NOWE OŚWIADCZENIE WYELIMINUJE KONSEKWENCJE OCZEKIWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ I INWESTORA NA WYNIKI WERYFIKACJI

Za sprawą projektu Ministra Klimatu i Środowiska opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (legislacja.rcl.gov.pl) udostępniony został

projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

(nr UD375 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Zmiany dotyczą wielu ustaw lecz głównie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389), oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 176), zwanej dalej „specustawą drogową”.

I to zmiany projektowane w tej ostatniej są tymi, które z racji NAPRAWIANIA wad ostatniej nowelizacji przepisów geodezyjnych nas Mierniczych najbardziej interesują. A sprawa dotyczy…

Od 27 marca 1995 r. w przepisach z zakresu geodezji i kartografii, za sprawą Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133), aż do 31 lipca 2020 r., a dokładniej Rozdziału 6 „Geodezyjna dokumentacja powykonawcza” § 21 wykonawca prac geodezyjnych przekazywał równocześnie:

1) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa w § 20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

2) kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.”

Należy podkreślić, że przy takim stanie prawnym w trakcie tych 27 lat zbudowano geodezyjne bazy danych (BDOT500, GESUT, EGiB oraz MZ). Czyli nie istniał żaden empiryczny dowód na to, że procedura równoległego przekazywania map kierownikowi budowy a wynikowej dokumentacji geodezyjnej powiatowym ośrodkom wg. odrębnych przepisów. Przez dziesięciolecia nikt nie negował tego ustroju prawnego, aż do czasu nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne zaproponowanej przez byłego GGK – W. Izdebskiego, która weszła w życie 31 lipca 2020 r., pomimo ostrej krytyki całego środowiska mierniczo – geodezyjnego. Aż do teraz.

W uzasadnieniu projektu ustawy nr UD375 miedzy innymi czytamy:

Należy zauważyć, że w oparciu o dotychczasowy schemat działania zostały stworzone przez zarządców dróg publicznych jako inwestorów inwestycji drogowych harmonogramy poszczególnych etapów budowy dróg publicznych oraz zostały zawarte umowy z wykonawcami robót budowlanych. Wprowadzenie nowej procedury administracyjnej wyeliminuje dotychczasowe konsekwencje związanej z koniecznością oczekiwania przez wykonawcę i inwestora na wyniki weryfikacji inwentaryzacji co może spowodować przekroczenie napiętych harmonogramów realizacji dróg publicznych.

Dlatego też proponuje się zmianę specustawy drogowej polegającą na dopuszczeniu dołączania do wniosków o pozwolenie na użytkowanie drogi publicznej mapy opatrzonej oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Zarząd OZZG w piśmie OZZG.22.01.2022 z 20 czerwca 2022 r. z dużym poparciem i aprobatą przyjął projekty rozwiązań, a szczególnie te, które dotyczą art. 6 pkt 6 projektu ustawy, Choć uważamy, że w projektowanym ust. 1a,

„1a. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie drogi dopuszcza się dołączanie mapy, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzonej, zamiast klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 tej ustawy, oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

tekst od wyrazu „albo” do końca zdania, powinien zostać usunięty, ponieważ dubluje obowiązujące już, identyczne rozwiązanie użyte w pkt 7a i 7b art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne . Powtórzenie uprawnienia wykonawcy prac geodezyjnych o możliwości składania na mapach oświadczeń o uzyskaniu pozytywnej weryfikacji w innej ustawie, prawdopodobnie może być traktowane jako naruszenie zasad prawidłowej legislacji.

Ponadto, obawiamy się, że to, co może stwarzać konflikty pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, (a jak może to na pewno tak będzie) to wyróżnik obiektu budowlanego „drogi”. Powstaje pytanie, a co z całą infrastrukturą wokół drogową, tzw. towarzyszącą, którą Organy mogą nie uznać “drogą“, jak np. uzbrojenie podziemne, obiekty do których jest odprowadzana woda z opadów, czy wreszcie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)?

Konfliktów wynikających z różnej interpretacji przepisu przez wykonawców a organów administracji geodezyjnej, która mapa jest inwentaryzacją drogi, a która tylko infrastruktury drogowej, co mogłoby dyskwalifikować, zdaniem organów, z możliwość skorzystania z projektowanego „oświadczenia” może być wiele. Znając inwencję twórczą organów administracji geodezyjnej, problemów może być wiele.

takich sytuacji było już wiele gdzie administracje, geodezyjna i budowlana, miały sprzeczne interpretacje. Ostatnia to chociażby art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, w kwestii informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji.

Dlatego proponujemy rozważyć bezpośrednie wprowadzenie do przedmiotowego projektu ustawy zmieniającej inne ustawy, zmiany przez dodanie nowego art. 9 (następne artykuły przesunąć o 1) o treści:

„art. 9. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990) wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 2 pkt 7b otrzymuje brzmienie:

„7b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej;”

  • po pkcie 7b dodaje się pkty 7c i 7d w brzmieniu:

„7c) Oświadczenie o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7d) . Treść oświadczenia o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej, o którym mowa w ust. 1a, zawiera identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych, dane identyfikujące wykonawcę prac geodezyjnych, datę przekazania wyników prac geodezyjnych oraz nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazano wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych.”

Naszym zdaniem propozycja Ministra Klimatu i Środowiska jest świetną odpowiedzią na niekonstytucyjny tryb weryfikacji wprowadzony w geodezji (Art. 78 Konstytucji RP). Obowiązek weryfikacji przez urzędnika operatów technicznych, map, plików z danymi ma jedynie na celu formalistyczne sprawdzenie tych materiałów co do zgodności ich formy z przepisami prawa a nie sprawdzenie danych pomiarowych pod względem rzetelności, wiarygodności oraz zgodności ze sztuką zawodową. Aby zrealizować te ostanie uwarunkowania urzędnik musiałby weryfikować wynik prac w trakcie pomiaru a na to nie zezwala weryfikatorom ustawa.

Dlatego cofniecie uzależnienia przekazania inwestorowi zleconych map od weryfikacji urzędnika wprowadzi nową jakość, faktyczną odpowiedzialność autora map, a przede wszystkim właściwe prowadzenie postepowań rozstrzygających rzetelność i kwalifikacje weryfikatorów. Teraz ocena negatywnych protokołów weryfikacyjnych nie bedzie zdominowana przez obawę strat finansowych wykonawców, co zapewne zwiększy ilość oprotestowani weryfikacji. Tym samym, weryfikacje powinny poprawić się jakościowo.

Proszę pamiętać, że przez 27 lat mapy z inwentaryzacji były opatrywane wyłącznie podpisami mierniczych, bez weryfikacji urzędniczej, i jakoś do żadnej katastrofy nie doszło z tego tytułu. Natomiast w wyniku urzędniczych działań przy “tworzeniu” baz GESUT na podstawie dygitalizacji analogowej mapy zasadniczej a nie na podstawie przekazywanych przez 27 lat pomiarów inwentaryzacji powykonawczej przekazywanych przez nas do PZGiK, mamy zafałszowane rejestry publiczne w których np. sieć gazowa jest podłączona do krawężnika.

Pełna treść pisma.

OZZG.22.01.2022-z-opinia-do-projektu-ustawy-ministerstwa-klimatu

By eljotpi

One thought on “RZĄD PROPONUJE “USAMODZIELNIENIE” PRAC Z GEODEZYJNYCH INWENTARYZACJI DROGOWYCH”

Dodaj komentarz