Wojewódzki Inspektor Nadzoru GiK z Bydgoszczy, został 7 razy negatywnie zweryfikowany przez WSA w sprawach błędnie przeprowadzonych postępowań odwoławczych zainicjowanych przez członka OZZG, Rafała Rakusiewicza z Firmy GEOCAL.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, dnia 23 listopada 2022 r., po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt II SA/Bd 600/22 ze skargi Rafała Rakusiewicza na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2022 r. nr WIGK.1.7220.5.2022
w przedmiocie przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 1. uchylił zaskarżoną decyzję, 2. zasądził od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy na rzecz Rafała Rakusiewicza kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Identyczne wyroki zapadły w 6 innych sprawach ze skarg Rafała Rakusiewicza, również wobec Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy. Czyli łącznie, WINGiK musiał wypłacić z budżetu Urzędu Wojewódzkiego 1 400,00 zł tylko dlatego, że realizował błędne wykładnie byłego GGK – Waldemara Izdebskiego, w kwestiach interpretacji nowelizacji przepisów o zgłoszeniach prac.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, dnia 4 stycznia 2023 r. przekazał stronom uzasadnienie wyroku sygn. akt II SA/Bd 600/22 z którego wynika wprost, że są dwie kwestie, które przesądziły o konieczności uchylenia zaskarżonej decyzji:

  • podniesione w skardze zarzuty naruszenia przepisów p.g.i.k. należy uznać za uzasadnione;
  • organ II instancji nie sprostał również obowiązkom organu odwoławczego.

Pierwsza kwestia dotyczy przyjętego przez organ odwoławczy sposobu dokonywania ponownej weryfikacji. W orzecznictwie jednoznacznie wskazuje się na brak podstaw wykluczających możliwość dokonania ponownej weryfikacji wyników prac geodezyjnych przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który jest organem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i ma obowiązek sporządzenia kolejnego protokołu weryfikacyjnego, o którym mowa w art. 12b ust. 3 p.g.i.k. oraz poddania go procedurze, o której mowa w art. 12b ust. 6-7 p.g.i.k. (por. wyrok NSA z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. akt l OSK 2982/19 – dostępny na stronie: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Takie stanowisko podyktowane jest gwarancyjnym charakterem przepisów art. 12b ust. 1-8 p.g.i.k. w zakresie uprawnienia wykonawcy prac geodezyjnych do ustosunkowania się do wyników weryfikacji, niezależnego od etapu postępowania w sprawie przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ocenie Sądu tym wymogom nie sprostał wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w niniejszym postępowaniu. Przyjęty bowiem sposób procedowania, polegający jedynie na zawiadomieniu skarżącego o możliwości zapoznania się w siedzibie organu z zebranymi w sprawie dowodowymi (art 10 § 1 kpa), bez sporządzenia i przesłania protokołu zawierającego opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wraz ze zwróceniem wykonawcy prac geodezyjnych przekazanych przez niego wyników zgłoszonych prac, narusza gwarantowane przez art. 12b ust. 6 i 7 p.g.i.k uprawnienia procesowe wykonawcy prac geodezyjnych.

Zdaniem Sądu, Organ II instancji w toku postępowania weryfikacyjnego ma obowiązek sporządzenia protokołu weryfikacji, o którym mowa w art. 12b ust. 3 p.g.i.k oraz poddania go pełnej procedurze, o której mowa w art. 12b ust. 6-7 p.g.i.k. Wskazany przez organ art. 10 § 1 k.p.a. w żadnej mierze nie może bowiem wyłączać regulacji specjalnej zawartej w art. 12b ust. 6 do 8 p.g.i.k. dotyczącej procedury sprawdzenia poprawności wykonanych opracowań geodezyjnych.

Jeżeli organ II instancji, w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, podejmując oceny protokołu weryfikacji sporządzonego w pierwszym etapie w postępowaniu przed Starostą, stwierdził nowe nieprawidłowości to stosownie do dyspozycji art. 12b ust. 6 p.g.i.k. obowiązany był sporządzić protokół weryfikacyjny i zwróć wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz ze sporządzonym przez siebie protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W takim przypadku naruszenie art. 12b ust. 6 p.g.i.k. przekłada się na naruszenie art. 12b ust. 7 tej ustawy. Skoro skarżący nie otrzymał protokołu weryfikacji, to nie mógł się do niego ustosunkować. Tym samym pozbawiono go uprawnienia do wypowiedzenia się co do wyników weryfikacji prac geodezyjnych zawartych w protokole. Pozbawienie skarżącego opisywanego uprawnienia pociąga za sobą naruszenie art. 12b ust. 8 p.g.i.k., który uprawnia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej do wydania decyzji jedynie, jeżeli organ ten “nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych”. Aby organ mógł nie uwzględnić stanowiska wykonawcy, musiałaby on najpierw mieć możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Druga kwestia jest związana ze stanowiskiem przedstawionym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt l OSK 425/16, zgodnie z którym określony w przepisie omawianej ustawy schemat działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w sytuacji przekazania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych (aktualnie: wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych) uprawnia do uznania konieczności współdziałania wyspecjalizowanego organu administracji i  wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, zatem podmiotu także profesjonalnego, posiadającego wiadomości specjalne po to, aby niewadliwa dokumentacja mogła być przyjęta do zasobu. Istotnym elementem tego współdziałania jest przede wszystkim umożliwienie wykonawcy zgłoszonych prac wyeliminowania wad zarzuconych przedłożonej dokumentacji.

Taki cel, wobec wymogu perfekcyjnego charakteru zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinien być osiągany w pierwszej kolejności poprzez dokonanie przez właściwy organ precyzyjnej weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Oznacza to konieczność precyzyjnego określenia naruszeń w protokole weryfikacyjnym przekazywanym wykonawcy prac geodezyjnych celem zajęcia stanowiska oraz skonkretyzowania naruszonego przepisu prawa.

Sąd w uzasadnieniu wykazał, że jak wynika z akt sprawy organ l instancji w sporządzonym w dniu 27 sierpnia 2021 r. protokole weryfikacyjnym wskazał na naruszenie art. 12 ust. 2 pkt 3 p.g.i.k. Tymczasem przepis ten określa jedynie co powinno zawierać zgłoszenie pracy geodezyjnej, wyszczególniając m.in. dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi. Gdy tym czasem w zgłoszeniu obszar był wskazany.

Dane określające położenie obszaru zgłoszenia zawierał przedmiotowy formularz zgłoszenia (pkt 11). Organ l instancji niespójnie i nieadekwatnie w stosunku do powołanego przepisu opisał naruszenie jako ,,brak zktualizacji mapy zgodnie z zakresem“.

Na tę nieprawidłowość zwrócił uwagę skarżący ustosunkowując się do naruszenia wskazanego w protokole weryfikacyjnym. Organ l instancji, nie uwzględnił stanowiska skarżącego, gdyż w uzasadnieniu decyzji z dnia 22 grudnia 2021 r. powołał się także na naruszenie art. ” 2 ust. 2 pkt 3 p.g.i.k. z uwagi na brak dokonania pomiaru odcinków łączących określone obszary, pomimo że wskazany przepis określa jak podkreślono wymogi ,zgłoszenia”, i pomimo ze dokonywana przez organ weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa dotyczyć miała przekazanych ,,wyników prac geodezyjnych”, w szczególności w zakresie kompletności.

Organ odwoławczy nie dostrzegł tej niespójności opisu nieprawidłowości z naruszonym przepisem prawa, natomiast nie wskazał już art. 12 ust. 2 pkt 3 p.g.i.k. jako podstawy prawnej nieprawidłowości, stwierdzając jedynie, że skarżący wykonał pracę geodezyjną niezgodnie z zakresem wskazanym w zgłoszeniu pracy geodezyjnej. Należy też zauważyć, że organ l instancji w uzasadnieniu decyzji wskazał także na dodatkową nieprawidłowość, nieobjętą protokołem weryfikacyjnym, tj. brak sporządzenia jednej :mapy, czyli naruszenie art. 2 pkt 7b p.g.i.k. Zarzut ten powtórzył organ II instancji, podnosząc szereg dodatkowych zarzutów.

Brak spójności. koherentności opisu , stwierdzonego w protokole weryfikacyjnym naruszenia z przywołaną w nim podstawą prawną naruszenia. przy jednoczesnym niepowtórzeniu przez organ odwoławczy podstawy prawnej nieprawidłowości wskazanej w protokole weryfikacyjnym, oznacza że wykonawca pracy geodezyjnej pozbawiony został pełnej możliwości możliwości ustosunkowania się do zarzuconej mu w protokole weryfikacyjnym nieprawidłowości

Sąd jednoznacznie ocenił organ II instancji:

W sprawie, co należy podkreślić. obowiązkiem organu odwoławczego było w opisanej sytuacji zweryfikowanie także prawidłowości sporządzonego protokołu weryfikacyjnego i dokonanie oceny, czy ewentualna wadliwość mogła mieć istotny wpływ na wynik sprawy – tj. czy przed organem l instancji zapewniono skarżącemu (jako wykonawcy prac geodezyjnych) realną możliwość nie tylko ustosunkowania się do wskazanych przez organ geodezyjny nieprawidłowości. ale i usunięcia ich, tak by niewadliwe wyniki prac geodezyjnych mogły zostać przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Organ odwoławczy nie sprostał temu obowiązkowi, pominął dokonanie oceny sporządzonego protokołu weryfikacyjnego, stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia organu l instancji.

Po przeczytaniu tych ocen, ustalonych przecież przez Sąd – ORGAN WŁADZY niezależny od struktur geodezyjnych, takich jak Geodeci Powiatowi, Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Główny Geodeta Kraju ze swoim Głównym Urzędem, musi powstać wątpliwość, jak Ci ludzie Z TAKIM BRAKAMI KWALIFIKACYJNYMI mogą sprawować funkcje wobec nas, osób upoważnionych PRZEZ PAŃSTWO do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii?

skan-akt-II-SA-Bd-600-22-odpis-wyroku-z-uzasadnieniem

Do pobrania wyrok z uzasadnieniem

PRZYPOMNIENIE

We wrześniu 2021 r. mierniczy Rafał Rakusiewicz poprosił o pomoc związku, przesyłając email następującej treści:

Mail-od-Kol.-Rafala

Szczegóły sprawy doczekały się omówienia w trakcie 51 edycji #kawyzmierniczym w niedzielę 1 maja 2022 r. gdzie Mierniczy Rafał w skrócie przedstawił problemy jakie ma z wykonaną inwentaryzacją ponad 100 przydomowych oczyszczalni ścieków, realizowanych jako jedno zamierzenie budowlane pod nazwą: “BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA NIERUCHOMOŚCIACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE“.

Poniżej ogłoszenie o przetargu w Gminie Łysomice, powiat Toruński, woj. kujawsko-pomorskie:

Poniżej dwunastominutowa videorelacja Rafała Rakusiewicza oraz niektóre oceny osób uczestników 51 Edycji #kawazmierniczym w maju 2022 r.

Dodaj komentarz