ZOSTAŁO UDOWODNIONE, ŻE MIASTO SOSNOWIEC WOJ. ŚLĄSKIE ŁAMIE PRAWO NA SZKODĘ INTERESU PRYWTNEGO

Od ponad roku obowiązują ścisłe terminy, w których operaty techniczne przekazane wraz zawiadomieniem o zakończeniu zgłoszonych prac mają być zweryfikowane przez powiatowe służby geodezyjne w zakresie, po pierwsze

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
b) kompletności przekazywanych wyników;

oraz po drugie w zakresie

spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego obowiązująca od 31 lipca 2020 r. w art. 12b ust. 1a ustawy z 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990.) ustanowiła, że weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie,

a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:
1) do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
2) powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
3) powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych
– od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Tyle przepisów gwoli wprowadzenia do tematu. Pierwsze tygodni, a czasem miesiące 2020 r. pozwoliły stwierdzić, że generalnie 384 jednostki gminnych/miejskich/powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej przestrzegały przepisów i czynności weryfikacji były dokonywane w obowiązujących terminach.

Sprawa uległa pogorszeniu już z początkiem roku 2021. Jak zostanie udowodnione w dalszej części artykułu terminy oczekiwania na weryfikację zaczęły się znacznie wydłużać, co zaczęli nam zgłaszać Członkowie OZZG jak również osoby prowadzące geodezyjne usługi w ramach działalności gospodarczej.

Okazało się np., że w jednym z ośrodków wg. oficjalnych danych Głównego Geodety Kraju w I kwartale 2021 r. do pewnego organu

wpłynęło 510 zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, w tym w 154 przypadkach przekroczony został termin weryfikacji o średnio 25 dni,

co stanowi np. dla pierwszego przedziału prac do 1 ha, przekroczenie aż blisko o 400% co w jednostkach kalendarzowych daje opóźnienie średnio do 1 miesiąc i 3 dni a dopuszczalny termin to 1 tydzień i 2 dni.
Co do ilości przypadków przekroczeń terminów na weryfikację w I kwartale br. to procentowo przeterminowany udział operatów technicznych był nieco większy od 30%.

Tendencja, na bardzo niekorzystną zmieniła się w II kwartale. Na ogólną liczbę przejętych przez urząd 548 operatów przekroczenie terminu weryfikacji dotyczyło już 402 przypadków, co stanowi 62%!

Stopniowo sygnały o pogorszaniu się sytuacji, w wydłużających się terminach oczekiwania na weryfikacje operatów, zaczęły napływać lawinowo. W najgorszych Powiatach/Miastach termin oczekiwania wynosił ponad 2 miesiące. Dlatego Zarząd OZZG zdecydował się na działanie i w stosunku do kilku postanowił wejść na drogę skargową.

5. października br. Zarząd OZZG przekazał za pośrednictwem ePUAP skargę Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Panu Mirosławowi Puzi na niedotrzymywanie terminów weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych, przez Wydział Geodezji i Kartografii w Sosnowcu.

Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców, zleceniobiorców prac geodezyjnych jak również inwestorów, termin oczekiwania na weryfikację jest nie tylko kilkukrotnie niedotrzymywany ale nie możliwy do przewidzenia.

Doszło do tego, że dokumentacje złożone do weryfikacji w pierwszej dekadzie lipca nie zostały do teraz zweryfikowane, a w rozmowach telefonicznych z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii w Sosnowcu nie można uzyskać żadnych konkretnych informacji o terminach weryfikacji. Taka sytuacja powoduje określone straty materialne naszych Członków, oraz ich Kontrahentów.

OZZG.15.06.2021.SB_

Skarga została wysłana również do wiadomości BRMSP do Pana Mikołaja Kruczyńskiego Koordynatora Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP, gdzie wskazaliśmy na fakt łamania prawa na niekorzyść kilkuset przedsiębiorców w Sosnowcu.

D.ele_..-do-wiadomosci-BRMiSPpdf

Biuro RMSP 2 listopada br. wysłało na ePUAP odpowiedz

odpowiedz-2021-11-02-BRMSP

2021.10.27-WPL.821.2021.DL_

Również do wiadomości 5 października została przesłana skarga do Głównego Geodety Kraju za pośrednictwem skrzynki ePUAP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

D.ele_.-do-wiadomosci-GGK

W odróżnieniu od Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na korespondencję bardzo szybko zareagowała Pani Alicja Kulka Zastępca Głównego Geodety Kraju, kierując pismo do Pana Mirosława Puzi z prośbą o pilne podjęcie działań w związku z naszą skargą.

GGK-do-SWINGiK-wz.-z-wystapieniem-OZZG

Również bardzo szybko zareagował Śląsk Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który pismem z dn. 8 października br. poinformował nas, że na skutek skargi wdrozył czynności w dwóch zakresach:

1. Przekroczenia przez Prezydenta Miasta Sosnowiec obowiązujących terminów weryfikacji.

2. Kolejności obsługi procesu weryfikacji składanych opracowań geodezyjnych przez Prezydenta Miasta Sosnowiec.

GKI.1410.5.2021-do-OZZG

Również w dniu 8 października ŚWINGiK wystąpił do Prezydenta Miasta Sosnowiec o udzielenie wyjaśnień w ww. sprawie oraz o przesłanie kopii rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych (format XLS), o którym mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820) obejmującego okres od 1 lipca 2021 r. do 8 października 2021 r. Pismo otrzymaliśmy do wiadomości.

GKI.1410.5.2021-pismo-do-Prezydenta

Jak wynika z dostępnej OZZG dokumentacji ŚWINGiK ten ostatni nie dał się zbyć wyjaśnieniom przesłanym przez Prezydenta Miasta Sosnowca i 18 października br. ponowił żądanie przesłania kompletnego rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych uzupełnionego o wszystkie informacje, stosownie do treści § 8 ust. 2 pkt 1-11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), w szczególności dotyczące kierownika prac geodezyjnych oraz dat doręczenia wykonawcom prac geodezyjnych protokołów weryfikacji.

zwiazek_geodetow-002-002

W efekcie postepowania wyjaśniającego zasadność skargi OZZG z 5 października br. ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO wydał oświadczenie,

w którym w sprawie dotyczącej działań Prezydenta Miasta Sosnowiec w zakresie „niedotrzymywania terminów weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych przez Wydział Geodezji i Kartografii w Sosnowcu”, oraz nierównego traktowania poszczególnych wykonawców prac w aspekcie „kolejności oczekiwania na weryfikację wyników pracuznaję skargę za zasadną.

W uzasadnieniu znajduje się szereg faktów świadczących o wiele szerszym obszarze łamaniu przepisów prawa przez Prezydenta Miasta Sosnowiec, niż te wykazane w naszej skardze, i to w minimalnym okresie kontrowanej działalności, t.j. Również w dniu 8 października ŚWINGiK wystąpił do Prezydenta Miasta Sosnowiec o udzielenie wyjaśnień w ww. sprawie oraz o przesłanie kopii rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych (format XLS), o którym mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820) obejmującego okres od 1 lipca 2021 r. do 8 października 2021 r.

W dokumencie czytamy:

Na wstępie należy zaznaczyć, że w orzecznictwie sądowo – administracyjnym panuje ugruntowany pogląd, że postępowanie w sprawie skarg i wniosków uregulowane w Dziale VIII Kpa, jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, których naruszenie nie daje podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego.

Ten cytat uświadamia, że na kanwie prawa administracyjnego w związku z takim a nie innym brzmieniem powinności organu administracji geodezyjnej, brak jest możliwości zastosowania restrykcji wobec tego podmiotu, który dopuścił się złamania prawa. W tym przypadku, postanowienia ustawowe nakazujące dokonanie czynności weryfikacji operatów technicznych, nieodzownych do tego, by tzw. “wykonawca geodezyjny” określony w art. 11 ustawy Pgik, mógł zakończyć umowę i przekazać kontrahentowi zamówione przedmioty umowy, nie regulują sfery restrykcyjnej dla organu. Mówiąc po prostu, organ zobowiązany do przeprowadzenia czynności weryfikacji operatu technicznego przekazanego przez przedsiębiorcę w określonym i nieprzekraczalnym terminie w rzeczywistości bezkarnie może powstrzymać się od wykonania zobowiązania praktycznie przez dowolny okres nie obawiając się żadnych kar, bowiem takie w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne nie występują.

Wprowadzone w 2020 r. przepisy regulujące okresy weryfikacji operatów technicznych przekazywane przez prywatne firmy geodezyjne Państwu, jest typowym przepisem fasadowym powiększającym zbiory “martwego prawa w geodezji” a tym samym przedmiotowy art. 12b jest niekonstytucyjny.

Organ kontrolny stwierdził np., że w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r. do Prezydenta Miasta Sosnowiec wypłynęły 623 zawiadomienia o zakończeniu prac, z czego procesowi weryfikacji zostało poddanych 486 operatów technicznych. Jak wynika z ustaleń organu dla 137 operatów technicznych organ weryfikujący na dzień sporządzenia ww. wykazu nie przeprowadził stosownej weryfikacji (brak protokołu weryfikacji).

Na 486 sporządzone protokoły weryfikacji dla 321 z nich (co stanowi 66% wszystkich protokołów) Prezydent nie dochował ustawowego terminu weryfikacji, który wynika z ww. przepisów ustawy PGiK?!

Dla grupy prac geodezyjnych, obejmujących obszar opracowania do 1 ha sporządzono 261 protokołów z terminem weryfikacji w zakresie od 0 do 48 dni roboczych. Co oznacza, że był co najmniej 1 przypadek z terminem 0 dni t.j. że data zgłoszenia była taka sama jak data protokołu weryfikacji. Dla 133 z nich, co stanowi 51% sporządzonych w tej grupie protokołów, został przekroczony ustawowy termin weryfikacji. W ekstremalnym przypadku praca geodezyjna do 1 ha oczekiwała 48 dni roboczych!!!

Dla jasności 48 dni roboczych, to co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy + 24 dni kalendarzowe.

Dla prac geodezyjnych, obejmujących obszar opracowania od 1 do 10 ha sporządzono 196 protokołów z terminem weryfikacji w zakresie od 0 do 27 dni roboczych. Dla 76 z nich, (co stanowi 39% sporządzonych w tej grupie protokołów), został przekroczony ustawowy termin weryfikacji.

Dla prac geodezyjnych, obejmujących obszar opracowania powyżej 10 ha sporządzono 12 protokołów z terminem weryfikacji w zakresie od 0 do 22 dni roboczych, jednocześnie ustalono, iż dla jednego z nich (co stanowi 8% sporządzonych w tej grupie protokołów), został przekroczony ustawowy termin weryfikacji.


Dla prac geodezyjnych, zgłoszonych przed wejściem w życie zmiany ustawy PGiK sporządzono 17 protokołów z terminem weryfikacji w zakresie od 0 do 22 dni roboczych, jednocześnie ustalono, iż dla dwóch z nich (co stanowi 12% sporządzonych w tej grupie protokołów), został przekroczony przyjęty termin 14 dni kalendarzowych na weryfikację.

POZA KOLEJNOŚCIĄ

Dla prac geodezyjnych obejmujących obszar opracowania do 1 ha na 261 sporządzone protokoły ocenie poddano 107 protokołów weryfikacji, które zostały sporządzone w terminie znacząco krótszym od pozostałych, tj. w terminie od 0 do 3 dni roboczych. W wyniku powyższej analizy ustalono, iż 27 protokołów (co stanowi 25% ocenianej grupy), zostało sporządzonych w terminie istotnie odbiegającym od średniego terminu weryfikacji pozostałych prac – „poza kolejnością”.

Dla prac geodezyjnych obejmujących obszar opracowania od 1 do 10 ha na 196 sporządzone protokoły ocenie poddano 90 protokołów weryfikacji, które zostały sporządzone w terminie znacząco krótszym od pozostałych tj. w terminie od 0 do 4 dni roboczych. Ustalono, że 12 protokołów (co stanowi 13% ocenianej grupy), zostało sporządzonych w terminie istotnie odbiegającym od średniego terminu weryfikacji pozostałych prac – „poza kolejnością”.

Dla prac geodezyjnych posiadających obszar opracowania powyżej 10 ha na 12 sporządzonych protokołów ocenie poddano 6 protokołów weryfikacji, które zostały sporządzone w terminie znacząco krótszym od pozostałych, tj. w terminie od 0 do 5 dni roboczych. W wyniku powyższej analizy ustalono iż, 1 protokół (co stanowi 17% ocenianej
grupy), został sporządzony w terminie istotnie odbiegającym od kolejności weryfikacji pozostałych prac – „poza kolejnością”.

Jak widać z powyższych faktów Prezydent Miasta Sosnowiec nie stosował zasady równości podmiotów i załatwiał sprawy weryfikacji poza kolejnością. Wytworzona sytuacja jest wyraźnie wskazująca na możliwość występowania w tym Urzędzie sytuacji mogących mieć zabarwienie korupcyjne,

bo niby dlaczego większość podmiotów oczekujących na weryfikację operatów były załatwiane blisko 2 miesiące a innych spotykała weryfikacja “od ręki”?

GKI.1410.5.2021-odpowiedz-na-skarge

Jest to pierwsze sprawozdanie ze skarg złożonych do WINGiK-ów w kwestii terminów weryfikacji ale nie ostatnie. W przygotowaniu następne ze Starostwa w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodaj komentarz