MINISTERSTWO ODPOWIEDZIAŁO

W związku z działaniem dwóch wiceprzewodniczących Krajowego Zarządu OZZG – Roberta Jawora oraz Władysława Baki, o którym można poczytać TU, ministerstwo zdecydowało, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zwiększenia stawek wynagrodzeń biegłych sądowych Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu prac legislacyjnych mających na celu podwyższenie stawek wynagrodzeń biegłych sądowych i taryf zryczałtowanych. W związku z powyższym opracowane zostały projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (B791),
– w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (B792).

Pismo-DPG-do-Wiceprzewod.-OZZG-dot.-podwyzek-dla-bieglych-sadowych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (B791) w pierwszej kolejności ustala stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,67% do 2,36% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa uchwalona przez sejm dla danego roku, zwanej dalej „kwotą bazową”.

Jak wynika z uzasadnienia do ministerialnego projektu rozporządzenia, projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 989).

Kwota bazowa na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrosła jedynie o około 1,2%. Ustawa budżetowa z 2008 r. określiła wysokość kwoty bazowej na 1766,46 zł. W budżecie na 2023 r. kwota bazowa wyniosła 1789,42 zł, a wysokość tej kwoty została utrzymana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. (art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a).

Biorąc powyższe pod uwagę, kwestia wysokości stawek wynagrodzeń biegłych oraz wysokości taryf zryczałtowanych została poddana analizie, z uwagi na znaczenie pracy biegłych dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w wyniku której postanowiono o podwyższeniu ww. stawek i taryf o 30,49% w stosunku do obecnie obowiązujących.

Załącznik Nr 3 do projektowanego rozporządzenia określa nowe TARYFY ZRYCZAŁTOWANR ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Projekt-w-sprawie-okreslenia-stawek-wynagrodzenia-bieglych-taryf-zryczaltowanych-008-009

Załącznik projektowany do pobrania

Projekt-w-sprawie-okreslenia-stawek-wynagrodzenia-bieglych-taryf-zryczaltowanych

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem do pobrania

Dodaj komentarz