W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 4 października 2019 r. Sygn. akt II Kp 357/19, które uchyliło w całości postanowienie Prokuratury Rejonowej w Otwocku o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Kartografii Powiatu Otwockiego w dniu 29 października 2018 r. w Otwocku, woj. mazowieckiego, poprzez zwrócenie się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o przeprowadzenie kontroli terenowej opracowania geodezyjnego,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów zwraca się z apelem do wszystkich Firm Geodezyjnych działających w Powiecie Otwockim o zgłaszanie nam lub bezpośrednio do Prokuratury Rejonowej w Otwocku przypadków podejmowania przez Starostę Otwockiego kontroli terenowej w toku prowadzonej weryfikacji operatów technicznych, bądź gdy zwracał się z wnioskami o ich wszczęcie do organu wyższego stopnia, tj. Mazowieckiego WINGiK. Proszę pamiętać, że w tych sprawach będziecie Państwo mieć status pokrzywdzonych.

Sędzia oceniając akta postępowania Prokurator Prokuratury Rejonowej w Otwocku, który stwierdził, że postępowanie Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Kartografii mieściło się całkowicie w granicach jego uprawnień i wynikało z przepisów prawa, stwierdził:

Prokurator podjął decyzję nie mającą żadnego oparcia w przepisach ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
W odczuciu Sądu rozpatrującego przedmiotowe zażalenie, decyzja Prokuratora o umorzeniu śledztwa, oparta na przesłance zawartej w treści uzasadnienia do tej decyzji, jest błędna. Nie sposób zgodzić się z Prokuratorem, że postępowanie Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Kartografii mieściło się całkowicie w granicach jego uprawnień i wynikało z przepisów prawa.Zdaniem Sadu rozpatrującego zażalenie pokrzywdzonej, na decyzję Prokuratora o umorzeniu śledztwa, ten ostatni niewłaściwie ocenił zdarzenie, że nie nosi ono znamion przedmiotowych czynu zabronionego.

Zgodnie z art. 231 § l k.k. odpowiedzialności karnej podlega funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku jest przestępstwem umyślnym, które można popełnić zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym (zachodzi on, gdy sprawca uświadamia sobie, iż przekraczając uprawnienia lub nie dopełniając obowiązku, sprowadza zagrożenie dobra publicznego lub prywatnego i z tym się godzi).

Sąd zauważył, że przepis art. 12b ust. l ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

W ocenie Sądu ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne nie przewiduje ponadto, aby w toku prowadzonej procedury weryfikacyjnej przez Starostę, organ ten zwracał się do organu wyższego stopnia o dokonanie kontroli terenowych.

Działający z upoważnienia Starosty, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, nie miał więc uprawnień do występowanie w toku prowadzonej weryfikacji do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o przeprowadzanie kontroli terenowej w toku weryfikacji przekazanych przez pokrzywdzoną zbioru danych.

Prokurator mając na uwadze w/w okoliczności jak i treść pism Głównego Geodety Kraju, zalegającego w aktach niniejszej sprawy, powinien podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia materiału dowodowego w niniejszej sprawie.

GGK dwukrotnie (5.02.2019 r., 4.07.2019 r.) w sprawie Otwockiej “kontroli terenowej” stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że starosta nie powinien, na etapie niezakończonego procesu weryfikacji, angażować w postępowanie w sprawie przyjęcia wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, organu wyższego stopnia.”

Także w piśmie do PTG z 4 lipca 2019 r. GGK jako centralny organ administracji rządowej stwierdził 

W tej kwestii Sąd zajął stanowisko, że “Niezbędnym jawi się również przesłuchanie pana Sebastiana Bały,” (MWINGiK) “na okoliczności związane z kontrolą terenową w toku trwającej procedury weryfikacyjnej dokonywanej przez Starostę oraz informacji przesyłanych przez Mazowiecki wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego starostom oraz prezydentom miast w zakresie tychże kontroli (vide: pismo z dnia 18.04.2019 r. – k. 53-55).

I wreszcie to, od czego zaczęliśmy. Sąd ocenił:

“Prokurator powinien podjąć dodatkowe czynności w celu ustalenia czy poza skarżącą doszło do naruszenia interesu prywatnego innych osób (i przesłuchania tychże) oraz uzupełnienia materiału w zakresie ustalenia strony podmiotowej przestępstwa. W tym celu Prokurator powinien ustalić, czy Starosta podejmował wcześniej w innych sprawach w toku prowadzonej weryfikacji kontrole terenowe, bądź zwracał się z wnioskami o ich wszczęcie do organu wyższego stopnia, czy też działanie wobec skarżącej było odosobnione.”

W sprawie umorzenia postępowania przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Otwocku zwracaliśmy się również do Prokuratury Krajowej.

OZZG.10.01.2019.SC_

Była też prośba związków skierowana do Sądu Rejonowego o przyspieszenie postępowania.

OZZG_20092019

W najbliższej przyszłości mamy zamiar zwrócenia się z zapytaniem do Starosty Otwockiego, czy awansując byłego Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku na stanowisko Geodety Powiatowego był w posiadaniu informacji o zamiarze umorzenia przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Otwocku prowadzonego postępowania w sprawie: przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ?

A także poinformujemy starostę o zapadłym Przed Sądem Rejonowym w Otwocku postanowieniem o uchyleniu prokuratorskiego postanowienia o umorzeniu śledztwa i jakie, w zwiazku z tym, są zamiary Starosty? Czy rozważa możliwość zawieszenia obecnego Geodety Powiatowego w pełnieniu obowiązków do czasu zakończenia postępowania?

O dalszych losach sprawy będziemy informować na bieżąco.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Michau
Michau
4 lat temu

A ja akurat jestem za tym,aby odbywały się kontrole w terenie jak patrzę na działania niektórych kolegów geodetów.

Renata Panchyrz
Editor
4 lat temu

Jednym słowem sprawa rozwojowa i toczy się po naszej myśli. Dość bezprawnych działań administracji geodezyjnej !!