Jedna ze stron rządowych przedstawia zmianę rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w następujący sposób:

Projekt przewiduje korekty w następujących obszarach:

1. Podpisywania map do celów prawnych, map do celów projektowych oraz operatów technicznych wyłącznie podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym, co oznacza rezygnacja z możliwości stosowania profilu zaufanego;

2. Wyłączenie obiektów liniowych z §31;

3. Wprowadzenie obowiązku wykonywania szkicu polowego w przypadku wykonywania pomiaru;

4. Doprecyzowania ust. 3 w §40 czyli kiedy można zmienić współrzędne punktów granicznych.

Uwagi do rozporządzenia można zgłaszać do 31 grudnia 2020 r.

Co do zgłaszania uwag, to Pani Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w przesłanym piśmie z dnia 22 grudnia 2020 r., znak DAB-VII.0211.16.2020, w sprawie konsultacji publicznych projektu, termin zgłaszania uwag zakreśliła do 10 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma. W związku z tym graniczna data to Nowy Rok 2021.

Projekt zmian rozporządzenia ws standardów z 18 sierpnia 2020 r. dotyczy przede wszystkim usunięcie możliwości wykorzystywania przez Geodetów przedsiębiorców oraz Geodetów uprawnionych – kierowników prac wykorzystywania w swoich pracach zawodowych profilu zaufanego wprowadzonego ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517.)

Zgodnie z ustawą, podpis zaufany jest równoważny pod  względem  skutków  prawnych  dokumentowi  opatrzonemu  podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Za przepis odrębny można uznać przepis w randze ustawy lub równorzędny.

Głównym celem tego projektu jest, jak podał rządowy serwis internetowy, pozbawienie całej branży usług geodezyjnych z korzystania z podpisu zaufanego, jako bezpłatnej usługi dostępnej wszystkim obywatelom. Wyznaczenie tylko płatnych, w sposób bezpośredni i pośredni, usług potwierdzania podpisu jest nie tylko naruszeniem przepisów ustawy o informatyzacji… ale przede wszystkim ograniczenie konstytucyjnej zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa.

Proponowana eliminacja bezpłatnej usługi państwa w paragrafach:

i to w sytuacji, gdy przede wszystkim dotyczy to tylko podmiotów, które bezpłatnie przekazują Państwu wszystkie wyniki prac geodezyjnych zleconych przez podmioty poza rządowe, to w przypadku zmiany przepisów w §§ 24, 30 i 35 rozporządzenia, jest naruszeniem konstytucyjnej zasad proporcjonalności.

W przypadku ogłoszenia tych zmian, które leżą w interesie lobby IT, można się bedzie spodziewać złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

W zmianie Ad. 2 tzn. “Wyłączenie obiektów liniowychprzy sporządzaniu mapy do celów projektowych,

to jest niestety oczywiste, że ten nieodpowiedzialny pomysł spowoduje niepowetowane szkody w budżecie publicznym różnych instancji oraz przestoje w projektowaniu wszelkich obiektów drogowych szczególnie na południu kraju, gdzie ewidencja gruntów jest wprost oparta na mapach z czasów cesarza Franciszka Józefa.

Wyłączenie obiektów liniowych z możliwości poprawienia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie §§ 37-39 rozporządzenia ws EGiB w trakcie tworzenia mapy dc projektowych dróg, w sytuacji gdy stan granic jest np. z LPIS lub z wektoryzacji map katastralnych 1:2880 oraz wektoryzacji innych mapa analogowych, gdzie rejestry gruntów prowadzi się w arach a do komputerowej ewidencji dopisuje się dwa zera, to “wyłączenie” bedzie powodować, że dopiero przy sporządzaniu map z projektem podziału nieruchomości dla wniosków ZRID będzie konieczność standaryzacji granic działek.

Sporządzenie ustalania przebiegu granic w sytuacji co najmniej 30% obszaru kraju, powodować musi powrót do prac nad mapą dc projektowej w celu zmian konfiguracji granic działek a to spowoduje konieczność zmian i poprawy projektów drogowych przez Projektantów co musi niepotrzebnie wydłużyć okres projektowania.

U zarania tego pomysłu, wykluczenia obiektów liniowych z czynności ustalania przebiegu granic przy opracowywaniu map dc projektowych, może stać wyłącznie nieznajomość procesu inwestycyjnego na etapie przygotowania projektu. To wykluczenie w przypadkach na przykład inwestycji uzbrojenia terenu w wodociągi, gazociągi itp. spowodować może jeszcze gorsze rezultaty, bo tu już nie ma potrzeby wracania do poprawy mapy dc projektowej. A efektem będą złe lokalizacje rurociągów w terenie. A to wygeneruje spory nie tylko administracyjne a wynikające z nieuprawnionego wejście budowy w teren nie uzgodniony z właścicielami nieruchomości.

I jeszcze jedno, w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (rozporządzenie ws EGiB) nie ma mowy o ustalaniu granic nieruchomości lecz działek ewidencyjnych, w związku z tym proponowana zmiana jest co najmniej kontrowersyjna.

Pozostałe zmiany zapewne powstały w wyniku nacisku słabo kwalifikowanych grup geodezyjnej służby powiatowej, która nie rozumie co to jest szkic polowy? I że nie jest to ustawowy wynik zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Ścisłe uzależnianie tworzenia szkicu polowego, nota bene nigdzie nie zdefiniowanego, i mapy porównania z terenem od wykonywania pomiaru jest niedorzeczne. Bo np. czy mapy wykonane w technologii nalotów UAV też muszą mieć “mapy porównania z terenem i szkice polowe”? A skaning laserowy? W obecnym stanie technologicznym pozyskanie mapy a wcześniej ortofotomapy wcale nie wiąże się z rozumianym klasycznie wykonaniem pomiaru, bo ten ostatni może w ogóle nie występować. I co wtedy, znowu interpretacje?

Nazywanie tego co widzimy w § 40 ust. 3 “doprecyzowaniem” to jest zwykłym poprawieniem błędu. Najprościej wyjaśniając użycie w rozporządzeniu “układu odniesień przestrzennych” gdy faktycznie chodziło o układ współrzędnych prostokątnych płaskich, to wstydliwy błąd Twórców projektu rozporządzenia. Szkoda, że nie poprawiono innych błędów a zabrano się o tworzenie nowych.

Dodaj komentarz