TROCHĘ HISTORII O DYSCYPLINIE ZAWODOWEJ W GEODEZJI

Od daty uchwalenia ustawy prawo geodezyjne i kartograficzny 17 maja 1989 roku, aż do roku 2000 art. 46 brzmiał podobnie jak i później. Jedynie jego forma była podporządkowana standardom państwa PRL. Ten przepis od 1989 roku brzmiał następująco: osobom które ze swej winy dopuściły się naruszenia przepisu artykułu 42 ustęp 3 można udzielić upomnienia lub zakazać wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie Geodezji i Kartografii na okres od roku do 5 lat. W sprawach tych, decyzje wydaje terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby posiadającej uprawnienia zawodowe. Prawomocne decyzje przesyła się właściwemu zakładowi pracy a także wykazuje w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe – to jest stan ustalony 17 maja 1989 roku i obowiązywał do 2000 roku. Czyli przez 10 lat.

Następnie po zmianie art. 46 brzmiał: osobom o których mowa w artykule 42, które ze swej winy naruszyły przepis artykułu 42 ustęp 3 można udzielić: upomnienia, nagany, zawiesić wykonywanie uprawnień, zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu, i odebrać uprawnienia. Te kary mógł jednoosobowo orzec, Główny Geodeta Kraju w drodze decyzji administracyjnej. Takie brzmienie art. 46 zostało ustalone przez art. 16 pkt 1 litera „a” ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, która weszła w życie 23 lutego 2000 roku. Reasumując treść tego artykułu w stanie niezmienionym, z GGK ferującym “wyroki” w formie decyzji administracyjnej, obowiązywała przez 14 lat. 

Następny etap zmiany art. 46 do treści: osoba wykonująca samodzielne funkcję w dziedzinie Geodezji i Kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną został wprowadzony ustawą nowelizującą prawo geodezyjne z dnia 5 czerwca 2014 roku, która weszła w życie dnia 12 lipca 2014 roku, za czasów gdy Głównym Geodetom Kraju był K. Bujakowski, który wstrzymał geodezyjne Instrukcje O, G i K a ruszył standardy geodezyjne w formie prawa powszechnie obowiązującego ogłaszanego w Dzienniku Ustaw. Wtedy to, powstały komisje dyscyplinarne z podziałem na wojewódzkie i przy Głównym Geodecie Kraju oraz rzecznicy dyscyplinarni. Ten stan dwuinstancyjności postępowań dyscyplinarnych, co jest zgodne z zasadami konstytucyjnymi, obowiązuje po dziś dzień. Ale jak wyniknie dalej, komuś się to znudziło i postanowił zlikwidować dwuinstancyjność, i powrócić do czasów lat 1989-2014, czyli do czasów decyzji administracyjnych wydawanych jednoinstancyjnie przez Głównego Geodetę Kraju.

UDZIAŁ SĄDÓW W DYSCYPLINIE OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA LATA 2005-2014

Aby zbadać prawdopodobną Ilość spraw jaka trafiła do sądu administracyjnego w Warszawie, w sprawie dyscypliny zawodowej obowiązującej do 2014 roku, wystarczy posłużyć się Centralną Bazą Orzeczeń Sądów Administracyjnych. W wyszukiwarce na internetowej stronie https://orzeczenia.nsa.gov.pl/ wpisane hasło: uprawnienia zawodowe w dziedzinie Geodezji i Kartografii do roku 2014 wydało listę 59 orzeczeń. Ostatnie terminowo to z 26.03.2014 roku a pierwsze orzeczenie z listy 22.06.2005 roku. Prawdopodobnie z wcześniejszych dat orzeczenia nie są dostępne w bazie.

CBOSA-POCZATEK-59

Statystycznie wynika, że w roku wydawano 12 orzeczeń, czyli jedno orzeczenie miesięcznie. Jak widać z tej statystyki, nie są to jakieś rewelacyjne osiągi jedno orzeczenie w miesiącu sytuacji gdy uprawnionemu grozi na przykład odebranie uprawnień lub zawieszenie uprawnienia. Przy około 20 tysiącach osób uprawnionych, to faktycznie nie świadczy o dużym zaangażowaniu Głównego Geodety Kraju, który jako jedyny wydawał decyzje administracyjne w sprawach dyscypliny zawodowej Geodetów uprawnionych w latach 1989 do 2014.

Przy czym należy przyjąć, że pewna część orzeczeń uchylała decyzje Głównego Geodety Kraju. I tak właśnie jest z pierwszym orzeczeniem z listy 59 orzeczeń, z daty 01 kwietnia 2005 roku, sygnatura IV SA/Wa 328/05. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Głównego Geodety Kraju i orzekł że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

PIERWSZA-IV-SA_Wa-328_05-Wyrok-WSA-w-Warszawie-z-2005-06-22

Podobnie jest z ostatnią pozycją listy 59, to jest wyrokiem z daty 26.03.2014 r. gdzie również sąd wojewódzki uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzje z kwietnia 2013 roku i punkt drugi stwierdza że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu.

OSTATNI-VI-SA_Wa-2625_13-Wyrok-WSA-w-Warszawie-z-2014-03-26

OPINIA Z 16 SIERPNIA 2022 r. O PROJEKCIE USTAWY O ZMIANIE USTAWY – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Opinia-z-16-sierpnia-2022-r.-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-geodezyjne-i-kartograficzne

Plik do pobrania

Dodaj komentarz