Sekretarz Związku Pan Leszek Piszczek w 2019 roku na stronach ozzg.pl opracował artykuł – APEL OZZG: “STOSUJMY PONAGLENIA”.

Opisane zostały tam zasady i forma ponaglenia a także przepisy KPA*.

Poszczególne przypadki mają szczególne okoliczności i rodzi się szereg pytań. W tym w szczególności, czy przy ocenie przewlekłości powinna być badana kwestia merytoryczna i prawna wytworzonych przez organ dokumentów, w tym obowiązywania przepisów na których oparł się organ?

Czy działanie organu w oparciu o nieobowiązujące przepisy jest naruszeniem przepisów szczególnych w tym terminów weryfikacji o której mowa w art. 12b uPgik**, a przede wszystkim terminów załatwienia sprawy według przepisów KPA*? W ten sposób zmierzając do znaczącego i nieakceptowalnego z punktu widzenia zasad ekonomiki administracyjnej wydłużenia czasu trwania postępowania i faktycznej przewlekłości.

W orzecznictwie można znaleźć pewne wskazówki.

Jak wynika z art. 77 § 1 KPA*, to na organie administracji publicznej ciąży obowiązek zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego. Wyjątki w tym zakresie mogą wynikać z przepisów szczególnych, ewentualnie mogą stanowić konsekwencję powoływania się przez stronę na nieznane organowi okoliczności , z których strona wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. W takim przypadku niezbędne czynności w tym zakresie przeprowadzone powinny być z urzędu w ramach postępowania wyjaśniającego. Nie ma więc procesowych przeszkód, by w ramach postępowania dowodowego organ zlecił wykonanie stosownych czynności osobom uprawnionym, czy opinii.

Proces odwoławczy/zaskarżeniowy może spowodować rozstrzygnięcie omawianych kwestii przez Sądy. Te zaś odwołują się i mają przede wszystkim na uwadze art 149 PPSA***.

Art. 149. § 1. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1–4 albo na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 4a:
1) zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności;
2) zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa;
3) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.
§ 1a. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
§ 1b. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego.
§ 2. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6.

W jednym z orzeczeń pojawiają się wskazówki, gdzie czytamy m.in.:

„ … należy uwzględnić nie tylko proste zestawienie terminów rozpoczęcia postępowania i jego zakończenia, lecz także warunkowane jest okolicznościami materialnoprawnymi sprawy …”

cdn.

Robert Jawor WICEPRZEWODNICZĄCY – Zarząd OZZG
Fundusze OZZG tworzone są m.in ze :
– składek członkowskich,
– darowizn, zapisów, dotacji,  itd.
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
PL 15-1600-1462-1883-8806-8000-0001


KPA* – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185)

uPgik** – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846, 2185)

PPSA*** – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457, z 1855.)

By Robert