Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii została opublikowane druga część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji prowadzonej przez poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ukazała się też pierwsza i trzecia część odpowiedzi na pytania zgłoszone w trakcie tej wideokonferencji.

Wspomnianą wideokonferencję prowadził 31 lipca br. Główny Geodeta Kraju i jest ona możliwa do oglądnięcia na youtube kanale OZZG. W trakcie trwania tego zdarzenia internetowego można było zadawać pytania ustnie lub pisemnie. Jedno z tych pytań dotyczących map dc prawnych doczekało się odpowiedzi w aktualnościach strony GUGiK:

Jak widać stan odpowiedzi jest diametralnie inny niż można wywnioskować ze strony Rządowego Centrum Legislacyjnego przedstawiającej projekt rozporządzenia z 22 czerwca br.:

a nawet z treści przedstawionej 31 lipca br. na wideokonferencji przez Głównego Geodetę Kraju prof. nzw. dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego:

Projektowany akt prawny, jak można przeczytać w uzasadnieniu na stronie RCL, dostosowany został do zmienionych przepisów ustawy i 

“uwzględnienia zawodową odpowiedzialności kierownika prac geodezyjnych za wybór metod pomiarowych i osiągnięcie wymaganych dokładności pomiarów geodezyjnych”

Z dokumentu  Konsultacje_rozpatrzenie_uwag.doc autorstwa Pana Adolfa Jankowskiego (info z właściwości dokumentu) wydawało się, że sprawa uwag do Projektu rozporządzenia a dotyczących włączenia w skład operatu technicznego map, materiałów przeznaczonych dla zamawiającego raz na zawsze została załatwiona.

Mapy dla zamawiającego sporządzone przez wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie wymogów Prawa geodezyjnego, nie stanowią materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jako takie nie powinny być włączane w skład operatu technicznego, choćby również dlatego, by później mogły być nabywane za drobne opłaty przez zainteresowanych, którzy po włączeniu operatu nagle stracili zainteresowanie przedmiotami umów a stali się klientami PZGiK. Dlatego uwagi SGP nr 207 i ZMP nr 314 nie zostały uwzględnione jako niezasadne.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w poz. 207 stwierdziło:
“Brak także w całym rozporządzeniu wymogu włączenia takiej mapy do pzgik lub pozytywnej weryfikacji przed jej wydaniem. Skutkuje to tym, że mapy do celów prawnych stanowią załącznik orzeczeń sądowych czy decyzji administracyjnych, a brak jest ich w pzgik, co uniemożliwia wprowadzenie zmian do egib.”
Nie jest prawdą, że brak kopi map w PZGiK uniemożliwia wprowadzenie zmian do EGiB bo te kopie nie stanowią samoistnych podstaw do wprowadzenia zmian w danych ewidencyjnych. Dopiero ostateczne decyzje administracyjne oraz postanowienia sądowe, które legalizują załączone mapy są konieczną podstawą zmian w EGiB. Przedstawiciele SGP zapomnieli o tym, że zmiany w informatycznych bzach danych jak EGiB już od dawna nie są wprowadzane na podstawie map analogowych lecz na podstawie danych informatycznych przekazanych wraz operami, ustalonych współrzędnymi pktów załamań odpowiednich konturów.

W odpowiedzi GUGiK wskazał:
Uwaga nieuwzględniona. Materiały dla zamawiającego nie są włączane do zasobu, ale zawsze powstają na podstawie operatu, który do zasobu został przyjęty z pozytywnym wynikiem weryfikacji.

Związek Miast Polskich poz. 314:
“W przypadku przekazania przez wykonawcę map celem opatrzenia ich stosowną klauzulą konieczne jest aby oryginał tej mapy był jednym z dokumentów sporządzonego operatu technicznego. Stoimy na stanowisku, że sporządzone mapy z uwagi na powyższe powinny wchodzić w zakres weryfikowanej dokumentacji, a więc stanowić dokumenty operatu technicznego.”

To żądanie również spotkało się z uzasadnioną dyskwalifikacją ze strony GUGiK:

“Przekazywanie materiałów dla zamawiającego w operacie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Zmiany wprowadzone w ustawie zmierzają do cyfryzacji procesu realizacji prac geodezyjnych i przyjmowania ich wyników, a w ślad za tym usprawnienia procesu inwestycyjnego. Ustawa stworzyła ramy do przyjmowania opracowań geodezyjnych wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych.”

Jeśli pomimo opinii środowiska wykonawstwa geodezyjnego oraz racjonalnych postanowień USTAWODAWCY zmieniono projekt rozporządzenia ws standardów… w taki sposób, że:

“…kopia mapy do celów prawnych wchodzi w skład operatu technicznego.”

to koniecznym staje się zadanie Panu prof. nzw. dr hab. inż. Waldemarowi Izdebskiemu kilku pytań. Przede wszystkim:

  1. Czy twórcy tej zmiany nie zdają sobie sprawy, że to na Starostów spadnie całkowita 100% odpowiedzialność z tytułu zweryfikowania i oklauzulowania map dla zamawiających zawierających np. pomyłki w tym pisarskie?
  2. Czy Starostowie w przypadku ujawnienia błędów na zweryfikowanych i oklazulowanych mapach będą zobligowani do naprawy rzeczy bez udziału wykonawcy?
  3. Czy w przypadku zaistnienia błędów dostrzeżonych przez wykonawców na zweryfikowanych pozytywnie przez Starostów i zaklauzulowanych mapach wymiana na poprawne i oklauzulowanie będzie pociągała za sobą konieczność dodatkowych opłat, zgłoszeń itp.?
  4. Jakie losy będą przewidziane dla map z błędami, które zostały pozytywnie zweryfikowane i oklauzulowane? Kto powinien je odebrać i skompletować i czy powinny być przechowywane przez Starostów?
  5. Na kim będzie ciążył obowiązek naprawienia ewentualnych szkód powstałych na skutek błędnie zweryfikowanej i bezpodstawnie oklauzulowanej mapy/map?
  6. W przypadku map do celów projektowych jak i map z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Projekt rozporządzenia nie przewiduje zamieszczanie kopii w skład operatu technicznego a więc nie będą podlegać weryfikacji. Dlatego prosimy o wyjaśnienie, co stoi u podstaw tak nierównego traktowania materiałów dla zleceniodawcy?
  7. I na koniec, zmiana merytorycznej oceny nieuwzględnionych uwag SGP nr 207 i ZMP nr 314 na diametralnie różne rozstrzygnięcie ma oznaczać, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii popełnił błąd co mogło doprowadzić do wydania częściowo nieracjonalnego prawa?
  8. A może jest inaczej, to przyjęcie ostatniej wersji może doprowadzić do nieracjonalności prawodawcy w stanowieniu przepisów powszechnie obowiązujących?

Te powyższe pytania postaramy się jak najszybciej wysłać do Głównego Geodety Kraju, co może uchroni Prawodawce przed nieracjonalnością.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments