Zarząd OZZG poprzedniej kadencji ponad rok temu podjął inicjatywę w sprawie nowelizacji i urealnienia stawek biegłych. Było to wynikiem inicjatywy z marca 2023 roku Wiceprzewodniczącego Związku Robert Jawor, który podjął tą kwestię przy okazji omówienia warunków ekonomicznych i gospodarczych jakie zaistniały w ostatnich latach, oraz nowelizacji przepisów w sprawie  zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych w artykule publikowanym na stronie ozzg.pl
Wskazany taż został kierunek możliwej szybkiej nowelizacji tj. podniesienia mnożnika procentowego wobec trwałego utrzymywania się na niezmiennym poziomie kwoty bazowej.

Początkiem czerwca Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów podjął decyzję w sprawie przesłania do Ministerstwa Sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro, pisma w sprawie rewaloryzacji stawek biegłych sądowych określonych w rozporządzeniach.
Termin nie został przypadkowo wybrany. Zbiegał się bowiem z publikacją pozytywnych wyników makroekonomicznych i spadku inflacji o czym informował rząd. Niedługo po tym Związek otrzymał wymijającą odpowiedź, z której wywnioskować można było że w połowie 2023 roku ministerstwo ledwie dostrzegło problem po niemal siedmiu latach od ostatniej zmiany w tych przepisach. Następnie jak wiemy nastąpił okres kampanii przedwyborczej i kształtowania się koalicji rządzącej, zmian w ministerstwach itd. To nie sprzyjało pracom nad istotną kwestią dla grona biegłych. 

Finalnie po różnych inicjatywach i kontaktach z ministerstwempiśmie z listopada po raz kolejny Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę na czynniki natury ekonomicznej wynikające z danych Głównego Urzędu Statystycznego – siedmioletniego okresu. W wyniku czego Związek otrzymał odpowiedź z której wynikało że ministerstwo wszczęło wyczekiwany proces legislacyjny .

Pismo-DPG-do-Wiceprzewod.-OZZG-dot.-podwyzek-dla-bieglych-sadowych


Dziś doczekaliśmy się zmian, które należy uznać za doraźnie i niewystarczające oraz dalece spóźnione. Jest to jednak znaczne podniesienie stawek względem tych ustalonych w styczniu 2017 roku. Poziom waloryzacji bowiem przekroczył 30%.
W 2020 roku na podmioty geodezyjne w wyniku nowelizacji prawa geodezyjnego zostały nałożono dodatkowe obowiązki, wymagania, oraz koszty. Istotne znaczenie ma brzmienie art. 12 ustawy ale również inne rozwiązania prawne. Dlatego też miejmy nadzieję, że obecny zarząd Związku podejmie działania w kierunku podniesienia stawek i dalszych zmian załącznika nr 2 (typowych czynności technicznych biegłych z zakresu geodezji i kartografii) o nowe czynności i prace wynikające z ustawy i przepisów wykonawczych w obecnym brzmieniu.

Ogłoszone przepisy w sprawie stawek wynagrodzenia biegłych mają następujące obowiązujące brzmienie.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym zostało ogłoszone w dniu 2024-04-24 w następującym brzmieniu.

D20240627


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym ogłoszone w dniu 2024-04-23 w następującym brzmieniu.

D20240615


Przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia.
Do opinii, które zostały zlecone przez sąd w postępowaniu cywilnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i zostały wydane w terminie wskazanym przez ten sąd w postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego, stosuje się przepisy dotychczasowe.

By Robert

Dodaj komentarz