Aktualizacja 07-12-2020 r.

Oczekując potwierdzenia wniosków z niniejszego artykułu w dniu 3 grudnia, wysłałem do  https://www.pok.pl/porada-prawna/  zapytanie:  “Czy w zwiazku z § 42 ust. 4 rozp. ws standardów… operat techniczny przyjęty 22 grudnia br. do PZGiK z pracy geodezyjnej zgłoszonej 1 października br. winienem wykonać wg. dotychczasowych przepisów czy wg. nowych?” I dzisiaj drogą elektroniczną uzyskałem następującą opinię prawną:

Outlook-opinia-prawna-1odpowiedzi z dnia 3 września 2020 r. NG-OSG.053.210.2020.MK skierowanej do Pana Mirosława Puzi, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Główny Geodeta Kraju w kwestii § 42 ust. 2 i 4 rozporządzenia MR z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

na zadane pytanie

 1. Proszę o jednoznaczne stanowisko w sprawie zapisów w paragrafie 42 ust.2 i 4. [Urząd Miasta Piekary Śląskie].

  odpowiedziano:

  1. Dla prac zgłoszonych do 30 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem podczas kompletowania operatu wykonawca jest zobligowany do korzystania ze starego rozporządzenia ws. standardów.

  2. Do prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r., których wyniki nie zostały przyjęte do zasobu przed 22.08.2020 r. stosuje się stare rozporządzenie ws. standardów, co wynika z art.(?) 42 ust. 4 nowego rozporządzenia ws. standardów.

  3. Operaty do prac geodezyjnych zgłoszonych od 22 sierpnia 2020 r. kompletowane są już według przepisów nowych, chyba że wykonawca tych prac zechce korzystać z uprawnienia do kompletowania i przekazywania operatów według starego rozporządzania, które przysługuje jeszcze do 31 grudnia 2020 r.

  Podobne wnioski są zawarte w prezentacji Waldemara Izdebskiego Standardy_24_sierpnia_2020 na stronie 35

  Przypomnijmy jeszcze opublikowaną treść § 42 ust. 4 rozporządzenia:

  Jak widać treść zapisu ust. 4 § 42 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 r.
  w sprawie standardów technicznych… choć podobna to znaczeniowo daleko odbiega od interpretacji przedstawionej zarówno w odpowiedzi do Pana Mirosława Puzi jak i zamieszczonej ww. prezentacji.

  Treść przepisu wg. rozporządzenia mówi o stosowaniu dotychczasowych przepisów czyli standardów technicznych z 2011 r. wtedy gdy równocześnie są spełnione dwa warunki.

  Pierwszy z nich, to warunek dotyczący daty zgłoszenia, gdzie dotychczasowe przepisy stosuje się do prac zgłoszonych od 31 lipca 2020 r.

  Drugi warunek, dotyczy natomiast daty przyjęcia wyników pracy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wg. tego warunku zastosowanie przepisów dotychczasowych ma miejsce wobec tych prac, które nie zostały przyjęte do zasobu przed dniem wejścia w życie niniejszego (nowego) rozporządzenia, t.j. przed 22 sierpnia 2020 r., a więc wobec wszystkich prac, których wyniki do PZGiK zostały przyjęte od 22 sierpnia 2020 r. do… zawsze w przyszłości.

  Reasumując, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe w stosunku do takich prac geodezyjnych, które zgłoszone były po 30 lipca br. i jednocześnie wyniki tych prac nie zostały przyjęte do zasobu przed 22 sierpnia br.

  Czy praca geodezyjna z inwentaryzacji, zgłoszona dzisiaj 3 grudnia br. i której wyniki zostały przyjęte również dzisiaj powinna spełniać stare standardy czy już nowe?
  WARUNEK I – 3 grudnia br. jest ewidentnie po 30 lipca br. – efekt: warunek spełniony.
  WARUNEK II – 3 grudnia br. to jest data po a nie przed 22 sierpnia br. – efekt: warunek spełniony.

  W związku z powyższym, w stosunku do pracy zgłoszonej 3 grudnia br. i której wyniki zostały przyjęte do zasobu również 3 grudnia br. mają zastosowanie, na podstawie § 42 ust. 4 rozporządzenia z 18 lipca br., przepisy dotychczasowe czyli te z 2011 r.

  Mało tego, przez jeden mały wyraz “nie” nowe standardy tj.
  R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U  z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  do wszystkich aktualnych prac geodezyjnych niestety, nie ma zastosowania.

  Co innego, gdyby treść przedmiotowego ustępu 4 brzmiała następująco:

  Do prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Co prawda, treść jest nadal niestylistyczna, ale przynajmniej sens jest racjonalny i oznacza, że wobec pracy zgłoszona po 30 lipca br. a której wyniki nie zostały przyjęte przed 22 sierpnia br. obowiązują przepisy dotychczasowe.

  I pytanie na koniec, czy rozporządzenie zostanie w trybie extra pilnym poprawione, czy będziemy czekać na orzecznictwo sądów administracyjnych?

  Aktualizacja 07-12-2020 r.

  Dodaj komentarz