Od 30 lipca 2020 roku, czyli od opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 1316, rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, nastąpiły duże zmiany w procedurze zgłaszania prac. W tym wpisie omówimy przede wszystkim te zmiany, które mają wpływ na nasze przyzwyczajenia.

Przede wszystkim to opublikowane w załącznikach do Rozporządzenia dokumenty są WZORAMI do bezwzględnego stosowania i przestrzegania zasad wypełniania. Chcemy zwrócić uwagę, że teraz zgłaszamy wyłącznie prace geodezyjne. Ze zgłaszania wyeliminowano wszelkie prace kartograficzne.

Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej oznaczony został jako druk ZG-1. Jego aktywna wersja została udostępniona na stronie GUGiK i jest do pobrania po tym linkiem.

Drugą dość istotną zmianą to znaczne okrojenie celów zgłoszonych prac z dotychczasowych 21 pozycji do 9.

Jak widać usunięto przede wszystkim wszystkie cele, które wiązały się z zakładaniem, modernizacją, aktualizacją oraz utworzeniem baz danych. Te cele wielokrotnie myliły się geodetom i ośrodkom przyjmującym zgłoszenia, które np. prace ukierunkowane na inwentaryzacyjne pomiary sieci gesut, czy też ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku ze standaryzacją danych ewidencyjnych by w ogóle można było dokonać prac podziałowych i niesłusznie nazywane były aktualizacją baz. Co z kolei wiązało się z narzucaniem różnych dodatkowych obowiązków jak karty budynków, sieci itp.

Cele, które pozostawiono w zgłoszeniach prac w wielu przypadkach doczekały się zmian uściślających jak np. stare “16) rozgraniczenie nieruchomości” zastąpiono “8) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości“. W związku z tym będziemy musieli sobie przyswoić nowy katalog celów:

Następna zmiana to określenie położenia i obszaru zgłoszenia. Teraz już jednym zgłoszeniem pracy nie można objąć wielu nieprzylegających do siebie obszarów (słupy trakcji wysokiego napięcia) i wskazać informacje o powierzchni dla każdego obszaru osobno. (Vide poniżej)

W nowym zgłoszeniu zabrakło już obiektów liniowych i punktowych. Pozostały wyłącznie obiekty powierzchniowe choćby celem pracy był pomiar jednego słupa sieci energetycznej, to w zgłoszenie należy określić obszar co najmniej do 1 ha z konieczną uiszczenia najmniejszej opłaty w wysokości 100 PLN. I tak każdy taki słup należałoby osobno zgłosi. Identycznie należy postąpić z przyłączami, których inwentaryzację obejmuje jedna umowa z przetargów organizowanych przez Administratorów sieci dla obszaru np. jednego powiatu na czas obsługi geodezyjnej 1 roku.
Pole powierzchni obszaru zgłoszenia określana jest w ha z precyzją 4 miejsc po przecinku przez PODGiK w poz. 13 na podstawie “sposób określania obszaru” przez nas, w poz. 10 i 11.

Za pozytyw nowych wzorów zgłoszeń prac geodezyjnych można zaliczyć powrót, po 6 latach, na druk tego dokumentu “klauzuli” mówiącej o naszych uprawnieniach w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych.

Jak ta zmiana bedzie skutkować w sytuacji gdy wzór nie zawiera żadnego elementu uwiarygadniającego, tak jak to miało miejsce na zgłoszeniach pomiędzy 2001 – 2014 r. to czas pokaże.
Wzór zgłoszenia z 2001 r. miał chyba lepiej skonstruowaną informację o uprawnieniach wykonawcy prac.

Dodaj komentarz