Na ostatnim spotkaniu Zarządu OZZG w Krakowie, które zostało zdominowane przez dyskusję o ewentualnych efektach planowanej przez Ministerstwo oraz Głównego Geodetę Kraju nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zapadła decyzja o przygotowaniu wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zablokowania dalszych prac nad nowelizacją. Po długiej i burzliwej dyskusji stwierdzono, że kolejne nowelizowanie komunistycznej ustawy nie ma sensu. Konieczne są takie prace legislacyjne, które naszą branżę oraz nasz zawód obdarzą nowoczesnym prawem nie kolidującym ze swobodą działalności gospodarczej. Od momentu uchwalenia ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzono prawie 100 nowelizacji, ale żadna z nich nie wprowadziła zmian dostosowujących ustawę do ustroju państwa opartego na gospodarce wolnorynkowej.

I nie można, nie pamiętać, że ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne uchwalona 17 maja 1989 roku, i wielokrotnie nowelizowana, była w ogóle ostatnią ustawą uchwaloną przez Sejm PRL zawierającą rozwiązania nie znajdujące uzasadnienia w obecnym ustroju gospodarczym państwa opartego na społecznej gospodarce rynkowej, na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Tyle obowiązująca Konstytucja RP z 1997 r.

Elementarne rozwiązania przyjęte w tej ustawie pochodzą wprost z komunistycznego dekretu z 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej oraz dekretu z  dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej, wzorowanych na prawodawstwie ówczesnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – tj. dekrecie w sprawie mobilizacji sił lądowych w kraju oraz dekrecie Rady Komisarzy Ludowych w sprawie mobilizacji wyspecjalizowanych geodetów.

W dniu dzisiejszym został wysłany list do Premiera w którym zwracamy uwagę na powyższe fakty a przede wszystkim wskazujemy nie do przyjęcia przez związki zawodowe nieprzemyślane projekty ewidentnie skutkujące pogorszeniem warunków ekonomicznych oraz technicznych pracy. Ponieważ kolejne zmiany prawa spowodowały, że my geodeci – wykonawcy mamy jednego jedynego pracodawcę którym jest władza publiczna – służba geodezyjna i kartograficzna, to jako związek zawodowy mamy niezbywalne prawo do wyrażenia sprzeciwu i niewrażenia zgody na propozycje zmian warunków naszej pracy. I tego prawa będziemy bronić.

OZZG-do-Premiera-RM-1

Dodaj komentarz