Jak pamiętamy Główny Geodeta Kraju zorganizował 23 września br. wideokonferencję w sprawie “Weryfikacji operatów w świetle nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia ws. standardów” w której mogli uczestniczyć:
– Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
– pracownicy Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
– Geodeci Powiatowi;
– pracownicy Geodetów Powiatowych.

Z uwagi na brak możliwości choćby biernego uczestnictwa w tak ważnej dla członków związku oraz innych mierniczych geodezyjnych KONFERENCJI

apelujemy, do prawie 1000 uczestników tego wydarzenia, o podzielenie się z nami nagraniami w plikach wideo lub audio. Pliki prosimy przesłać na adres biura w Krakowie 31-153, ul. Szlak 77/222 (Klatka B2) lub drogą elektroniczną biuro@ozzg.pl

Z góry serdecznie dziękujemy, anonimowość zapewniona!

W związku z intrygującymi środowisko związkowe tematami omawianymi na wideokonferencji jak np.:

1. Próby włączenia mdcp do operatu na wszelki wypadek
2. Mdcp w operacie nie może być więc trzeba sobie radzić inaczej (?!)

Zarząd OZZG wystąpił z wnioskiem o udostępnienie inf. publicznej do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o udostępnienie “kopii nagrania z wideokonferencji na platformie zoom zorganizowanej przez GGK z SGiK (zaproszeni geodeci powiatowi z pracownikami oraz wingiki z pracownikami) w dniu 23 września 2020., w sprawie prac geodezyjnych, na której omówiono zagadnienia weryfikacji operatów.” Wniosek został przesłany usługą ePuap w dniu 29 września 2020 r.

wniosek-do-GUGiK-o-udostepnienie-nagrania-wideokonferencji-z-23-09-2020

W odpowiedzi uzyskaliśmy od Głównego Geodety Kraju jedynie pismo informujące, że Urząd wykonuje nagrania konferencji ale ich nie archiwizuje wykorzystując jedynie niektóre ujęcia w przygotowywanych promocjach.

Odpowiedz-SWZ-KIP.0133.1.2020

Jak widać dla Głównego Geodety Kraju nie ma znaczenia, że formalnie wystąpiliśmy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. gdzie jest również szczegółowo opisany tryb udzielania informacji, sposób jej udzielania, forma i odpowiedzialność karna.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje “bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).

Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

Jeszcze jeden aspekt związany z ochroną danych osobowych, tak aktualny w kontekście relacji Główny Geodeta Kraju a Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odpowiedzialność karna
Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

Tyle przepisy.

W związku z powyższym, oczekujemy jeszcze przez tydzień na prawidłowe załatwienie sprawy w formie decyzji administracyjnej, której wydanie powinno nastąpić w terminie 14 dni od terminu doręczenia wniosku, czyli od dnia następnego po 29 września br.

Dodaj komentarz