W SYTUCJI GDY STAROSTA JE W OGÓLE NIE WYKONYWAŁ

Na skutek skargi Przewodniczącego KZ OZZG z 13 marca 2023 r. skierowanej do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wielkopolskim w związku z notorycznym uchylaniem się Starosty Wschowskiego  od należytego wykonywania zadań, Inspektor uznał 7 rodzajów zarzutów stawianych w skardze.

Skarga wymieniała szereg zadań nałożonych przez art. 7d pkt 1 ustawy Pgik stanowiącego, że do starosty należy w szczególności prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

„a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

  • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, (..),
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, (..),

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu rejestru cen nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnychobiektów topograficznych (..),

c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych (..)”.

Szczegóły skargi, jak również odpowiedzi na skargę można przeczytać w publikowanych poniżej dokumentach.

O NIEZWŁOCZNE USTOSUNKOWANIE SIĘ DO ZARZUTÓW

Lubuski Inspektor, miast przeprowadzić szczegółową kontrolę starosty w przedmiocie zarzuconych czynów lub ich braku, 14 marca 2023 r. kieruje do Starosty Wschowskiego pismo o niezwłoczne ustosunkowanie się do zarzutów, a także o przekazanie elektronicznych kopii dokumentów potwierdzających zawarte w nim informacje.

Starosta Wschowski w dniu 24 marca 2023r. przesłał do LWINGiK pismo z 22 marca 2023r., znak OSE.1510.1.2023, zawierające ustosunkowanie się do skargi oraz wskazał w nim o przekazaniu stosownych załączników na serwer FTP tut. Inspekcji.

Niestety ustosunkowaniem Starosty Wschowskiego nie dysponujemy ale z odpowiedzi LWINGiK można wywnioskować, które części tego dokumentu swe źródło mają w „USTOSUNKOWANIU” Starosty.

NIE MA INFORMACJI ŚWIADCZĄCYCH O PRZYPADKACH NEGATYWNEJ WERYFIKACJI

Na przykład uzasadnienie częściowe odpowiedzi LWINGiK do nieuznania tematu niezaktualizowanych baz:

Nie podzielam natomiast Pana obaw, że niewykonanie przez Starostę Wschowskiego do dnia 31 grudnia 2022r. obowiązku dostosowania baz danych do obowiązujących przepisów prawa może prowadzić do patowej sytuacji, w której wykonawcy nie będą mogli skutecznie przekazać organowi wymaganych przepisami prawa zbiorów danych w plikach GML w schemacie rozporządzenia z 23 lipca 2021r. W przedmiotowej skardze ani w udostępnionej przez Starostę korespondencji z wykonawcami prac geodezyjnych nie ma informacji świadczących o przypadkach negatywnej weryfikacji wyników prac z tego powodu. ”

Jakieś to dziwne, to strona LWINGiK-owi ma przedkładać dowody sprzeniewierzenia starosty aby organ odpowiedzialny I ZOBLIGOWANI DO KONTROLI mógł wykazać nieprawidłowości? A może tak organ sam by przeprowadził kontrole i ogłosił na tej podstawie wyniki… np. ilościowo, ile tysięcy powinno być negatywnych weryfikacji a wskutek interesu Starosty Wschowskiego sfałszowano wyniki weryfikacji.

NIE MOGĄC WYKORZYSTAĆ PLIKÓW GML ZMUSZENI BYLI PONOSIĆ ZWIĘKSZONY NAKŁAD PRACY

Jednak Inspektor dopatrzył się negatywnych efektów w tej sprawie pomimo „braku dowodów”:

Natomiast nie ulega wątpliwości, że przyjmując wyniki prac wraz z plikami GML wg nowych modeli pojęciowych, bez uprzedniego dostosowania odpowiednich baz danych, pracownicy Starosty do dnia 13 marca 2023 roku, nie mogąc wykorzystać otrzymanych plików GML, zmuszeni byli edytować dane w bazach na podstawie szkiców i współrzędnych zawartych w operatach technicznych, czyli ponosić zwiększony nakład pracy w celu aktualizacji baz danych prowadzonych wg nieobowiązujących modeli pojęciowych, co uznaję za stan dalece niewłaściwy, gdyż oznacza, że weryfikacja wyników prac kończyła się wynikiem pozytywnym pomimo, że w rzeczywistości nie była prowadzona w pełnym zakresie, tzn. także w zakresie spójności przekazywanych zbiorów danych, o którym mowa w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik. W tym zakresie Starosta nie realizował swych zadań prawidłowo.”

I TYLKO TYLE? NIE REALIZOWAŁ SWYCH ZADAŃ PRAWIDŁOWO?! Przecież te zadania w ogóle nie były realizowane.

NOWY WYKAZ KODÓW NOWE ZNAKI UMOWNE DLA OBIEKTÓW EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW od 31 lipca 2022 r.

Inna sprawa, aktualizacja bazy EGiB spowodowana rozporządzeniem z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, która spowodowała, że obiekty wyszczególnione w Załączniku nr 4 pt.: „STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA MAPY ZASADNICZEJ, W TYM ZAKRES JEJ TREŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH SKAL ORAZ ZNAKI UMOWNE” w Rozdziale 4Ewidencja gruntów i budynków” zawierają nowy wykaz kodów dla obiektów ewidencji gruntów i budynków – to po pierwsze. Po drugie – wprowadzono nowe znaki umowne dla reprezentowania obiektów ewidencji gruntów i budynków. I to wszystko Starostowie powinni byli wprowadzić, zgodnie z § 13 z dniem 31 lipca 2021 r.

A CO STWIERDZIŁ LWINGiK?

„Z kolei nie widzę możliwości odniesienia się do wniesionej uwagi, że raporty z walidacji przez wykonawców prac plików GML, wydawanych przez Starostę z bazy EGiB, zawierają tysiące błędów, gdyż nie wskazał Pan jakiego typu były to błędy. Proszę zwrócić uwagę, że prawodawca mając świadomość, że większość baz danych EGiB w kraju nie spełnia wielu nadmiernych wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29 marca 2001 roku, wprowadził nowe rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które znacznie uprościło model pojęciowy tej bazy, a na jej dostosowanie wyznaczył termin do dnia 31 grudnia 2023 r. (§ 44 ust. 1 ww. rozporządzenia), a w zakresie identyfikatorów działek i budynków nawet do dnia 31 grudnia 2024r. (§ 44 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia). W tej sytuacji działania organu prowadzącego ewidencję skierowane na poprawianie baz danych z powodu niezgodności z dotychczasowym modelem pojęciowym byłyby dalece nieracjonalne.”

Może i nieracjonalne ale już od czasów rzymskich wiadomo Dura lex, sed lex. Czy organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są od oceny racjonalności aktów prawnych, a może jednak od realizowania nałożonymi tymi aktami obowiązków i zadań?

ALEKSANDER BOŃKA OCENIŁ NEGATYWNIE DZIAŁANIA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Te przykłady, w liczbie dwóch, choć w odpowiedzi jest ich znacznie więcej, każą się zastanowić nad faktem, czy wojewódzki organ służby jest w swych ocenach proporcjonalny do podległego mu w sprawach geodezji i kartografii Starosty Wschowskiego?

Chociaż w efekcie końcowym Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Aleksander Bońka ocenił negatywnie działania Starosty Wschowskiego:

Reasumując niniejsze odniesienie do zarzutów Pana skargi skierowanych wobec Starosty Wschowskiego, ujętych ogólnie jako uchylanie się od należytego wykonywania zadań nałożonych nań przez art. 7d pkt 1 ustawy Pgik, stwierdzam, że jest ona w części zasadna, a uznałem jej słuszność w zakresie:

  1. błędności identyfikatorów materiałów zasobu w zakresie części dokumentów elektronicznych zawartych w operatach technicznych zcyfryzowanych na podstawie § 14 i 15 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zasobu,
  2. nieudostępniania materiałów zasobu do zgłoszonych prac geodezyjnych w zakresie dokumentów kartograficznych i rejestrowych, czego wymów wynika bezpośrednio z art. 12 ust. 3 ustawy Pgik,
  3. nieprawidłowego sposobu doręczania wykonawcom prac protokołów weryfikacji z wynikiem negatywnym, tzn. poprzez wymuszanie na nich aby uważali za akt ich doręczenia kliknięcie komunikatu w serwisie Geoportal Powiatu Wschowskiego,

d) nienależytego rejestrowania w bazie EGiB informacji o budynkach oraz punktach granicznych,

e) niewypełnienia w wymaganym terminie, tzn. do dnia 31 grudnia 2022 roku obowiązku dostosowania baz danych GESUT i BDOT500 do przepisów nowych rozporządzeń wykonawczych, czyli odpowiednio § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie GESUT oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie BDOT500,

f) naruszenia § 17 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie GESUT5 poprzez brak podjęcia stosownych działań skierowanych na wyegzekwowanie od wykonawcy baz GESUT ich wykonania zgodnie z obowiązującym modelem pojęciowym,

g) udzielenia przez Starostę nieprawdziwej informacji o stosowanym modelu pojęciowym bazy EGiB, jako modelu wg rozporządzenia z 2021 roku.

Mając na uwadze, że w zakresie zarzutów, które uznałem za zasadne, Starosta Wschowski jeszcze nie zakończył realizacji działań podjętych w ich zakresie lub nadal nieprawidłowo realizuje objęte nimi zadania, kopią niniejszego pisma zwracam się do Starosty o zaprzestanie nieprawidłowych praktyk oraz o nasilenie podjętych działań, aby w możliwie najszybszym terminie zostały pomyślnie zakończone.”

IMPERIUM MARNOTRASTWA

„Starosta Wschowski jeszcze nie zakończył realizacji działań” pomimo, że powinien je zakończyć do końca 2022 r. Czy w takim razie Starosta Wschowski nie naruszył prawa karnego Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Już sama odpowiedź na skargę sporządzona przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Aleksander Bońka na 21 stronach jest wystarczającym materiałem uzasadniającym sporządzenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tzw. urzędniczego polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez Starostę Wschowskiego na szkodę interesu publicznego oraz interesów prywatnych osób niewłaściwie i niewystarczająco obsłużonych w wyniku opłaconych zgłoszeń prac geodezyjnych.

Czy mamy słuszność przeczytajcie 21 stron odpowiedzi na skargę:

Lubuski-WINGiK-Odp.-na-skarge-OZZG-na-Staroste-Wschowskiego-2023.04.12

LWINGiK-GK.1410.1.2023.AByl-Wezwanie-Starosty-Wschowskiego-o-ustosunkowanie-sie-do-skargi

skarga-do-LWINGiK-podpisana

Dodaj komentarz