Wczoraj (23.06.2022) Pani Lidia Wyszomirska główny specjalista Wydziału Geodezji Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii przesłała na mail biura OZZG pismo podpisane przez Pana Piotra Uścińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii wraz z projektem rozporządzenia w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu w ramach konsultacji publicznych.

Projekt-rozporzadzenia-ORTOFOTO

Zalacznik-ORTOFOTO

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Anna Bober – Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i
Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji
i Kartografii
Tel. (22) 532 25 48
e-mail: anna.bober@gugik.gov.pl

Pan Adam Baryłka – Dyrektor Departamentu Architektury,
Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Tel. (22) 323 40 01
e-mail: SekretariatDAB@mrit.gov.pl

Wraz z projektem został udostępniony dokument pt.: OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OSR-ORTOFOTO

po którym można by sądzić, że cały PROJEKT wraz z dokumentami towarzyszącymi został przygotowany przez GUGiK tak jak i wszystkie poprzednie projekty rozporządzeń. Po czym tak sądzimy?

Właśnie po OSR gdzie jak zwykle w pkcie 6. Wpływ na sektor finansów publicznych, gdzie skutki w milionach złotych winny być rozpisane na 10 lat, oraz

w pkcie 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, nie wykazano żadnych nominałów finansowych.

Jedyne co, to podano informację, że:

Regulacje prawne zawarte w projekcie rozporządzenia nie mają bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w tym na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

oraz to jeszcze ciekawsze:

Wprowadzone zmiany umożliwiające automatyzację procesu produkcji, po stronie przedsiębiorstw przyspieszą proces realizacji prac nad aktualizacją danych gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.  Wpłynie to na obniżenie kosztów działalności tych przedsiębiorstw, co przełoży się na usprawnienie procesu aktualizacji danych gromadzonych w ww. bazach danych i ich dostępność dla użytkowników.

W tym miejscu wspomnieć należy, że identyczne ustalenia zostały zawarte w OSR dot. rozporządzenie ws. BDOT500 oraz standardów Mapy Zasadniczej (2021) gdzie nie wykazano ani złotówki obciążeń dla sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw, co było niestety wierutnym kłamstwem.

OZZG obecnie przeprowadza ankietę w postaci zapytań o inf. publ. dotyczącą poniesionych przez starostwa kosztów wprowadzenia rozporządzenia ws BDOT500 i MZ.

Działaniem tym chcemy udowodnić, że za nakładaniem na samorządy terytorialnego stopnia powiatowego nowych obowiązków powierzonych, bo prowadzenie PZGiK to obowiązki powierzone, nie idą żadne środki finansowe z budżetu państwa.

W zasadzie, teza ta już została udowodniona, chociaż jeszcze nie wszystkie jednostki odpowiedziały.
Na 165 powiatów oraz miast na prawach powiatów (w pierwszym roku działania rozp. ws BDOT500 i mz) REALNY I FAKTYCZNY KOSZT TO 6 294 812,62 ZŁ (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwanaście złotych 62 gr)

PYTANIA W RAMACH WNIOSKU O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy:

Uzasadnienie-ORTOFOTO

Gdyby ktoś chciał sam przesłać uwagi to podajemy link do Formularza zgłaszania uwag.doc

By eljotpi

Dodaj komentarz