Przedawnienie korupcji

15 lat gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

10 lat gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

5 lat gdy chodzi o pozostałe występki.

Czyn zabroniony opisany w art. 231 kk jest ścigany z urzędu. Jego przedawnienie następuje po upływie pięciu lat od jego popełnienia.

Zawiadomienie o przestępstwie jest pisemną lub ustną informacją osoby fizycznej, instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, skierowaną do organów ścigania (prokuratora, Policji lub innego organu uprawnionego do prowadzenia dochodzenia) o fakcie popełnienia przestępstwa. Może ono stanowić podstawę wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.

Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu – z mocy art. 304 § 2 k.p.k. – ciąży na instytucjach państwowych i samorządowych.

Instytucjami państwowymi są organy władzy, organy administracji rządowej (ogólnej i szczególnej), organy wymiaru sprawiedliwości (sądy i trybunały), inne organy państwowe (NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prokuratura), a także instytucje sprawujące funkcje z zakresu zarządu państwowego, np. ZUS. Instytucje samorządowe to organy samorządu terytorialnego i samorządu zawodowego, np. izby lekarskie. Takiego obowiązku nie ma instytucja społeczna, mimo że należy ją zawiadomić o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, jeśli złożyła zawiadomienie o przestępstwie (art. 305 § 4)

A tak bardzo często jest szermowane kłamstwo, że organy administracji geodezyjnej są bezkarne.

Że tylko wobec nas mierniczych i geodetów prawo, szczególnie to geodezyjne jest represyjne.

Dodaj komentarz