W dniu dzisiejszym zarząd zwiazku wystosował wystąpienie do Głównego Geodety Kraju z żądaniem przeprowadzenia szczegółowej kontroli organów:

 1. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 2. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku

w zakresie legalności i rzetelności, a z uwagi na fakt iż te podmioty są organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości postępowania. Zarząd wskazuje w swoim wystąpieniu także potrzebę skontrolowania przestrzeganie zapisów ustawy o finansach publicznych w aspekcie marnotrawstwa środków publicznych na bezpodstawne kontrole i bezprawne działania generujące wyłącznie koszty zarówno materialne jak również koszty niematerialne polegające na pozbawieniu zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej, która zamiast kierować się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania podmiotów, dopuszcza się działań niezgodnych z prawem w celu uprawdopodobnienia legalności innego organu w również bezprawnych działaniach nadużycia funkcji. Nadużycie stanowiska służbowego spowodowało eliminację jednego przedsiębiorcy ze świadczenia usługi określonemu klientowi i zastąpienie go innym przedsiębiorcą zaprzyjaźnionym z urzędnikiem kierującym powiatowym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej.

W związku z żądaną kontrolą zarząd wnosi przede wszystkim o zbadanie:

 1. Czy powierzone obowiązki wykonywane były sumiennie, sprawnie i bezstronnie?
 2. Czy zostały naruszone przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego?
 3. Czy zostały naruszone przepisy Prawa przedsiębiorców?
 4. Czy zostały naruszone przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (szczególnie rozdziału drugiego)?
 5. Czy zostały naruszone przepisy ustawy o finansach publicznych z powodu niecelowych działań, w tym nielegalnie podejmowanych czynności kontrolnych?
 6. Czy zostały naruszone przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?
 7. Czy zostały naruszone przepisy ustawy o służbie cywilnej?
 8. Czy zostały naruszone przepisy ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o samorządzie powiatowym?
 9. Czy zostały naruszone przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych?
 10. Czy zostały naruszone przepisy Kodeks wykroczeń?
 11. Czy zostały naruszone przepisy Kodeksu karny (szczególnie w aspekcie treści art. 231 kk)?

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z wyżej wymienionych naruszenia przepisów Zarząd OZZG wnosi o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do ukrócenia niegodziwych i haniebnych praktyk wskazanych organów.

W tym również powiadomienia odpowiednich organów ścigania o tych działaniach w związku z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, stanowiącego o tym, że instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Obowiązki te ciążą na kierownikach tych instytucji lub ich samodzielnych jednostek organizacyjnych.

Jako związek zawodowy najlepiej zdajemy sobie sprawę z nadmiernej i niezasłużonej ochrony niektórych urzędników. W zasadzie ewenementem jest pociągniecie do odpowiedzialności materialnej czy karnej urzędnika, który nadużył swoich uprawnień. Jest regułą, że taki urzędnik jest chroniony przez swoich zwierzchników. Tak jest też w “otwockiej sprawie”.

W zwiazku z tym, że ostatni list od Głównego Geodety Kraju do Sekretarza Zarządu Krajowego OZZG nr NG-OSG.051.178.2018.AA z dnia 5 lutego 2019 r potwierdził nasze kwalifikacje czynu Starosty Otwockiego oraz MWINGiK-a, to ostatni piątkowy Zarząd Krajowy OZZG odbyty w biurze w Krakowie, jednogłośnie zdecydował o dokonaniu zgłoszenia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie powiadamiającego o możliwości popełnienia przez określone osoby reprezentujące organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej stopnia wojewódzkiego i powiatowego przestępstwa określonego w art. 231 kk na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Dodaj komentarz