6. grudnia br. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się projekt legislacji nr UD15 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.”

W informacjach o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie czytamy:

Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z konieczności wdrożenia usprawnień oraz minimalizacji zidentyfikowanych ograniczeń w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych, a także w zakresie odbywania praktyk i nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika również z konieczności wprowadzenia ułatwień w dostępie do informacji o istniejącym pokryciu planistycznym.

Zmiany w powyższym zakresie przyczynią się w szczególności do uproszczenia i przyspieszenia procesu prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych, a likwidacja szeregu barier będzie miała bezpośredni i pozytywny wpływ na usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Według organu istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest:

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) proponuje się m.in:

1) zmianę regulacji dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in: ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000;

2) zmianę zasad sporządzania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

3) uszczegółowienie zasad (i terminów) zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

4) doprecyzowanie prawnych relacji pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i prac kartograficznych a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej;

5) zmianę zasad udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania licencji na udostępniane materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

6) uchylenie instytucji tzw. uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych i wprowadzenie obligatoryjnego opatrywania z urzędu klauzulą dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych;

7) zmianę zasad ustalania i pobierania opłat za materiały udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wprowadzenie opłaty ryczałtowej dla wykonawców prac geodezyjnych;

8) zniesienie obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarach wyłączonych z tej ewidencji;

9) zmiany zakresu obowiązkowej koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenia przez starostę narad koordynacyjnych;

10) rozszerzenie katalogu podmiotów objętych zwolnieniem z opłat za udostępnianie danych (lub usług) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz katalogu danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianych nieodpłatnie;

11) umożliwienie organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wymiany danych z terenów przygranicznych dla realizacji współpracy międzynarodowej w ramach podpisanych umów i udziału Polski w organizacjach międzynarodowych;

12) zmiany w procedurze ubiegania się i uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;

13) umożliwienie wykorzystania danych i usług Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w systemach informatycznych państwa;

14) usystematyzowanie i jednoznaczne określenie pojęć z zakresu procesu inwestycyjnego wykorzystywanych w ustawie (między innymi wprowadzenie nowych definicji ustawowych);

15) zmiany o charakterze porządkującym i redakcyjnym.

Wprowadzenie powyższych propozycji będzie skutkować koniecznością dokonania dodatkowych zmian w celu zapewnienia spójności aktu prawnego (w tym załącznika do ustawy).

W ustawie z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) proponuje się wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu oraz z zamieszczeniem upoważnienia ustawowego do wydania przepisów wykonawczych uszczegóławiających zakres zbioru. Realizacja przepisów ustawy przyczyni się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów obrazujących zasięgi obowiązujących aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów (treści aktu poprzez łącze internetowe, rysunku w postaci rastra z nadanymi georeferencjami).

W związku z ww. propozycjami niezbędne będzie wprowadzenie zmian dostosowujących w:

1) ustawie z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

2) ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

4) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W ostatnim projekcie przekazanym Sejmowi VIII kadencji lista zmienianych ustaw to:

2.2. Zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)


2.3. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.–Prawo budowlane

2.4. Przepisy dostosowujące

W celu dostosowania przepisów innych aktów prawa do zmian wprowadzonych w ustawie –Prawo geodezyjne i kartograficzne zaproponowano następujące zmiany:

• w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.)–wynikające z usunięcia obowiązku gromadzenia w egib informacji o umowach dzierżawy, w miejsce którego wprowadzono obowiązek potwierdzenia przez wójta faktu zawarcia umowy dzierżawy,

• w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami –wynikające z braku możliwości bieżącej aktualizacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości w zakresie informacji o wartości nieruchomości i zmianie nazwy na Rejestr Cen Nieruchomości,

• w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.) –wynikające z usunięcia obowiązku gromadzenia w egib informacji o wpisaniu do rejestru zabytków,

• w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1317)–wynikające z przeniesienia z art. 4 ust. 1b do ust. 1a pkt 12 BDOT500,

• w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) –doprecyzowanie stosowanej terminologii do funkcjonujących instytucji opatrywania klauzulami map przez organy SGiK

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac RM pod numerem UD438.
2 thoughts on “6. XII. 2019 r. = 13. XII. 1981 r. w GEODEZJI”

Dodaj komentarz