4.Dezyderat w sprawie kompleksowej analizy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozważenia podjęcia pracy nad nową ustawą regulującą kwestie prawa geodezyjnego i kartograficznego (dotyczy petycji nr BKSP-144-IX-719/23)

Dezyderat nr 4
Komisji do Spraw Petycji do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie kompleksowej analizy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozważenia podjęcia pracy nad nową ustawą regulującą kwestie prawa geodezyjnego i kartograficznego uchwalony na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2023 r.

Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2023 r. rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (BKSP-144-IX-719/23).

Celem petycji było zainicjowanie działań ustawodawczych zmierzających do uchylenia niektórych regulacji wprowadzonych do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcy proponują wykreślenie następujących przepisów z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

a)        w treści art. 12 ust. 2 pkt 4 zwrotu „nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych”;

b)        w art. 12 – ust. 2a, 2b, 2c, 2d i 2e.

Przepisy te dotyczą terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów (określenia terminu, odstępstwa, przedłużenia, przywrócenia terminu), a także ograniczenia zakresu prac geodezyjnych, które mogą być objęte jednym zgłoszeniem. Wnioskodawcy uzasadniali swoje żądania potrzebą uproszczenia i odbiurokratyzowania procedury zgłoszenia zamiaru wykonania prac geodezyjnych.

W ocenie wnioskodawców zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą z dnia 16 kwietnia 2020 r. spowodowały: administracyjne ograniczenie czasu wykonania prac do jednego roku, wprowadzenie zakazu zgłaszania większej ilości asortymentów prac w jednym zgłoszeniu, a także ograniczenie możliwości zwiększenia zakresu prac tylko do obszaru bezpośrednio do niego przyległego.

Komisja do Spraw Petycji w pierwszej kolejności zwraca się o podjęcie kompleksowej analizy przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności o ocenę jej dostosowania do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych oraz ustrojowych. Komisja zwraca uwagę m.in. na fakt, że Prawo geodezyjne z 1989 r. oparte jest na dekretach z lat pięćdziesiątych i wcześniejszych (np. z dnia 24 kwietnia 1952 r. oraz z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej i z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości), a użyte w tych przepisach sformułowania „do prezydium właściwej powiatowej, miejskiej rady narodowej” zmieniono na „do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Przy tej okazji należy również rozważyć ewentualne zmiany konstrukcji samych przepisów i procedur. Nie wystarczy więc ograniczyć zmiany do wykreślenia wskazanych w petycji przepisów, pozostawiając na kolejne lata przepisy sformułowane w sposób anachroniczny i oderwany od współczesnych realiów, tym bardziej że takie działanie mogłoby oznaczać powrót do negatywnej praktyki nadużywania prawa, czyli przede wszystkim utrudnienia w zakresie efektywnego realizowania zadań przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – w postaci niemożności wyegzekwowania obowiązku przekazywania danych i dokumentów przez podmioty prowadzące prace geodezyjne. Proponowana zmiana nie wywiera żadnego wpływu na „obowiązek przekazywania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” i nadal ten obowiązek będzie ciążył na podmiotach wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne, pomimo że obowiązek ten budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami Unii Europejskiej. Nie wpłynie również na ograniczenia dostępu organów i podmiotów chcących podjąć prace geodezyjne na danym obszarze do wiarygodnych zbiorów danych lub dokumentów.

Podjęcie prac nad zmianami w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w ocenie Komisji, musi się wiązać z uwzględnieniem kompleksowych i podstawowych kwestii dostosowania przepisów prawa do gospodarki wolnorynkowej, a dopiero to może być przesłanką do zmian samych procedur i ich udoskonalenia. Oznacza to zatem – w przekonaniu Komisji – konieczność podjęcia pracy nad nową ustawą regulującą kwestie prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Przewodniczący Komisji
(-) Rafał Bochenek

Dodaj komentarz