LEKTURA OBOWIAZKOWA

e-Doręczenia to nowa powszechna usługa

wymiany korespondencji zastępująca listy polecone czy pismo ogólne ePUAP, pomiędzy podmiotami publicznymi, przedsiębiorcami i obywatelami.

Przede wszystkim, e-Doręczenia to rozwiązanie bardzo bezpieczne i niezależne od dedykowanych podmiotów będących użytkownikami np. starostowie, zastępujące podatne na niekontrolowane “wycieki” danych, kradzieże danych w tym danych osobowych z niewiarygodnych tzw. Powiatowych Portali Geodety, Np.:

Zarządzane i administrowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Powiatową i Krajową, które bardzo często zgłaszają hackerskie działania, opanowujące przez różne nieuprawnione firmy i inne podmioty, serwery danych geodezyjnych w powiatach a nawet na serwerach Integracji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

W okresie od 06 lipca 2018 r. do 25 lipca 2022 r., czyli w na przestrzeni blisko 4 lat jakiś nieuprawniony podmiot o IP należącym do zewnętrznego PODMIOTU GOSPODARCZEGO dokonywał logowań do serwerów Państwowego Zasobu Geodezyjnego I Kartograficznego.

Zawiadomienie-o-naruszeniu-danych-osobowych-Glowny-Urzad-Geodezji-i-Kartografii-Portal-Gov.pl_

Dziwnym trafem okres bezprawnej działalności podmiotu gospodarczego pokrywał się z okresem pomiędzy datą powołania w dniu 07 czerwca 2018 r. do daty odwołania w dniu 13 maja 2022 r. Głównego Geodety Kraju – poprzednika obecnej GGK, byłego prezesa firmy Geo-System sp. z o.o., głównie zajmującej się „tworzeniem oprogramowania z zakresu systemów informacji przestrzennej dedykowanego w szczególności dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, urzędów miast i gmin, firm i instytucji oraz geodetów”.

Działająca już od 2021 roku usługa e-Doręczenia

jako usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, uzyskując nową jakość pod względem szybkości dotarcia, poufności, wygody nadania i odbioru oraz, co najważniejsze, zapewnienia dowodów realizacji przesyłki zmienia tradycyjną wymianę korespondencji w rozwiązanie bezpieczne, dostarczające niepodważalnych dowodów nadania i odbioru oraz jednoznacznie potwierdzające tożsamość komunikujących się stron. Z perspektywy prawnej i technicznej ta usługa zaufania ustanawia powszechny cyfrowy kanał kontaktu pomiędzy dowolnymi podmiotami na terenie całej Unii Europejskiej.

Od 10 grudnia 2023 roku większość podmiotów administracji

publicznej oraz pierwsi przedsiębiorcy będą zobligowani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, co w praktyce oznaczać będzie obowiązek korzystania z e-Doręczeń. które są realizowane w oparciu o europejskie rozporządzenie eIDAS oraz polską ustawę o doręczeniach elektronicznych.
Obowiązek posiadania adresu do doręczeń ustanowionego na wniosek podmiotu przez ministra cyfryzacji i obowiązek przyjmowania korespondencji w postaci elektronicznej.

W pierwszej kolejności wg. komunikatu ministra z dnia 29 maja 2023 r. dotyczy to,

organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, organy władzy publicznej inne niż wymienione w art. 155 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Od 1 stycznia 2025 r.

• podmioty publiczne inne niż wyżej wymienione


Od 1 października 2029 r.

• sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna

Od 10 grudnia 2023 r.

zawody zaufania publicznego w szczególności:
• adwokat wykonujący zawód
• radca prawny wykonujący zawód
• doradca podatkowy wykonujący zawód
• doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód
• rzecznik patentowy wykonujący zawód
• notariusz wykonujący zawód
• radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe
• nowe podmioty wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Od 1 stycznia 2024 r.

• nowe podmioty wpisywane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Do 10 marca 2024 r.

• podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
na dzień 10 grudnia 2023 roku

Do 30 września 2025 r.

• podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) do dnia 31 stycznia 2023 roku, jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę

Do 30 września 2026 r.

• podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) do 31 grudnia 2023 roku

Osoby fizyczne/Obywatele

Wszystkie osoby fizyczne od 5 października 2021 roku mają możliwość korzystania z adresu do e-Do-
ręczeń, natomiast nie mają takiego obowiązku.

A co z organami samorządu terytorialnego już realizującymi

doręczenia elektroniczne w ramach zadań publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych? Wszelkiego rodzaju systemy tzw. Portali Geodety w ramach oprogramowania obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez starostów, dokonuje przesyłania elektronicznych dokumentów udostępnionych materiałów oraz przekazywania przez wykonawców geodezyjnych operatów, danych GML oraz map będących wynikami zgłoszonych prac.

Czy po 10 grudnia 2023 r. nadal będą obowiązywać lokalne zasady doręczania materiałów i korespondencji jak w tym Starostwie:

epuapem-nie-wolno-23-26.10.2023

Raport-eDoreczenia2023

Dodaj komentarz