propozycja klauzuli

Od dzisiaj, tj. 24 czerwca 2020 r., na skutek zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzonych tzw. Tarczą 4 (Dz.U. poz. 1086) możemy przekazywać do PZGiK drogą elektroniczną operaty techniczne nie tylko z map do celów projektowych i inwentaryzacji ale również, a może przede wszystkim, “prawne” operaty techniczne z rozgraniczeń, podziałów nieruchomości, map dc prawnych itp.

Wreszcie geodeta uprawniony, po kilkudziesięciu latach w ubezwłasnowolnieniu może, podobnie jak projektant kopie naszych mdcp, poświadczać za zgodność z odginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów. W ten sposób Główny Geodeta Kraju wraz z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii usunęli jedną z przyczyn niehonorowania przez niektóre ośrodki przekazywanych operatów technicznych w formacie cyfrowym (jpg, pdf, txt, dxf, itp.) bez operatu analogowego.

Art. 29 Tarczy 4 na stałe wprowadza zmianę do art. 42 prawa geodezyjnego:

…w art. 42 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych.”

Również od dzisiaj przyspieszono wiele regulacji, które miały wejść w życie dopiero 31 lipca br. jako efekt majowej nowelizacji prawa geodezyjnego.

Na zasadzie przepisów epizodycznych w określonym czasie Tarcza 4 wprowadziła art. 77 pkt 49 (str. 62 Dz. U. poz. 1086) następujące przepisy:

Art. 15zzzia. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się wynikające  z ustawy  z dnia  17 maja  1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086):

1)  wykonywanie  obowiązku  zgłaszania  prac  geodezyjnych  i przekazywania  wyników  prac  geodezyjnych  dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu;

2)  pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych:

a)  ortofotomapy,
b)  państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
c)  szczegółowych osnów geodezyjnych,
d)  dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
e)  dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometriirodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1)  zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac;
2)  o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu;
3)  wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

3. Oświadczenie,  o którym  mowa  w ust. 2 pkt 3,  jest  równoważne  z uwierzytelnieniem  dokumentów  opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, wykonawcę prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji.

Jak widać z ust. 3 materiały dla zleceniodawcy takie jak, mapa do celów projektowych i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, możemy opatrzyć własną klauzulą już od dzisiejszego dnia.

W linku znajduje się propozycja klauzuli, jako plik .docx, która oczywiście całkowicie przypadkowo jest podobna ? do klauzuli ośrodkowej ale zawiera inne treści, o których jest w ust. 4 i 5.

Zał. nr 5 str. 100 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W ten sposób można skrócić czas oczekiwania na klauzulę szczególnie teraz w pandemii gdy urzędy są pozamykane oraz uniknąć kosztów uwierzytelniania.

4 thoughts on “TARCZA DLA GEODEZJI”
  1. Oczywiście, że nic nie broni by to “oświadczenie” było w kolorze czerwonym, dlatego w tym własnie kolorze ten projekt. Chodziło o to by klauzula z naszym oświadczeniem była bardzo podobna do tej urzędowej klauzuli nie tylko co do koloru ale także co do formy tabelki i rozmieszczenia treści.

   Inwestorzy, projektanci i urzędy są przyzwyczajone do “klauzuli” i osobie, która wymyśliła ten trick chodziło o to by ten stan wykorzystać.

   I jeszcze to, że w kwestiach pieczęci urzędowych obowiązują dwa źródła prawa:
   1. USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19800070018/U/D19800018Lj.pdf
   2. ROZPORZĄDZENIE z 7 grudnia 1955 r. ws. tablic i pieczęci urzędowych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19550470316/U/D19550316Lj.pdf
   a w nich nie ma niczego co by kolor czerwony rezerwowało dla urzędów.
   Pzdr

 1. MOŻE poświadczać za zgodność, MOŻE umieścić oświadczenie.
  Jeżeli u nas w powiecie nie uwierzytelniamy map do celów projektowych, ani tych z inwentaryzacji, to też nie musimy nic poświadczać, ani nic oświadczać.

  1. Kuba u nas nigdy mdcp i mgip się nie uwierzytelniało ale od 31 lipca uwierzytelnienie wchodzi z automatu. To kto wie czy sam z takiego własnego uwierzytelnienia w niektórych wypadkach nie będziemy korzystać.

Dodaj komentarz