2023_1 z dnia 11 kwietnia 2023 r.,

Proszę zauważyć, że w protokole weryfikacji nie znalazły się żadne niedociągnięcia, pomyłki. Mozna by sądzić, że Weryfikator pana Bartłomiej Niewiadomski – Kierownik Oddziału Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest “ponad to”, lub zwyczajnie jest niestaranny w wykonywaniu czynności nałożonych i wykonywanych w imieniu Starosty Kaliskiego.

Starosta podtrzymując ustalenia z protokołu weryfikacyjnego wydał 23 maja decyzje administracyjną znak GKG.6641.5.2023 odmawiającą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik pracy geodezyjnej.

W tym momencie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego w tym wypadku jako organ II instancji, rozpoczął rozpoznawanie sprawy zaczynając od operatu technicznego sporządzonego przez firmę GeoGrunt a przesłanego przez Starostę Kaliskiego.

Jak opisuje w uzasadnieniu decyzji reformatoryjnej organ II instancji podstawą działania w tej sprawie była idea linii orzeczniczej sądów administracyjnych, która upoważnia

Organ II instancji w ramach prowadzonego postępowania odwoławczego winien dokonać analizy całokształtu zgromadzonej w sprawie dokumentacji, w tym operatu technicznego, w tym kolejny raz weryfikować zgłoszoną pracę. (I OSK 2257/21 z 16.11.2022 r.) Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko wyrażone w wyroku NSA z 16 lipca 2020 r., I OSK 2982/19, że weryfikacja zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej może nastąpić więcej niż raz w toku postępowania w sprawie przyjęcia do zasobu zbioru danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych. Wadliwość protokołu weryfikacyjnego czy szerzej błędne stanowisko organu I instancji co do prawidłowości zgłoszonej pracy geodezyjnej, nie może prowadzić ani do przyjęcia do zasobu wadliwej pracy geodezyjnej lub kartograficznej, ani też do pozbawienia wykonawcy pracy geodezyjnej uprawnień do ustosunkowania się do wyników weryfikacji. Dostrzeżenie w toku postępowania odwoławczego – już po sporządzeniu protokołu weryfikacyjnego i jego przedstawieniu wykonawcy – innych wadliwości zgłoszonej pracy, niż dostrzeżone przez organ I instancji, nakłada na organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej obowiązek ponowienia weryfikacji. To zaś wiąże się z obowiązkiem sporządzenia kolejnego protokołu weryfikacyjnego obejmującego wcześniej niedostrzeżone wadliwości. Konsekwencją tego jest umożliwienie wykonawcy prac odniesienia się do nowych wyników procedury weryfikacyjnej. Taki sposób procedowania nad wnioskiem o przyjęcie do zasobu wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych umożliwia zarówno osiągnięcie celów stawianych organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak i zachowanie gwarantowanych przez art. 12b ust. 6 i 7 p.g.i.k. uprawnień procesowych wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych (zob. wyrok NSA z 24 stycznia 2018 r., I OSK 425/16).

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przywołał w decyzji nieprawomocny wyrok z 26 lipca 2022 r. Sygnatura II SA/Wr 463/22, gdzie koronnym wskazaniem było:

„Podstawowym celem procedury wskazanej w art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest zadbanie o to, by przyjęcie do zasobu dokumentacji z wykonanej pracy geodezyjnej było pozbawione jakichkolwiek błędów lub nieprawidłowości.”

Dlatego przede wszystkim podjęto II procedurę weryfikacji operatu aby pozbawić go wszystkich błędów i nieprawidłowości przed włączeniem go do PZGiK. W efekcie firmie GeoGrunt przedstawiono Protokół nr GK.6640.718,2023_1 z dnia 29.06.2023 r.

Prot.-weryfik.Wingik-003-004

Firma GeoGrunt Usługi Geodezyjne Paweł Lewicz mimo, że przedstawione nieprawidłowości nie były z gatunku tych krytycznych, i pewnie można by się spierać, choćby do trafności zastosowanych przepisów mających uzasadniać nieprawidłowości, to jednak dla dobra sprawy, 3 lipca 2023 r. przesłała poprawiony operat ze stosownym zawiadomieniem. A to drugiej instancji, już 6 lipca br. pozwoliło pozytywnie zweryfikować przedmiotową pracę.

GRUNTY OBJĘTE INWENTARYZACJĄ MAJĄ BYĆ FAKTYCZNIE ZAJĘTE, A NIE PLANOWANE CZY PROJEKTOWANE.

Ponieważ Odwołujący uwzględnił wszystkie uwagi wymienione w protokole nr GK.6640,718,2023_1 z 29 czerwca 2023 r. W ocenie organu II instancji uzasadniało to włączenie przedmiotowego operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

WWINGiK nie uznał natomiast za uzasadnione stanowiska Starosty Kaliskiego odnośnie do naruszenia § 9 ust. 3 pkt 1 oraz Załącznika nr 1 rozp. egib i tym samym nie podzielił zdania Starosty, że w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej id. GK.6640.718.2023 na działce ewidencyjnej nr 118/2 nie dokonano zgodnego z obowiązującymi przepisami ustalenia w zakresie użytku gruntowego – tereny mieszkaniowe (granice użytku nie są zgodne z granicami obszaru inwestycji wskazanymi w projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącego załącznik do wydanej przez Starostę Kaliskiego decyzji nr 630.2020).

WWINGiK przyjął natomiast za uzasadnione stanowisko Odwołującego się, zgodnie z którym grunty objęte opracowaniem mają być faktycznie zajęte, a nie planowane czy projektowane, ponieważ inne traktowanie tej zasady prowadziłoby do wypaczenia celu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.
epuap_gk-iii.7210.16.2023.5_decyzja-p.-lewicz-sig

TYM SAMYM JEST TO NAJSZYBSZE ZAŁATWIENIE ODWOŁANIA

Biorąc pod uwagę, że mieliśmy tu do czynienia z wszystkimi bez instancyjnymi i instancyjnymi postepowaniami, jak:

  1. Weryfikacja – tryb jednoinstancyjny “czynności materialno-techniczne”;
  2. Postępowanie administracyjne przed I instancją;
  3. Postepowanie administracyjne odwoławcze przed II instancją.

I to wszystko w 3 miesiące. Ale gdyby nie było tego pozainstancyjnego, specjalnego trybu Weryfikacyjnego sprawa mogłaby być załatwiona

W DWA MIESIĄCE.

Terminarz

6 marzec 2023Zgłoszenie  GK.6640.718.2023GeoGrunt Usługi Geodezyjne Paweł Lewicz
3 kwiecień 2023Przekazanie zawiadomienia i wyników zgłoszonych pracGeoGrunt Usługi Geodezyjne Paweł Lewicz
11 kwiecień 2023Protokół weryfikacji wyników pracz up. Starosty Bartłomiej Niewiadomski
25 kwiecień 2023Przekazanie zastrzeżeń do weryfikacjiGeoGrunt Usługi Geodezyjne Paweł Lewicz
23 maj 2023Decyzja Starost o odmowie przyjęcia do PZGiK wyników pracz up. Starosty Michał Poniatowski
1 czerwiec 2023Zmiana statusu pracy na “Anulowano/Zaniechano”Operator systemu starostwa kaliskiego
7 czerwiec 2023Odwołanie od decyzji Starosty KaliskiegoGeoGrunt Usługi Geodezyjne Paweł Lewicz
29 czerwiec 2023Protokół WINGiK weryfikacji wyników pracWWINGiK Poznań
3 lipiec 2023Przesłanie poprawionego operatuGeoGrunt Usługi Geodezyjne Paweł Lewicz
6 lipiec 2023Protokół WINGiK weryfikacji wyników prac – pozytywnyWWINGiK Poznań
10 lipiec 2023Decyzja II instancji, o uchyleniu dec. I inst. i przyjęciu operatu do PZGiKWWINGiK Poznań
One thought on “WWINGiK UCHYLA W CAŁOSCI DECYZJE STAROSTY KALISKIGO I JEDNOCZEŚNIE ORZEKA O PRZYJĘCIU OPERATU DO PZGiK”

Dodaj komentarz