Na adres Wiceprzewodniczącego Związku Jacka Panchyrza wpłynęło pismo Komisji Europejskiej – Dyrekcji ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP  w sprawie naszej skargi z 12-07-2018 r. od Pani, Corinne GUIDICELLI (osoby prowadzącej sprawę), w którym zawarto oficjalną  informację o przyjęciu skargi i o jej zarejestrowaniu pod numerem referencyjnym (CHAP(2018) 02356), na który to numer należy się powoływać przy dalszej korespondencji.

Poproszono również o pisemną decyzję w kwestii poufności sprawy. W przypadku braku informacji zwrotnej skarga zostanie rozpatrzona przez służby Komisji w świetle obowiązującego prawa Unii Europejskiej w trybie poufnym. Poinformowano, że ujawnienie przez służby Komisji tożsamości może w pewnych okolicznościach okazać się niezbędne dla nadania skardze dalszego biegu.

Jeżeli jednak decyzja będzie, by skargę rozpatrywać bez zachowania poufności to wiąże się to z tym, że służby Komisji mogą ujawnić wobec organów państwa członkowskiego, przeciwko któremu skierowana jest skarga, zarówno tożsamość podmiotu składającego skargę, jak i wszelkie informacja od niego  otrzymane.

W tym stanie rzeczy, jeszcze dzisiaj wysłane zostanie oświadczenie, że OZZG decyduje się na tryb bez zachowania poufności.

Dodaj komentarz