Mecenas Paweł Wołoch i mierniczowie Jacek Panchyrz, Marcin Kostrzewski

13 października br. nasi przedstawiciele Jacek Panchyrz oraz Marcin Kostrzewski jako goście, na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Bartłomieja Wróblewskiego, wzięli udział w posiedzeniu Komisji, która obradowała w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D) Sejmu.

W naszym imieniu wystąpił Marcin Kostrzewski z Jeleniej Góry, który przedstawił śmiałą tezę ograniczenia działania administracji geodezyjnej w pracach inwestycyjnych i budowlanych ponieważ przez inne zawody, służby budowlane i inwestycyjne jesteśmy określani jako “hamulcowi procesu inwestycyjnego”.

Po krótce Marcin Kostrzewski przybliżył poszczególne precedensy, niekiedy rozbudowane do absurdu i takiej postaci jakie nie występują w innych dziedzinach, a przedłużające czas przygotowania inwestycji, jak i samą inwestycję, co najmniej o 30% w zamian nie oferujące żadnych wartości dodanych. Zgłosił Przewodniczącemu, że my 

“mamy gotowe rozwiązania i gotowe propozycje, które mogą usprawnić te procesy z wielu miesięcy a nawet lat do kilku dni. Te rozwiązania były już stosowane, i być może niepotrzebnie zostały skomplikowane.”

Precedensem nie występującym nawet w przedsiębiorczości reglamentowanej a występujący w działalności geodezyjnej, to zakaz wykonywania usług geodezyjnych bez zgłaszania za każdym razem jego zamiaru rozpoczęcia, do powiatowego ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Nie dokonanie zgłoszenia jest zagrożone karą grzywny. Ten precedens występujący w geodezji od 1952 r. czyli od dekretu o państwowej służbie geodezyjnej, który w art. 12 nakazywał wszystkim państwowym instytucjom i przedsiębiorstwo przed przystąpieniem do robót geodezyjnych zgłosić je prezydium powiatowych rad narodowych, działa w zasadzie do chwili obecnej.

Rok ubiegły, w “zgłoszeniach” wprowadził dodatkowe irracjonalne obostrzenia. Wprowadził opłaty ryczałtowe od hektarów zgłoszonej pracy, co zwiększyło obciążenia inwestycji z tyt. “geodezji” o co najmniej o 300%. Wprowadzono absurdalny okres legalności “zgłoszenia” do 1 roku, po którym prawo wykonywania zlecenia automatycznie wygasa. A kontynuacja prac jest możliwa tylko po ponownym “zgłoszeniu” i ponownej opłacie.

Marcin Kostrzewski podała konkretny przykład:

“inwestycje celu publicznego jak drogi i autostrady to jest proces złożony i bardzo rzadko udaje się skończyć temat w jeden rok. Więc to jest ograniczanie administracji, samej siebie w tym procesie. Kiedy już podejmiemy tą pracę, po zgłoszeniu wykonujemy swoje czynności i tu przyznaje, że ten proces jest najbardziej sprawny. Komunikacja miedzy inżynierem mierniczym, geodetą a inwestorem to są ich relacje można powiedzieć gospodarcze i wszystko pasuje.”

Ale gorzej jest gdy w procesie uczestniczy administracja. Wtedy racjonalność działania w procesie inwestycyjnym zostaje rozmieniona na szereg pojedynczych działań w związku z nowym obowiązkiem rozdzielenia oraz z uwagi na ograniczenie czasowe do 1 roku. Do tego doliczyć trzeba czas weryfikacji, który w wielu województwach trwa kilka miesięcy. Formalnie się mów o średnim trwaniu weryfikacji 25 dni, ale to tylko urzędnicza średnia… I proszę ocenić cała praca firmy geodezyjnej nad zleceniem trwa tydzień a praca administracji geodezyjnej 2 miesiące. I tyle też inwestor musi czekać na odbiór obiektu budowlanego. Niżej są dowody, że takich zdarzeń są setki jak nie tysiące.

GGK-do-SWINGiK-wz.-z-wystapieniem-OZZG

Dlatego może tylko cieszyć podsumowanie Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej posła Wróblewski Bartłomiej  (PiS)  który zwrócił się do Marcina Kostrzewskiego:

“Bardzo serdecznie dziękuję z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to o czym pan mówi jest cząstką takiego zamierzenia, które jest ważnym elementem “Polskiego Ładu” mianowicie uproszczenie prawa inwestycyjnego, prawa budowlanego, więc jest pan w dobrym miejscu. Także druga korzystna okoliczność jest związana z tym, że wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy budownictwa jest pan poseł Piotr Uściński, osoba która myślę jest przekonana do spraw, w ogóle do idei deregulacji. Więc prosiłbym o jak najszybsze złożenie w komisji tych państwa propozycji, które my skierujemy do ministerstwa i postaramy się też przekonać ministerstwo Rozwoju aby jak najszybciej te działania upraszczające, jeśli chodzi o tą część geodezyjną, zostały włączone do tych propozycji rządowych, projektu rządowego upraszczania prawa inwestycyjnego.”

2 thoughts on “Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji”
 1. Takie zmiany w ustawie Pgik po pierwszym czytaniu:
  “Art. 7. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 24a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).”;
  2) w art. 28bb w ust. 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 344)”;
  3) w art. 40a w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace, a w przypadku prac scaleniowych lub wymiennych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1223) po podpisaniu porozumienia na wykonanie takich prac;”.
  —–
  BUŁAHAHAHAHAHA!!!

 2. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2479
  2 września 2022 I czytanie na posiedzeniu Sejmu 2 września 2022I czytanie na posiedzeniu Sejmu Nr posiedzenia: 60 Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.
  “Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji uprzejmie zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 14 września 2022 r. /środa/, w sali im. Wojciecha Korfantego (sala 12, bud. G) w gmachu Sejmu  w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.
  Początek posiedzenia o godz. 13.30

  Porządek dzienny:
  Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
  uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (druk nr 2479).

  Przewodniczący Komisji
  /-/ Bartłomiej Wróblewski

Dodaj komentarz