W ostatnich dniach pojawiła się nowelizacja regulująca prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Uchylony został m.in. §46 precyzujący ustalenie linii brzegowej. Rozszerzono natomiast przepisy dotyczące ustalenie przebiegu granic, właśnie o metodykę zawartą do tej pory w §46, co poniekąd porządkuje rozporządzenie – dodano §33a. Co ważne przepis ten nie jest już ograniczony czasowo jak to miało miejsce w uchylonym §46.2.
Zmieniona została też treść §32.

„§ 33a. Do czasu ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych określonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 412).”

Treść aktu prawnego:

Rozp_Ewidencja_gruntow_i_budynkow_zmieniajace_20230315

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2023-04-20
Data wydania: 2023-03-15
Data wejścia w życie: 2023-05-05

Rozporządzenie zmieniające ma 3 strony oraz dokumentację informatyczną dla inżynierii oprogramowania celem właściwej implementacji postanowień aktu normatywnego. Są to schematy UML wraz z diagramami opisującymi przepływ danych i stany systemu. Jest to zagadnienie i wiedza “obca” dla naszej profesji, czego nie obejmuje proces edukacji a tym bardziej uprawnienia zawodowe.

Starostom został wyznaczony termin na dostosowanie prowadzonych baz egib do znowelizowanych przepisów.

§2. 1. Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosuje obecnie prowadzoną bazę danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz uruchomi usługi sieciowe, o których mowa w § 39 ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1

By Robert