GDY STAROSTA ZAWIADAMIA O ZGROMADZENIU AKT SPRAWY W STOPNIU WYSTARCZAJĄCYM DO WYDANIA DECYZJI

Zapewne wielu z Was, w zwiazku z odrzuceniem wyników weryfikacji przez ustosunkowanie sie do protokołu weryfikacji, w części lub w całości, otrzymało pismo ze starostwa powiatowego, mniej więcej, takiej treści:

Uprzejmie informuję, że w związku z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że został zgromadzony materiał wystarczający do wydania decyzji.

Zazwyczaj w tym samym piśmie następuje swoista informacja/zaproszenie:

Jednocześnie z mocy z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzejmie
informuję, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy
w budynku Starostwa Powiatowego w
Urzędowie, ul. Powiatowa 2, pokój 102, w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Urzędowie:
poniedziałek w godzinach 7.00-17.00 oraz wtorek – piątek w godzinach 7.00-15.00.

Uprasza się o telefoniczne uzgodnienie ww. terminu pod nr tel. 123456789.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 Kodeksu postepowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Bardzo częsta praktyka osób, które dostały tego typu korespondencję, to nie podejmowanie żadnych czynności, tłumacząc sobie a po co ja tam pójdę i co nowego mogę zobaczyć oprócz tego co mam w swoich zasobach pism i materiałów dotyczących tej konkretnej pracy.

I TO JEST NIEODWRACALNY BŁĄD.

Przede wszystkim, pozbawiacie się Państwo możliwości skonfrontowania, czy przedstawiciel urzędu prowadzący sprawę posiada wszystkie te same dokumenty i materiały, co i Wy. Jakie to są dokumenty? I tu pierwsze zbliżenie I stopnia.

Realizacja naszego prawa do wglądu do wszystkich dokumentów zgromadzonych a pozwalających już na wydanie organowi to zażądanie, by osoba reprezentująca urząd starosty,

Ja do tej pory na przykład nie wiedziałem, że podstawową sprawą jaką powinniśmy sobie zażyczyć, to sporządzenie protokołu z czynności oględzin udostępnionych akt sprawy.

Kodeks postepowania administracyjnego, tak precyzuje ten obowiązek organu:

Art. 67. § 1. Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.

§ 2. W szczególności sporządza się protokół:

3) oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej;

Przeglądanie akt sprawy