ZNOWU PRZEDMIOTEM SKARGI UZNANEJ PRZEZ ŁÓDZKIEGO WINGiK-a

W roku 2017 Starosta Łęczycki zlecił modernizację EGiB w gminie Góra Św. Małgorzaty przy współfinansowaniu około 200 tysięcy złotych z urzędu wojewódzkiego. W roku 2021 za sprawą dwóch radnych zostały ujawnione przekręty jakich się dopuścili wykonawcy tych prac. Jak wtedy się rozpisywano w lokalnych mediach

pomiary geodezyjne zostały przeprowadzone niedokładnie i przez osoby, które nie posiadały uprawnień

Radny Łukasz Frątczak wtedy obnażył umniejszenie na wskutek modernizacji nawet 50% powierzchni działki. W Łęczyca, Nasze Miasto Radny powiedział:

To jest szokujące. Poszkodowanych rolników może być naprawdę wielu, a problemy zaczną się, dopiero gdy rolnicy będą chcieli sprzedać bądź przepisać swoje działki. Słyszałem, że niektórym z nich ubyło nawet hektar pola. Po pomiarach z 2017 roku okazało się, że działka mojej ciotki zmniejszyła się prawie o połowę z 0,73 ha na 0,47 ha. Aby jeszcze raz to sprawdzić, wynająłem geodetę, który w czasie pomiaru stwierdził, że działka jest zgodna z aktem notarialnym i powinna w pomiarach mieć wpisane 0,73 ha. Zgłosiłem się do Starostwa Powiatowego w Łęczycy z prośbą o wyjaśnienia, jednak żadnych konkretów. Mogę stwierdzić, że był to jedynie “bełkot urzędniczy”. Następnie zwróciłem się do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z problemem niewłaściwie przeprowadzonej ewidencji. Ten wydał negatywną opinię i wskazał wiele wad w opracowaniu pomiarów. Stwierdził także, iż błędy powinny zostać naprawione przez firmę

Tamte sprawy wloką się za Starostwem Łęczyckim, i do dnia dzisiejszego są “wyjaśniane” a tu pojawiają się nowe wady i błędy modernizacji EGiB z 2017 r. Tym razem za sprawą skarg Radnego Powiatowego pana Zbigniewa Marczaka, które trafiły do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pana Wojciecha Dyjakowskiego.

Dlatego Łódzki WINGiK jeszcze raz zgłębił zarzuty skarg, i 28 czerwca b.r. pismem GiK-II.7221.3.2022 potwierdził, że 

W związku z tym skargi Pana z dnia 17 lutego 2023 r. i 11 maja 2023 r. na działania Starosty Powiatu Łęczyckiego w zakresie niewywiązania się z przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla zmienionych użytków w działce 94/1 należy uznać za zasadne.

Sprawa dotyczy niewykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla zmienionych w trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Góra Świętej Małgorzaty użytków w działce 94/1 będącej własnością Radnego Zbigniewa Marczaka. Inspektor Wojciech Dyjakowski w odpowiedzi na skargi przypomniał, że postępowanie modernizacyjne dla obrębu Góra Świętej Małgorzaty było objęte kontrolą Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2018 roku wystąpienie pokontrolne GIK-I.431.3.2018 z dnia 03.04.2019 r. Z tej kontroli wynikło, że prawidłowość procesu modernizacji pod względem jakości i kompletności projektu operatu opisowo — kartograficznego została oceniona negatywnie.

zdaniem kontrolujących, przyczyną negatywnej oceny jakości i kompletności projektu operatu opisowo — kartograficznego był przede wszystkim, nierzetelny odbiór przedmiotu zamówienia przez urzędników Starostwa.

Z protokołu odbioru robót geodezyjnych wynika, że odbioru przedmiotu zamówienia (modernizacji) dokonano w jeden dzień roboczy – nieprawidłowości i uwag nie stwierdzono.

Łódzki WINGiK jednoznacznie wskazał, że wszelkie wady dotyczące nieprzeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla zmienionych użytków podlegających klasyfikacji obciążają bezpośrednio Starostę Łęczyckiego.

Mało tego, Starosta Łęczycki za sprawą Geodety Powiatowego przyznał się do tego faktu. W piśmie ŁWINGiK, odpowiedzi na skargi Radnego Zbigniewa Marczaka zacytowano słowa geodety powiatowego z pisma GKN.6640.1.58.2023.AG2 z dnia 25 kwietnia 2023 r.:

,,Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz zaleceń organu wyższego stopnia, w związku z dokonaniem przez Wykonawcę modernizacji pomiarów zasięgów nieużytków doszło do zmiany przebiegu użytków klasyfikowanych. Wobec powyższego Starosta podjął decyzję o wszczęciu postępowania z urzędu w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce 94/1 położonej w obrębie Góra Świętej Małgorzaty, gmina Góra Świętej Małgorzaty. Analiza wykazała, że należy przeprowadzić postępowanie również na działkach przyległych do przedmiotowej działki”.

Pan Inspektor Wojciech Dyjakowski wyraźnie podkreślił, że nie może być wystarczającym tłumaczeniem Starosty Łęczyckiego iż przystąpi do w/w zadania po przeanalizowaniu możliwości finansowych powiatu, gdyż zadanie to nie jest ujęte w budżecie powiatu na 2023 rok.

Jest oczywistym, że Powiat winien właściwie projektować swój budżet, tak by po pierwsze, klasyfikacja bonitacyjna gruntów była właściwie wykonana w trakcie modernizacji w 2017 r., oraz teraz dla niezrealizowanych zaleceń Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Przecież nikt poza organami Starostwa nie reguluje budżetu powiatowego, i tylko od tych organów zależy naprawienie szkód popełnionych przez Komisję jednodniowego odbioru prac modernizacyjnych.

GiK-II.7221.3.2022-p.-Marczak

Dodaj komentarz