GENEZA PRZYCZYN SKARGI

Na adres biuro@ozzg.pl została skierowana prośba o pomoc i interwencję w PODGiK w Opocznie woj. łódzkie w sprawie odmowy przez panią Joannę Orlińską obsługi zgłoszenia uzupełniającego do zgłoszenia pierwotnego pracy geodezyjnej z przed 31 lipca 2020 r., ponieważ tym zgłoszeniem Wykonawca chciał pozyskać materiały z powiększonego obszaru, konieczne do trwającej od 2019 r. sprawy sadowej.

Komunikator-Problem-z-rozszerzeniem-zakresu-pracy-geodezyjnej-przed-2020-rokiem-3

Jak widać z przesłanej nam wymiany korespondencji na platformie zwanej “komunikatorem” pomiędzy Biegłym Sądowemu przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim mgr inż. Krzysztofem Szczepanikiem a panią Joanną Orlińską reprezentującą ośrodek dokumentacji w Opocznie wywiązał się spór co do interpretacji postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

ODMOWA PRACOWNIKA OŚRODKA

Według opinii pani J. Orlińskiej “przepisy prawa tj. art. 12 ustawy Pgik obowiązujące w dniu zgłoszenia przez Pana pracy geodezyjnej N.I.6640.2.1622.2019 nie przewidywały rozszerzenia obszaru opracowania w zgłoszeniu pierwotnym.

Natomiast art. 10 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. nowelizującej Prawo geodezyjne wyraźnie stanowi, że wszczęte i niezakończone zgłoszenia prac podlegają obsłudze według, nie dotychczasowej USTAWY (to dotyczy sugerowanego art. 12), lecz PRZEPISÓW DOTYCHCZASOWYCH a więc również przepisów wykonawczych do ustawy. A, takim przepisem jest obowiązujący w tej sprawie, i to do nadal, Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).

Formularz przedstawiony poniżej jest dokumentem do podwójnego wykorzystania albo jako zgłoszenie pierwotne albo jako zgłoszenie uzupełniające. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że prawodawca w całym wzorze formularza “ZG” tylko jedno pole wyłączył z możliwości wypełnienia przez Wykonawcę, a jest to żółte pole pod punktem 7 z uwagą “Pole wypełnia adresat zgłoszenia”. Czy w takim razie można SOBIE WYOBRAZIĆ, że PRAWODAWCA był nieracjonalny nie wprowadzając innych włączeń jeśli faktycznie uznałby taka konieczność np. dla zgłoszenia uzupełniającego? Oczywiście takie założenie jest ze wszech miar błędne i pozbawione podstaw. Jednak inaczej utrzymuje pani Jolanta Orlińska z ośrodka dokumentacji w Opocznie.

2014-ws-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych-zawiadomienia-002-1

MANIPULACJE

Przykładem abstrakcji w manipulacji jest poniższy fragment:

Formularz zgłoszenia z opcją ” zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze….(pierwotnego) został wprowadzony w związku z art. 40d ust. 5 ustawy Pgik, z którego wynikała możliwość udostępnienia Wykonawcy zgłoszonych prac materiałów pzgik także w trakcie ich wykonywania, ale tylko dotyczących obszaru zgłoszonego w zgłoszeniu pierwotnym.

Z poważaniem
Joanna Orłowska

Po pierwsze, powołanie się na ust. 5 art. 40d ustawy, który stanowi, że 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku udostępniania wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dodatkowych materiałów zasobu w trakcie wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

jako wyrwany z kontekstu ustawy i to bez znajomości treści ust. 4 nie tylko nie wspiera tego co dowodzi pani Orlińska ale w ogóle traci logikę. Dopiero po przywołaniu jego treści:

W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2, jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

obydwa przepisy, w całości nabierają sensu. A jest on następujący, że w przypadku gdy wyliczona opłata za zamówione materiały w zgłoszeniu jest mniejsza od kwoty 30 zł, to jednak pobiera się opłatę w kwocie 30 zł. To jednak nie dotyczy sytuacji, gdy w trakcie trwania zgłoszenia pierwotnego domawia się materiały z niesprecyzowanych ustawą przyczyn. Gdzie tu jest mowa o zgłoszeniu uzupełniającym? Nigdzie.

Po drugie i najważniejsze, formalnie wykładnię prawa o treści, że opcja “zgłoszenie uzupełniające…” została wprowadzona “w zwiazku z art. 40d ust. 5 ustawy” to mógłby tylko wydać prawodawca, tj. organ władzy publicznej, który ustanowił dane przepisy, zgodnie z przyjętą zasadą: kto jest uprawniony do tworzenia prawa, może dokonywać jego interpretacji. I dlatego decydując się na tak “odjechaną wykładnię” należało chociaż sprawdzić jak organ odpowiedzialny za legislację tego prawa w 2014 r. uzasadniał konieczność jego uchwalenia.

Sprawdziliśmy ten wątek pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/209728/katalog/209742#209742 w pkcie 6 w uzasadnieniu znaleźliśmy akapit bezpośrednio dotyczący art. 40d:

SKARGA

W tej sytuacji, biorąc pod uwagę tak wielki ładunek niekompetencji oraz zastraszający brak znajomości prawa a przede wszystkim oczywiste znamiona MANIPULACJI obliczonej na to, że wystarczy podać obojętne jaką podstawę prawna , bo przecież nikt nie sprawdzi… to dlatego nie widzieliśmy innej możliwości jak skierowanie “Skargi na pracownika” do Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – mgr inż. Agnieszka Karlińska – GEODETY POWIATOWEJ W OPOCZNIE.

Dokument-elektroniczny-skarga-Opoczno

Cała sprawa wydawała się tak oczywista, że z racji pilnego rozwiązania konfliktu przyjęliśmy, że najrozsądniejszym będzie załatwienie sprawy w Urzędzie Starostwa w Opocznie.

STAROSTA MUREM ZA SWOIM PRACOWNIKIEM

Jakie było nasze zdziwienie, gdy pomimo iż nasza skarga była przesłana elektroniczną platformą ePUAP, pocztą tradycyjną na adres biura Związku w Krakowie, przyszło pismo od Starosty Marcina Baranowskiego zawiadamiające o przekazaniu do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego naszej skargi na Pracownika POGiK w Opocznie – panią Joannę Orlińską . Odkąd to pracowników Starostwa Opoczyńskiego przyjmuje WINGiK z Miasta Łodzi?

OPOCZNO-ODP-NA-SKARGE

SUPLEMENT

Dodaj komentarz