Z tego artykułu dowiedzą się państwo jak realizuje Główny Geodeta Kraju w osobie pani Alicji Kulki ustawę o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. – dalej zwanej jako oddip (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Należy pamiętać, że GGK jako centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny jest za realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy oddip jest obowiązany do udostępniania informacji publicznej takiej jak: zamierzenia działań, projektach aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań, statusie prawnym lub formie prawnej, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach itp.
Ponadto danymi publicznymi podlegającymi ujawnieniu jest treść i postać dokumentów urzędowych takich jak treść aktów prawnych, dokumentacja kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Resztę rodzaju danych znajduje się w art. 6 ustawy oddip.

I teraz najważniejsze, udostępnienie i to bez wniosków, wezwań, czy proszenia się, przez taki organ władzy jakim jest Główny Geodeta Kraju, dane publiczne jak te wymienione, następuje przez ogłaszanie, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy oddip.

To dlaczego, pani Alicja Kulka – Główny Geodeta Kraju nie ogłosiła na stronach urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej lub nie uczyniła tego inna osoba obowiązana do udostepnienia, narażając się na odpowiedzialność karną z tytułu art. 23 ustawy oddip, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, treści zarządzenia GGK Nr 12 z 28 czerwca 2023 r.?

Poniżej aktualny na 29 maja br. screen ekranu portalu GUGiK ścieżka dojścia:

O tym, że ZARZĄDZENIE NR 12 GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, jest przedmiotem INFORMACJI PUBLICZNEJ podlegającym bezwarunkowemu ogłoszeniu w BIP, to uznał nawet podmiot, który zrealizował nasz indywidualny wniosek o dostęp do informacji publicznej, czego dowodem jest ten dokument:

Przewodniczacy-OZZG-odpowiedz-SWZ-PW.0133.63.2024

Przypomnieć należy, że gdyby nie posiedzenie Sejmowej Komisji PET d/s petycji w dniu 25 kwietnia br., na którym była rozpatrywana nasza Petycja dotycząca art. 11 prawa geodezyjnego, to na pewno nawet do dnia dzisiejszego nie byłoby wiadomo, że Główny Geodeta Kraju wraz z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w tajemnicy przed środowiskiem zawodowym i publicznym zajmuje się odpowiedzialnością dyscyplinarną zawodową mierniczych i geodetów uprawnionych. To w trakcie rozpatrywania Petycji BKSP-144-IX-754/23 w Sejmie przed Komisją PET, pani pani Dyrektor A. Berenson Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w świetle faktów nie można tego inaczej nazwać, zdradziła członkom Komisji Sejmowej informację, że w miesiącu czerwcu Główny Geodeta Kraju powołał Komisję d/s oceny przepisów prawa dotyczących postępowań dyscyplinarnych.

zarzadzenie-Nr-12-GGK-z-2023-r.-powol.-Zespolu-ws.oceny-reg.pr_.dot_.-post-.dyscypl

W skład członków zespołu pani Alicja Kulka GGK na 11 osób powołała 6 Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pozostali to pracownicy GUGiK-u i jeden przedsiębiorca geodezyjny. Czy taki skład gwarantuje właściwą ocenę przedmiotu sprawy? Większość składu Zespołu to osoby, w których obowiązkach jest:

W tej sytuacji składu osobowego “tajnego” Zespołu, chyba nie trudno przewidzieć rezultaty?!

Dodaj komentarz