“geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne”

Minister Klimatu i Środowiska wprowadza zmianę do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne powodującą, że Mierniczy Górniczy uzyskujący uprawnienia z mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze, będą zawierać również uprawnienia tzw. “1” geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

Projekt-z-22-pazdziernika-2021

Ministerstwo 25 października formalnie wystąpiło z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (nr UD280). Szczegóły na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352656/katalog/12824006#12824006

Pismo-o-opinie-do-Ministerstw

Jak wiemy w Warszawie, w dniach 28-29 października br. odbyło się spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, na marginesie należy odnotować pytanie chyba retoryczne, kiedy GGK również za pieniądze podatników zorganizuje podobne spotkanie dla osób wykonujących prace geodezyjne, szczególnie tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w geodezji a jest nas około 75 tys. osób.

W trakcie spotkania GGK poinformował o planowanych zmianach w prawie miedzy innymi ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne bo przyznał, że jednak wymaga poprawy a w języku GGK doprecyzowania. Wspomniano też o pracach nad rozporządzeniem ws. ZSIN.

Jednak o zmianach realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska nikt się nawet nie zająknął. Widać 4 dni pomiędzy ogłoszeniem nowelizacji prawa geodezyjnego a zakończeniem spotkania to stanowczo za mało dla Głównego Geodety Kraju i obsługującego go urzędu.

Zgodnie z tym co można znaleźć w uzasadnieniu projektu ustawy:

Propozycja zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.), zwanej dalej „P.g.k.”, dotyczy obszaru nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych osobom posiadającym kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego, stwierdzone w trybie przepisów P.g.g

W aktualnym stanie prawym istnieje dysproporcja pomiędzy sytuacją prawną osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, nadanych w trybie określonym przepisami P.g.k., a osób posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego, stwierdzonych w trybie przepisów P.g.g.

Od dnia wejścia w życie P.g.g., tj. 1 stycznia 2012 r., osoby posiadające wspomniane uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych mogą – na podstawie art. 116 ust. 3 pkt 1 P.g.g., bez żadnych warunków dodatkowych, czyli na równi z mierniczymi górniczymi – wykonywać obsługę geodezyjną oraz sporządzać dokumentację mierniczo–geologiczną we wszystkich odkrywkowych zakładach górniczych. Liczba odkrywkowych zakładów górniczych wynosi ok. 7 500. Tymczasem osoby posiadające stwierdzone przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego kwalifikacje mierniczego górniczego, czyli geodety górniczego (obecnie ok. 350 aktywnych zawodowo osób), które posiadają niezbędne wykształcenie geodezyjne, a ponadto wykonują na co dzień prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby ruchu zakładów górniczych, nie mogą wykonywać innych prac geodezyjnych bez przeprowadzenia odrębnego postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku kwalifikacji mierniczego górniczego i geodety posiadającego uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych należy wskazać, że zakres wymaganej wiedzy i umiejętności są zbieżne, a zakres i sposób wykonywanych czynności – tożsamy, czego wyrazem jest właśnie norma zawarta w art. 116 ust. 3 pkt 1 P.g.g. W świetle powyższego, ponowna weryfikacja wiedzy i umiejętności jest zbędna, albowiem kwalifikacje mierniczego górniczego są z natury rzeczy kwalifikacjami geodezyjnymi.

W związku z powyższym zaproponowano wprowadzenie zmian w przepisach P.g.k., określających tryb postępowania w sprawie uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Przyjęta konstrukcja jest analogiczna do przyjętego w przepisach P.g.k. trybu postępowania w przypadku osób posiadających w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów (art. 44 ust. 3 P.g.k.). Różnica polega na tym, że ułatwienie dotyczy wyłącznie mierniczych górniczych wnioskujących o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

W wyniku zaproponowanych zmian, osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego, stwierdzone w drodze świadectwa przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 3 P.g.g., ubiegające się następnie o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (wskazanych w art. 43 pkt 1 P.g.k.), w toku postępowania kwalifikacyjnego:

1) na podstawie art. 44 ust. 3a P.g.k. – będą zwolnione z wykazania spełniania wymagań w postaci:
a) posiadania roku praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lat praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego;
b) wykazania się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.
2) na podstawie art. 45a ust. 3 P.g.k. – będą zwolnione z etapu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego część sprawdzającą, polegającą na przeprowadzeniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

W przepisach przejściowych wskazano wpływ zmienionych przepisów P.g.k. na trwające postępowania kwalifikacyjne. Zgodnie z projektowaną regulacją, nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego znajdą zastosowanie w trwających postępowaniach kwalifikacyjnych.

Jak widać ministerstwo Klimatu i Środowiska dla swoich 350 mierniczych górniczych jest w stanie wygospodarować czas oraz “moce przerobowe” by usunąć przeszkody w realizacji zawodu mierniczego.

Szkoda, że “nasze” ministerstwo, pod presją pewnego lobby, nie tylko nie widzi problemu w braku zdefiniowanego zawodu mierniczego i geodety oraz braku zapowiadanych w art. 7 ust. 1 pkt 8 uPgik samorządów zawodowych.

8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych,
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie
rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi;
Ocena-Skutkow-Regulacji-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-–-Prawo-geologiczne-i-gornicze-oraz-niektorych-innych-ustaw

Uzasadnienie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-–-Prawo-geologiczne-i-gornicze-oraz-niektorych-innych-ustaw