Dzisiaj, drogą elektroniczną zostało przekazane wystąpienie Zarządu Krajowego OZZG, do Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra rozwoju, pracy i technologii, w którym apelujemy o możliwie jak najszybszą, zmianę § 42 ust. 4 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429).

OZZG.02.04.2020.LP_

Apel ten jest pokłosiem artykułu o źle użytej partykule “nie w treści jednego zdania przejściowego przepisu ww. rozporządzenia o nowych standardach technicznych, autentycznie oczekiwanego od 9 lat przez zawodowe środowisko geodezyjne a szczególnie przez geodetów uprawnionych.

Przez ostatnie 2 lata sprawa przepisu z 2011 r. o standardach, była szeroko dyskutowana i analizowana, także przez specjalnie do tego celu powołany 21 września 2018 r. Zespół ds. oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi, a po przekazaniu do GGK analiz eksperckich, rozwiązany 26 września 2019 r.

Nasz Apel do Wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii to swoisty Protokół z Weryfikacji pracy Centralnych organów administracji rządowych właściwych w sprawach geodezji i kartografii a wymienionych w Rozdziale 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. To te organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są odpowiedzialne za treść i formę ogłoszonych w rozporządzeniu technicznych standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu.

Analogia do “Protokołu z weryfikacji” nasuwa się sama, bo to przecież my tym narzędziem jesteśmy obdarzani w każdej faktycznej oraz urojonej sytuacji naruszeń prawa. Teraz Prawodawca jest tym podmiotem, który jest odpowiedzialny za powstanie przepisu, który po przeczytaniu do końca, się automatycznie samo-resetuje do stanu sprzed wydania.

Prawodawca, miał za zadanie określić zasady obowiązywania starych standardów w okresie przejściowym do prac geodezyjnych, które miały miejsce pomiędzy datą wejścia w życie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy… z 16.04.2020 r. a datą przed wejściem w życie nowego rozporządzenia. Czyli chodziło o okres pomiędzy 31 lipca br. a 21 sierpnia br.

Lecz niestety przez niepotrzebne użycie partykuły “nie” przepis nabrał znaczenia samo-kasującego:

Do prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe

A wystarczyło zapisać:

Do prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. Czy to takie trudne?

Jak to jest w starym przysłowiu „kowal zawinił, Cygana powiesili” tak i tutaj całe odium złej pracy… spada na weryfikatorów i geodetów, którzy wszystkie prace wykonane od 31 lipca br. powinni byli wykonać wg. starych standardów z 2011 r.

Jeśli sporządzili wg. nowych standardów technicznych z 18 sierpnia br. to dopuścili się “naruszenia przepisów prawa“, co przez okres nadchodzących 3 lat, dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, może skutkować postępowaniem, z zawodowej odpowiedzialności dyscyplinarnej (art. 46 pkt 1 uPgik).

Dlatego jest tak ważna, jak najszybsza, zmiana tego przepisu o co gorąco apelujemy do Ministra Gowina.

Dodaj komentarz