Geodezyjna Izba Gospodarcza w Biuletynie GIG nr 17 opublikowała dokument, który został utworzony 15 maja br. o godz. 22:35:23 a ostatecznie zmodyfikowany 26 maja br. o godz. 11:48:01

z posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, która odbyła się 13 lutego 2024 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie.

Na prawach cytatu przedstawiamy pierwszą stronę Protokołu a pozostałą treść podamy w wersji przedruku z oryginału zamieszczonego w Biuletynie GIG.

Jak wynika z Protokołu posiedzenia PRGiK 13 lutego zebranych w liczbie 22 osób członków Rady Główny, przywitała Główny Geodeta Kraju – pani Alicja Kulka.

Po formalizmach, które w takich gremiach są normą pan Marek Michalec – Zastępca Dyrektora Departament Nadzoru i Kontroli (NK) w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii przedstawił prezentację o podstępowaniach [sic!] dyscyplinarnych.

Poczynając od strony 4 Protokołu Prelegent poinformował:

GGK powołała w czerwcu 2023 Zespół do spraw oceny regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Celem prac Zespołu jest ocena obecnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz przedstawienie rekomendacji zmian przepisów prawa w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

Dotychczas odbyło się 5 spotkań Zespołu, ustalono kierunek procedowanych zmian, jako próbę modyfikacji obecnie istniejącego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Określono wstępnie zakresy tematyczne konieczne do regulacji. tj. zakres podmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej, określenie przedmiotu odpowiedzialności (deliktów dyscyplinarnych), katalog kar, szczegóły procedury przed rzecznikiem oraz komisjami wojewódzkimi, określenie formy organizacyjnej oraz formy finansowania organów w ramach procedury.

W ramach prac Zespołu na spotkaniu 2 lutego br. utworzono dwa podzespoły i określono zakres ich zadań. Plany dalszych prac Zespołu i efekty prac zostaną przedstawione na posiedzeniach PRGiK.

Przebieg dyskusji:

K. Lichończak – można by się zastanowić nad karami dla wykonawców a niekoniecznie karanie tylko geodetów uprawnionych, geodeci z uprawnieniami przybijają pieczątki firmom.

D. Pawłowska – Baszak – poważny problem zdefiniowania i rozdzielenia pracy wykonawcy i przedsiębiorcy (podlega odpowiedzialności cywilnej). kogo dotyczy odpowiedzialność dyscyplinarna? Osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, problem ,,podpisywaczy i pieczątkowców”. Jest nieścisłość/niespójność kto ma podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Obecnie jest to wszystko bardzo mocno rozmyte, nie można dalej utrzymywać takiego stanu jaki jest obecnie, ,,pieczątkowiec” nie bierze żadnej odpowiedzialność. Nad tym w/W Zespół będzie pracował.

L. Pietrzak – kto jest odpowiedzialny? To jest przedmiotem konkretnego postępowania dyscyp|inarnego?

A. Żylis – kto jest odpowiedzialny? Skierowanie do rzecznika 2 wniosków: do kierownika prac a drugi w stosunku do osoby która ja wykonywała. Konieczna zmiana przepisów, rozmyta odpowiedzialność. Pojawia się szereg wątpliwości-Kogo karać i za co? Czy wykonawcę? Czy geodetę uprawnionego? Jak karać? Jakie postępowanie zastosować?

L. Pietrzak – czy w porządku jest zapis w art. 46, że rzecznika powołuje wojewoda na wniosek wingika i jest pracownikiem urzędu?

D. Pawłowska – Baszak – problemy zostały zdiagnozowane przez zespół – dziwne podległości, niedociągnięcia. Zaproponowane zmiany zostały przekazane do propozycji zmian do ustawy pgik, zostaną przedstawione konkretne propozycje. Przewodniczący PRGiK – temat jest ważny, są problemy dla rzecznika dyscyplinarnego, które sprawy umarzać a które nie? Konieczne wymagania w uprawnieniach zawodowych one będą musiały być w sprawach zw. z odpowiedzialnością zawodową? Mamy substytut w postaci wykazu prac…nie jest to wykaz prac do których niekoniecznie uprawnienia powinny być.

A. Żylis – jeśli zespół pierwszy dojdzie do konsensusu zmian art. 12 a i b to niewątpliwie trzeba będzie zahaczyć o zmianę art. 48, powiaty przekazują informacje, że ktoś nie zgłasza pracy do wingika zamiast do prokuratury..

M. Puzia – od kiedy my możemy się sprawą zajmować, od kiedy interwencja może nastąpić? Oczekiwania ludzi już budzą nieprawidłowości na etapie wykonywania prace, czy w tym obszarze już tez powinna być interwencja?

P. Bac-Bronowicz – zagadnienie rzeczywiście jest skomplikowane, wydanie odpowiedniego przepisu żeby było dobrze będzie trudne. Można zainspirować się przykładem z RPA – jeśli raz geodeta oddał nieprawidłowe współrzędne nigdy więcej nie mógł zrobić dla tego urzędu pracy.

W dalszej części posiedzenia prezentację dot. funkcji i charakteru narad koordynacyjnych przedstawił Bartłomiej Stecki – zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Po analizie przepisów jasno wynika, że narady maja charakter fakultatywny, nie ma obowiązku, jedynie w art. 28 b mowa o wniosku – daleko niewystarczające żeby mówić o obowiązku narad koordynacyjnych w procesie budowlanym czy projektowania. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne nie określa na kim ciąży obowiązek wystąpienia o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, nie przewiduje sankcji za brak przeprowadzenia narady koordynacyjnej oraz nie wprowadza wymogu dołączania protokołu z narady koordynacyjnej do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia. Z kolei ustawa prawo budowlane nie wymaga dołączenia protokołu z narady koordynacyjnej do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.

Brak wiążącego uzgodnienia w pgik w zakresie narad, to co jest efektem narady koordynacyjnej nie ma wiążącego charakteru, nie jest uzgodnieniem i nie powinno mieć charakteru władczego rozstrzygnięcia. Warto podkreślić, że nadrzędnym celem organizowanych narad koordynacyjnych jest wsparcie inwestora i projektanta w działaniach zw. z właściwym usytuowaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu i wyeliminowanie ew. zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowaniem sieci na tym samym obszarze. Nie jest natomiast uzyskanie przez wnioskodawcę wiążącego uzgodnienia w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia terenu. Przedstawione przez uczestników ewentualne uwagi i zastrzeżenia nie przesądzają o braku możliwości realizacji zamierzenia inwestycyjnego, lecz jedynie wyrażają stanowisko obecnych na naradzie podmiotów wobec projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu.

Jaka jest rola starosty procesie narad koordynacyjnych? Cel główny dbałość o bazę i jej aktualność. Starosta ma za zadanie organizować narady – nie powinien ingerować w stanowiska uczestników narady i zgłaszane przez nich zastrzeżenia. Narada koordynacyjna jest narzędziem dla projektanta.

Przebieg dyskusji:

P.Hanus – jakie jest w związku z tym status projektowanego przebiegu skoro wszystko faku|tatywne? Unikanie narad prędzej czy później będzie miało negatywne skutki …
Refleksja prowadzi do tego, Ze narady koordynacyjne powinny być obowiązkowe.

P.Sikora zauważyła, że ilość narad koordynacyjnych spada, mapa i baza GESUT na dzisiaj jest bardzo niewiarygodna. Często duże firmy branżowe maja własne komórki projektowe, sami projektują, modernizują sieci etc. tylko inwentaryzacje powykonawcze zlecają. Sieci gazowe, sieci wodociągowe, widać jak dużo inwestycji prowadzonych jest poza urzędem i jakąkolwiek procedurą. W ustawie należałoby wpisać co ma być przedmiotem narad a nie odsyłanie do prawa budowlanego.

B.Stecki – trzeba się zastanowić nad obowiązkiem i go wyartykułować. Przepis art. 35 prawo budowlane co wolno organowi sprawdzać. Geodezję interesuje żeby ujawnić to co do tej pory nie było ujawnione, powinien być określony w prawie budowlanym obowiązek przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

GGK – geodezję interesuje pomiar powykonawczy. Trzeba rozważyć jakie prace wykonywać, geodezji jest potrzebny stan faktyczny w terenie. Czy w bazie GESUT powinny być projektowane sieci?
Które działania są potrzebne, na których powinniśmy się skupić?

Zauważono, że wpływy z koordynacji to niemały odsetek dochodów samorządów.

D.Pręgowski – to jednak niewielki przychód… poniżej 10 % przychodów, nie zgadzam się, że koordynowanie służy tylko staroście czy projektantowi, służy zupełnie czemuś innemu. To przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo (prowadzonych inwestycji) i porządek publiczny to jest istota koordynowania, koordynowanie powinno być obowiązkowe dla przyłączy i dla sieci.

W. Kowalski – podczas obowiązywania poprzedniego rozporządzenia rozróżniano sieci projektowane od uzgodnionych, należy rozważyć aby geodezja otrzymywała w gml od projektantów przebieg sieci projektowanych posiadających pozwolenie na budowę, jako element bazy GESUT – przygotowany do pomiaru wykonawczego. Przewodniczący Hanus biorąc pod uwagę przebieg dyskusji wyszedł z propozycją uchwały w tym temacie (w kierunku obligatoryjnym narad koordynacyjnych) wraz z uzasadnieniem na kolejnym spotkaniu PRGiK.

Ad. 5 Przewodniczący PRGiK przedstawił propozycje tematów na rok 2024:

1. Postępowanie dyscyplinarne

2. Narady koordynacyjne

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia ws standardów – analiza i propozycja zmian

4. Ewidencja gruntów i budynków – analiza i propozycja zmian

5. Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii – zakres i procedura nadawania uprawnień zawodowych – ocena działania

6. Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii – mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.

Dyskusja
J.Szulwicsprawa uprawnień w zakresie 7 – spotkanie PTFiT (Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji) to co się dzieje z wykonywaniem prac fotogrametrycznych i to co dostajemy do zasobu, powinno nas martwić. Gdyby PRGiK potrzebowała stanowiska PTFiT to zostanie ono przygotowane.

Jest w budowie rozporządzenie ws. trybu terminów na fotografowanie obiektów -ogromny zakaz jeśli chodzi o fotografowanie też powinniśmy na to spojrzeć.

M.Karabinwykonawcy wykonują pomiar dronem a wykazują jako GPS bo nie wiedzą jak przekazać, te same problemy tachimetrami robotycznymi (wykazanie jako pomiar GPS)

A.lwaniak – zabrakło w Planie Pracy 2024 badań i rozwoju – wykładniczy przyrost wiedzy – zakres geodezji raczej maleje niż rośnie, popatrzmy na nowe kierunki nowe obszary gdzie geodezja może świadczyć usługi i to nie tylko sztuczna inteligencja… “

Głosowanie:

19 (3 członków opuściło obrady wcześniej) za Planem Pracy 2024.

Dodaj komentarz