OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

ewidencja gruntów, ustalenie linii brzegowej, jawor.eu, przebieg granic ewidencyjnych, prawo wodne

W ostatnich dniach pojawiła się nowelizacja regulująca prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Uchylony został m.in. §46 precyzujący ustalenie linii brzegowej. Rozszerzono natomiast przepisy dotyczące ustalenie przebiegu granic, właśnie o metodykę zawartą do tej pory w §46, co poniekąd porządkuje rozporządzenie – dodano §33a. Co ważne przepis ten nie jest już ograniczony czasowo jak to miało miejsce w uchylonym §46.2.
Zmieniona została też treść §32.

BARASIŃSKI - SZCZEPANIK

„§ 33a. Do czasu ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych określonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 412).”

ZACHARCZUK

Treść aktu prawnego:

Rozp_Ewidencja_gruntow_i_budynkow_zmieniajace_20230315

WOLBROMSKIE BIURO GEODEZYJNE

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2023-04-20
Data wydania: 2023-03-15
Data wejścia w życie: 2023-05-05

Marcin Kostrzewski

Rozporządzenie zmieniające ma 3 strony oraz dokumentację informatyczną dla inżynierii oprogramowania celem właściwej implementacji postanowień aktu normatywnego. Są to schematy UML wraz z diagramami opisującymi przepływ danych i stany systemu. Jest to zagadnienie i wiedza “obca” dla naszej profesji, czego nie obejmuje proces edukacji a tym bardziej uprawnienia zawodowe.

Sławomir Czyrnek

Starostom został wyznaczony termin na dostosowanie prowadzonych baz egib do znowelizowanych przepisów.

§2. 1. Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosuje obecnie prowadzoną bazę danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz uruchomi usługi sieciowe, o których mowa w § 39 ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1

mgr inż. Robert Jawor