Kategoria: Spotkania

IV SPOTKANIE W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA ZAWODU MIERNICZEGO

Mity krążące o zawodzie, uprawnieniach, samorządzie zawodowym w krajach UE. Zapraszamy do udziału w IV spotkaniu on-line na platformie Teams w dniu 18 marca br. o godz. 18:00, link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhiZjliZWYtMDMxNC00ZDQ2LWI3ZTEtZWNkNzE0YzM1ODE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22007a16a0-b487-414d-8938-83b69a2d5121%22%2c%22Oid%22%3a%225465ac2a-395f-4af1-a4fa-d3db0324a670%22%7d Podstawowym tematem spotkania będzie dyskusja, czy w innych krajach europejskich…

Żądanie OZZG

W dniu dzisiejszym zarząd zwiazku wystosował wystąpienie do Głównego Geodety Kraju z żądaniem przeprowadzenia szczegółowej kontroli organów: Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w zakresie legalności i rzetelności, a z uwagi…